ریاضی ششم

جواب ریاضی ششم فصل به فصل تمام فصل ها

جواب ریاضی ششم

جواب ریاضی ششم فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم فصل ششم و فصل هفتم و حل المسائل ریاضی ششم درقالب ورد بصورت فصل به فصل و جداگانه تهیه و تنظیم شده است مطابقت با کتب درسی سال جدید با جواب حل تمرین ریاضی ششم و پاسخ به فعالیت ها و کار در کلاس ها بطور کامل.

جواب ریاضی ششم و مرور فصل ، فصل اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم

منوجان : ما در قسمت زیر تعریف تمام فصل ها را برای کاربران خواهیم گفت که شامل چه فصل هایی و جواب چه صفحاتی و فعالیت های و حل تمرینات ریاضی ششم یا جواب می باشد

تعریف فصل اول تا فصل هفتم را در قسمت پایین قرار خواهیم داد.

ریاضی ششم فصل اول با جواب

کسانی که مشکل حل مسئله یا فعالیتهای کلاسی را دارند ما به آنها پیشنهاد میکنیم ، که این فایل را خریداری کنند و جواب تمام حل تمرینات و کاردرکلاس درون این فایل صفحه به صفحه نهاده شده است.

ریاضی ششم فصل 1 عدد و الگو های عددی شامل پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاس شامل موارد زیر

 • فصل اول ریاضی ششم عدد و الگو های عددی با جواب
 • پاسخ به فعالیت الگوهای عددی صفحه ۲ کتاب درسی
 • کار در کلاس صفحه ۳ کتاب درسی شش
 • فعالیت صفحه ۴ و ۵ کتاب ۶ دبستان
 • کار در کلاس صفحه ۵ کتاب درسی ششم ابتدایی
 • تمرین صفحه ۶ کتاب درسی ابتدایی

پاسخ به فعالیت یادآوری عدد نویسی صفحه ۷ کتب درسی

 • کار در کلاس صفحه ۷ و ۸ کتاب درسی ششم
 • فعالیت صفحه ۸ کتب درسی
 • کار در کلاس صفحه ۹ کتاب درسی ششم دبستان
 • تمرین صفحه ۱۰ کتاب شش ابتدایی

پاسخ به فعالیت بخش پذیری  صفحات ۱۱ و ۱۲ کتاب درسی ششم

 • کار در کلاس صفحه ۱۳ کلاس ششم
 • پاسخ به فعالیت صفحه ۱۳ و ۱۴ کتب درسی
 • کار در کلاس صفحه ۱۵ کتاب ششم
 • تمرین صفحه ۱۵ کتاب درسی شش

فعالیت معرفی اعداد صحیح صفحه ۱۶ و ۱۷ کتاب ریاضی ششم

 • کار در کلاس صفحات ۱۷ و ۱۸ کتاب درسی ششم
 • تمرین صفحه ۱۹ کتاب درسی ۶
 • فرهنگ نوشتن مرور فصل صفحه ۲۰ کتب درسی ریاضی ششم
 • فرهنگ خواندن صفحه ۲۲ کتاب درسی

ریاضی ششم فصل دوم  با جواب

مواردی که شامل به پاسخ به تمرینات و فعالیت کار در کلاس می شود را ما در قسمت پایین برای شما بیان خواهیم کرد صفحه به صفحه کتب درسی.

ریاضی ششم فصل ۲ شامل پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاس  فصل دوم کسر

 1. ریاضی ششم فصل دوم  کسر با جواب
 2. پاسخ به فعالیت جمع و تفریق کسرها صفحه ۲۴ کتاب درسی ریاضی ششم ابتدایی
 3. کار در کلاس ریاضی ششم فصل ۲ صفحه ۲۶
 4. حل تمرین ریاضی ششم صفحه ۲۷ با جواب
 5. فعالیت ضرب کسرها ریاضی ششم صفحه ۲۸ کتاب درسی
 6. پاسخ به کار در کلاس صفحه ۲۸ کتاب درسی ششم دبستان
 7. فعالیت صفحه ۲۸ و ۲۹ کتاب درسی ریاضی ششم دبستان
 8. کار در کلاس صفحه ۲۹ کتاب درسی ششم
 9. پاسخ به فعالیت صفحه ۲۹ و ۳۰ کتاب درسی با جواب فصل دوم ریاضی ششم
 10. کار در کلاس صفحه ۳۰ کتاب درسی ششم
 11. حل تمرین ریاضی ششم صفحه ی ۳۰ و ۳۱ کتاب درسی فصل دوم
 12. فعالیت تقسیم کسرها صفحه ۳۲ کتاب ششم ابتدایی
 13. جواب کار در کلاس ریاضی ششم صفحه ۳۲
 14. فعالیت صفحه ۳۳ کتاب درسی ششم ابتدایی
 15. کار در کلاس صفحه ۳۳ کتاب درسی ششم دبستان
 16. پاسخ به فعالیت صفحه ۳۴ کتاب درسی ششم
 17. کار در کلاس صفحه ۳۴ کتاب درسی ششم دبستان
 18. تمرین صفحه ۳۵ کتاب درسی ریاضی ششم با جواب
 19. پاسخ به فعالیت ها محاسبات با کسر صفحه ۳۶ کتاب تحصیل ششم
 20. کار در کلاس صفحه ۳۶ کتاب درسی ششم
 21. فعالیت صفحه ۳۷ کتاب درسی ششم ابتدایی
 22. کار در کلاس صفحه ۳۷ کتاب درسی
 23. پاسخ به فعالیت صفحه ۳۸ کتاب درسی کلاس ششم
 24. کار در کلاس صفحه ۳۸ کتاب ریاضی ششم ابتدایی
 25. حل تمرین صفحه ۳۹ کتاب درسی ریاضی ششم ابتدایی
 26. فرهنگ نوشتن مرور فصل صفحه ۴۰ کتاب درسی ریاضی ششم فصل ۲
 27. حل تمرین صفحه ۴۰ تا ۴۲ کتاب درسی ریاضی ششم ابتدایی با جواب
 28. پاسخ به معما و سرگرمی صفحه ۴۲ کتاب درسی ششم

ریاضی ششم ابتدایی فصل سوم اعداد اعشاری

ریاضی ششم فصل 3 اعداد اعشاری شامل پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاس شامل موارد زیر

 1. فصل ۳ اعداد اعشاری ششم دبستان
 2. پاسخ به فعالیت ریاضی ششم یادآوری صفحه ۴۴ کتاب درسی
 3. کار در کلاس ریاضی ششم صفحه ۴۵ کتاب درسی با جواب
 4. فعالیت صفحه ۴۵ و ۴۶ کتاب درسی ریاضی ششم ابتدایی
 5. کار در کلاس صفحه ۴۶ کتاب درسی ریاضی فصل سوم
 6. حل تمرین صفحه ۴۷ کتاب درسی ریاضی ششم
 7. پاسخ به فعالیت فصل ۳ یادآوری ضرب و تقسیم صفحه ۴۸ کتاب درسی ریاضی ششم
 8. کار در کلاس ریاضی ششم فصل سوم صفحه ۴۹ کتاب درسی
 9. فعالیت فصل سوم صفحه ۴۹ کتاب درسی ریاضی ششم
 10. کار در کلاس صفحه ۵۰ ریاضی ششم با جواب
 11. پاسخ به فعالیت صفحه ۵۰ کتاب درسی
 12. کار در کلاس صفحه ۵۰ کتاب درسی ریاضی ششم
 13. حل تمرین ریاضی ششم فصل سوم صفحه ۵۱ با جواب
 14. پاسخ به فعالیت تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی صفحه ۵۲ کتاب درسی ریاضی ششم ابتدایی
 15. کار در کلاس صفحه ۵۳
 16. فعالیت صفحه ۵۳ و ۵۴ کتاب درسی ریاضی ششم
 17. کاردرکلاس فصل سوم صفحه ۵۵ کتاب درسی ششم
 18. حل تمرین کتاب ریاضی ششم صفحه ۵۵ با جواب
 19. پاسخ به فعالیت کتاب درسی ششم تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری صفحه ۵۶ و ۵۷
 20. کار در کلاس صفحه ۵۷
 21. فعالیت صفحه ۵۸ کتاب درسی ریاضی ششم
 22. کار در کلاس صفحه ۵۸ و ۵۹ کتاب درسی ریاضی ششم دبستان
 23. حل تمرین ریاضی ششم فصل ۳ صفحه ۵۹
 24. فرهنگ و نوشتن مرور فصل صفحه ۶۰ کتاب درسی با جواب
 25. حل تمرین صفحه ۶۰ و ۶۱ کتاب درسی با جواب
 26. معما و سرگرمی صفحه ۶۲ کتاب درسی ریاضی ششم فصل سوم
 27. امید خواندن صفحه ۶۲ کتاب درسی ششم

ریاضی ششم ابتدایی فصل چهارم  تقارن و مختصات

ریاضی ششم فصل 4  تقارن و مختصات شامل پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاس شامل موارد زیر

 1. فصل چهارم تقارن و مختصات
 2. پاسخ به فعالیت مرکز تقارن و تقارن مرکزی صفحه ۶۴ و ۶۵
 3. ریاضی ششم کار در کلاس صفحه ۶۵ کتاب درسی
 4. ریاضی ششم فعالیت صفحه ۶۵ با جواب
 5. ریاضی ششم کار در کلاس صفحه ۶۵
 6. پاسخ به فعالیت صفحه ۶۶ و ۶۷ فصل چهارم
 7. ریاضی ششم کار در کلاس صفحه ۶۷ و ۶۸ با جواب
 8. ریاضی ششم صفحه ۶۸ فصل چهارم
 9. حل تمرین ریاضی ششم صفحه ۶۹ با جواب
 10. پاسخ به فعالیت دوران صفحه ۷۰ کتاب درسی
 11. کار در کلاس صفحه ۷۱ ریاضی ششم با جواب
 12. فعالیت صفحه ۷۱ و ۷۲ کتاب درسی ششم
 13. کار در کلاس صفحه ۷۲
 14. فعالیت صفحه ۷۲ و ۷۳ ریاضی ششم
 15. پاسخ به فعالیت محور های مختصات صفحات ۷۴ و ۷۵
 16. کار در کلاس صفحه ۷۵ و ۷۶
 17. فعالیت صفحه ۷۶ ریاضی ششم
 18. کاردرکلاس صفحه ۷۷ با جواب
 19. ریاضی ششم فعالیت صفحه ۷۸ فصل چهارم
 20. فصل چهارم کاردرکلاس صفحه ۷۸ کتاب درسی
 21. حل تمرین صفحه ۷۹ ریاضی ششم با جواب
 22. ریاضی ششم فعالیت تقارن و مختصات صفحه ۸۰
 23. کاردرکلاس صفحات ۸۰ و ۸۱ کتاب درسی ریاضی ششم دبستان
 24. پاسخ به فعالیت صفحه ۸۱ کتاب درسی
 25. تمرین صفحه ۸۲ کتاب درسی فصل چهارم ریاضی ششم
 26. فرهنگ نوشتن مرور فصل صفحه ۸۳
 27. حل تمرین صفحه ۸۳ و ۸۴ ریاضی ششم
 28. معما و سرگرمی صفحه ۸۵ کتاب درسی ششم

ریاضی ششم ابتدایی فصل پنجم  اندازه گیری

ریاضی ششم فصل 5  اندازه گیری شامل پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاس شامل موارد زیر

 1. فصل پنجم اندازه گیری
 2. ریاضی ششم فعالیت طول و سطح صفحه ۸۸
 3. ریاضی ششم کاردرکلاس صفحه ۸۹ با جواب
 4. پاسخ به فعالیت صفحه ۸۹ فصل پنجم ریاضی ششم ابتدایی
 5. کار در کلاس صفحه ۸۹ کتاب درسی با جواب
 6. ریاضی ششم دبستان فعالیت صفحه ۹۰ کتاب درسی
 7. کار در کلاس صفحه ۹۱ کتاب ریاضی فصل پنجم
 8. فعالیت صفحه ۹۱ کتاب درسی ششم
 9. کار در کلاس صفحه ۹۱ و ۹۲ کتاب درسی
 10. حل تمرین صفحه ۹۲ و ۹۳ کتاب درسی ریاضی ششم با جواب
 11. پاسخ به فعالیت حجم و جرم صفحه ۹۴ و ۹۵ ریاضی ششم
 12. کار در کلاس صفحه ۹۵ کتاب درسی فصل پنجم ۶
 13. فعالیت صفحه ی ۹۵ کتاب درسی ششم
 14. کار در کلاس صفحه ۹۶ فصل پنجم
 15. پاسخ به فعالیت صفحه ۹۶ کتاب درسی ریاضی ششم
 16. ریاضی ششم کاردرکلاس صفحه ۹۶ با جواب
 17. حل تمرین صفحه ۹۷ کتاب درسی ششم دبستان
 18. فعالیت مساحت دایره صفحه ۹۸ ریاضی ششم فصل پنجم
 19. کار در کلاس صفحه ۹۸ و ۹۹
 20. پاسخ به فعالیت صفحه ۹۹ و ۱۰۰
 21. کار در کلاس صفحه ۱۰۰
 22. حل تمرین صفحه ۱۰۰ و ۱۰۱ ریاضی ششم دبستان
 23. ریاضی ششم فعالیت خط و زاویه صفحه ۱۰۲
 24. کار در کلاس صفحه ۱۰۲
 25. فعالیت صفحه ۱۰۲
 26. کار در کلاس صفحه ۱۰۲
 27. پاسخ به فعالیت صفحه ۱۰۳ فصل پنجم با جواب
 28. کار در کلاس صفحه ۱۰۳ ریاضی ششم
 29. فعالیت صفحه ۱۰۴ کتاب درسی ریاضی ششم
 30. کار در کلاس صفحه ۱۰۴ و ۱۰۵ با جواب
 31. حل تمرین صفحه ۱۰۵ کتاب ریاضی ششم
 32. فرهنگ نوشتن مرور فصل صفحه ۱۰۶ ریاضی ششم ابتدایی
 33. حل تمرین صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ کتاب درسی ریاضی با جواب
 34. معما و سرگرمی صفحه ۱۰۸ ریاضی ششم

ریاضی ششم ابتدایی فصل ششم تناسب و درصد

ریاضی ششم فصل 6 تناسب و درصد شامل پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاس شامل موارد زیر

 1. فصل ششم تناسب و درصد ریاضی ششم
 2. پاسخ به فعالیت ریاضی ششم درس تناسب صفحه ۱۱۰ کتاب درسی با جواب
 3. فعالیت صفحه ۱۱۲ و ۱۱۳ کتاب درسی فصل شش ریاضی شش
 4. کار در کلاس صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۲ کتاب ریاضی ششم
 5. کار در کلاس صفحه ۱۱۳ و ۱۱۴ کتاب ریاضی ششم دبستان
 6. حل تمرین ریاضی ششم دبستان صفحه ۱۱۴
 7. پاسخ به فعالیت در صد صفحه ۱۱۵ کتاب درسی فصل ششم با جواب
 8. کار در کلاس صفحه ۱۱۵ و ۱۱۶ کتاب درسی ریاضی ششم
 9. فعالیت صفحه ۱۱۶ و ۱۱۷ کتاب درسی ریاضی با جواب
 10. کار در کلاس صفحه ۱۱۷ ریاضی ششم ابتدایی
 11. پاسخ فعالیت صفحه ۱۱۸ ریاضی ششم
 12. ریاضی ششم کاردرکلاس صفحه ۱۱۸ و ۱۱۹ کتاب درسی با جواب
 13. ریاضی ششم حل تمرین صفحه ۱۱۹ و ۱۲۰
 14. ریاضی ششم فعالیت کاربرد درصد در محاسبات مالی صفحه ۱۲۱
 15. کار در کلاس ریاضی ششم فصل شش صفحه ۱۲۱ کتاب درسی
 16. پاسخ به فعالیت صفحه ۱۲۲ و ۱۲۳ کتاب اصلی ریاضی ششم
 17. کار در کلاس صفحه ۱۲۳ کتاب درسی ریاضی فصل شش
 18. فعالیت صفحه ۱۲۴
 19. کار در کلاس صفحه ۱۲۵
 20. تمرین صفحه ۱۲۵ فصل شش ریاضی ششم
 21. پاسخ به فعالیت کاربرد درصد در آمار و احتمال صفحه ۱۲۶ ریاضی ششم
 22. کار در کلاس صفحه ۱۲۶
 23. ریاضی ششم فعالیت صفحه ۱۲۷
 24. کار در کلاس صفحه ۱۲۷ کتاب درسی ریاضی ششم
 25. ریاضی ششم تمرین صفحه ۱۲۷ کتاب درسی
 26. فرهنگ نوشتن مرور فصل صفحه ۱۲۸ کتاب درسی ششم ابتدایی
 27. حل تمرین صفحه ۱۲۸ و ۱۲۹ کتاب درسی ششم ابتدایی
 28. معما و سرگرمی صفحه ۱۳۰ کتاب درسی

ریاضی ششم ابتدایی فصل هفتم تقریب

ریاضی ششم فصل 7 تقریب شامل پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاس شامل موارد زیر

 1. ریاضی تقریب فصل هفتم
 2. پاسخ به فعالیت تقریب صفحات ۱۳۲ و ۱۳۳ کتاب درسی ریاضی ششم دبستان
 3. ریاضی ششم کاردرکلاس صفحه ۱۳۳ فصل هفتم
 4. ریاضی ششم فعالیت صفحه ۱۳۴ کتاب درسی با جواب
 5. کار در کلاس صفحه ۱۳۵ و ۱۳۶ کتاب درسی با جواب
 6. حل تمرین ریاضی صفحه ۱۳۶ کتاب درسی
 7. پاسخ به فعالیت اندازه گیری و محاسبات تقریبی صفحه ۱۳۷ کتاب درسی ریاضی ششم
 8. کار در کلاس ریاضی ششم صفحه ۱۳۸
 9. حل تمرین صفحه ۱۳۸ کتاب درسی با جواب
 10. پاسخ به فعالیت فصل هفتم صفحه ۱۳۸ و ۱۳۹ کتاب درسی ریاضی ششم ابتدایی
 11. کار در کلاس صفحه ۱۳۹ و ۱۴۰ کتاب درسی
 12. پاسخ به فعالیت صفحه ۱۴۰ کتاب درسی
 13. کار در کلاس صفحه ۱۴۱ و ۱۴۳ کتاب درسی ریاضی ششم
 14. حل تمرین صفحه ۱۴۱ کتاب درسی ریاضی ششم دبستان
 15. فرهنگ نوشتن مرور فصل صفحه ۱۴۲ کتاب ریاضی
 16. حل تمرین ریاضی صفحه ۱۴۲ و ۱۴۳ با جواب
 17. معما و سرگرمی صفحه ۱۴۴ کتاب درسی ششم

برای دریافت روی لینک زیر کلیک کنید.

 

ریاضی ششم فصل اول الگوهای عددی

حدود ٤٠٠ میلیارد ستاره در کهکشان راه شیری وجود دارد. تعداد سلولهای بدن انسان چندین برابر تعداد ستارگان کهکشان راه شیری است. مغز به عنوان بخش کوچکی از بدن انسان، بیش از ١٠٠ میلیارد سلول عصبی (نورون) دارد که هر کدام از این سلولها در هر لحظه با هزاران سلول عصبی دیگر ارتباط دارند.

جواب فعالیت صفحه ۲ ریاضی ششم

1- جدول زیر نشان دهنده‌ی تعداد دوچرخه‌ها و تعداد چرخ‌های مورد نیاز برای تولید آنها در یک کارخانه‌ی دوچرخه‌سازی است. جدول را کامل کنید و به سؤلات پاسخ دهید.

ریاضی ششم فصل اول با جواب
درس اول ریاضی ششم با جواب – سوال 1 فعالیت صفحه 2

 برای تولید ۱۰ عدد دوچرخه به چند عدد چرخ نیاز است؟

20 عدد (ده ضربدر دو)

 28 عدد چرخ برای تولید چند عدد دوچرخه مورد نیاز است؟

14 عدد (بیست و هشت تقسیم بر دو)

 آیا امکان دارد برای تولید تعدادی دوچرخه 19 عدد چرخ مورد نیاز باشد؟ چرا؟

خیر امکان ندارد، چون هر دوچرخه به 2 عدد چرخ نیاز دارد به همین دلیل همیشه تعداد چرخ ها مضربی از 2 می‌باشد و عدد 19 که عددی فرد است مضربی از 2 نمی‌باشد.

 چه رابطه‌ای بین تعداد چرخ‌ها و تعداد دوچرخه‌ها وجود دارد؟

2 × تعداد دوچرخه‌ها = تعداد چرخ‌ها

 اگر تعداد دوچرخه‌ها را با ⬜ و تعداد چرخ‌ها را با ⚪ نمایش دهید، رابطه ی بالا را چگونه میتوان نوشت؟

2 × ⬜ =⚪

به عددهای 2 و 4 و 6 و 8 و 10 و… اعداد زوج می‌گویند.

2- با توجه به الگوی زیر، شکل پنجم را رسم و جدول را کامل کنید.

در عکس زیر جدول کامل شده را مشاهده می‌کنید.

جواب سوالات فعالیت صفحه 2 ریاضی ششم
جواب سوالات فعالیت صفحه 2 ریاضی ششم
جواب درس اول ریاضی ششم – سوال دوم فعالیت صفحه 2

 چندمین شکل با 23 مربع ساخته می‌شود؟

دوازدهمین شکل با 23 مربع ساخته می‌شود (بیست و سه بعلاوه‌ی یک تقسیم بر دو)

 آیا شکلی با 28 مربع ساخته می‌شود؟

خیر امکان ندارد، چون تعداد مربع های هر شکل فرد است و 28 عددی زوج است.

 با توجه به الگوی بالا، رابطه‌ی روبرو را کامل کنید.

1 (2 × شماره شکل) = تعداد مربع‌ها

 در رابطه‌ی بالا به جای تعداد مربع ها ⬜ و به جای شماره‌ی شکل ⚪ قرار دهید و رابطه ی بالا را بنویسید.

1 – (2 × ⚪) = ⬜

به عددهای 1 و 3 و 5 و 7 و 9 و. 11 و… اعداد فرد می‌گویند.

سوالات ریاضی ششم ابتدایی با جواب فصل اول

جواب سوالات کار در کلاس صفحه ۳ ریاضی ششم

1- معلّم از دانش آموزان خواست با رسم الگویی، اعداد زوج را نشان دهند. الگوی چند دانش آموز را در زیر می بینید. شکل بعدی هر الگو را رسم کنید.

جواب کار در کلاس صفحه 3 ریاضی ششم

سوالات ریاضی ششم ابتدایی با جواب فصل اول – صفحه 3 سوال 1

2- فاطمه و زهرا الگوهای زیر را برای نمایش اعداد فرد رسم کردند. شکل خواسته شده از هر الگو را رسم کنید.

در عکس زیر جواب های سول 2 را مشاهده می‌کنید.

تمرین صفحه ۳ ریاضی ششم با جواب

سوالات ریاضی ششم ابتدایی با جواب فصل اول – صفحه 3 سوال 2 (الگوهای فرد)

شما نیز الگویی رسم کنید و الگوی خود را با الگوی هم کلاسی هایتان مقایسه کنید.

برای پاسخ به این سوال، یک الگوی کاملاً واقعی از دنیای شیمی تقدیمتان می‌کنم:

جواب کار در کلاس صفحه 3 ریاضی ششم
جواب کار در کلاس صفحه 3 ریاضی ششم

3- در مورد شباهت ها و تفاوت های اعداد زوج و فرد با هم کلاسی هایتان بحث و گفت و گو کنید.

شباهت اعداد زوج و فرد در این است که از الگوی ثابتی پیروی می کنند و به صورت دو تا دو تا بالا می روند. تفاوت اعداد زوج و فرد هم این است که عدد مشترکی بین آنها وجود ندارد. یعنی هیچ عددی نیست که هم زوج باشد و هم فرد.

جواب تمرینات ریاضی ششم فصل اول

جواب فعالیت صفحه ۴ ریاضی ششم

1- در شکل زیر مسیر انتخاب شده توسّط دو دانش آموز را مشاهده می کنید.

جواب فعالیت صفحه ۴ ریاضی ششم

الف) پس از انتخاب یک مسیر، تعداد توپ های داخل تونل ها را با هم جمع کنید.

 آیا هم کلاسی دارید که یک مسیر از تونل های زوج و فرد را انتخاب کرده باشد و تعداد توپ هایش زوج باشد؟

خیر، امکان ندارد که چنین اتفاقی بیفتد چون حاصل جمع یک عدد زوج با یک عدد فرد، همیشه فرد می‌باشد.

 در چه صورتی مجموع توپ های مسیر انتخاب شده، زوچ و درچه صورتی فرد است؟

اگر تعداد توپ های داخل تونل هر دو زوج و یا هر دو فرد باشد، مجموع آنها یک عدد زوج خواهد بود. اما اگر تعداد توپ های داخل یکی از تونل‌ها فرد و دیگری زوج باشد، مجموع آنها عددی فرد می‌شود.

ب) جملات زیر را کامل کنید.

 • حاصل جمع دو عدد زوج، عددی زوج است.
 • حاصل جمع دو عدد فرد، عددی زوج است.
 • حاصل جمع دو عدد که یکی از آنها زوج و دیگری فرد است، فرد است.

پ) با توجه به شکل بالا، به کمک معلم و همکلاسی‌هایتان بازی جدیدی طراحی کنید و در کلاس انجام دهید.

این فعالیت بایساتی به صورت گروهی در کلاس انجام شود.

2- الگوی زیر از چوب کبریت ها تشکیل شده است. جاهای خالی را پر کنید.

ریاضی ششم فصل اول صفحه ۴ با جواب
جواب سوالات ریاضی ششم فصل اول – صفحه 4

با توجه به الگوی صفحه‌ی قبل جاهای خالی را پر کنید.

3 × شماره شکل =تعداد چوب کبریت ها

3 × ⚪ =⬜

آیا تعداد چوب کبریت ها و شماره ی شکل ها با یکدیگر متناسب اند؟ چرا؟

بله، چون یک رابطه‌ی ضرب بین تعداد چوب کبریت‌ها و شماره‌ی شکل‌ها برقرار است.

به عددهای 3، 6، 9، 12، 15، 18 و.. مضرب های عدد 3 می‌گویند.

توضیح دهید که مضرب‌های عدد 3 چگونه به دست می آیند.

از حاصلضرب هر عدد طبیعی در عدد 3 به دست می‌آیند. مضرب‌های عدد 3 همان الگوهای عددی 3 می‌باشند.

چند مضرب دیگر 3 را بنویسید.

 • 21، 24، 27 و…
 • 3، 30، 300، 3000، 30000 و…
 • 6، 60، 600، 6000 و…

ریاضی ششم  درس اول یادآوری عددنویسی با جواب

جواب کار در کلاس صفحه ۵ ریاضی ششم

1- در صف بوفه ی مدرسه، رضا نفر چهارم است. اگر تعداد افراد داخل صف عددی زوج و کمتر از 20 باشد، چند نفر می توانند پس از رضا در صف باشند؟ (سه جواب مختلف بنویسید) روش خود را توضیح دهید.

تعداد افراد داخل صف، عددی زوج و کمتر از 20 است (یعنی 18) بنابراین اعداد زوج از 2 تا 14 قابل قبول هستند. اعداد 4، 6، 10 و…

2- با کامل کردن الگوی عددی زیر، مضرب های 5 را بنویسید.
 • 1 × 5 = 5
 • 2 × 5 = 10
 • 3 × 5 = 15
 • 4 × 5 = 20
 • 5 × 5 = 25
 • 6 × 5 = 30

نهمین مضرب ۵ چه عددی است؟

45

۵۵ چندمین مضرب ۵ است؟

11

به عددهای 5، 10، 15، 20، 25 و.. مضرب های عدد 5 می‌گویند.

✅ مضرب های ۵ را تا تا ۱۰۰ بنویسید.

5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 50، 55، 60، 65، 70، 75، 80، 85، 90، 95 و 100

3- عددی کوچک تر از ۱۰ انتخاب کنید و مضرب های آن را بنویسید.

مثلاً من عدد 7 را انتخاب می‌کنم و مضرب های آن را می‌نویسم:

 • 1 × 7 = 5
 • 2 × 7 = 14
 • 3 × 7 = 21
 • 4 × 7 = 28
 • 5 × 7 = 35
 • 6 × 7 = 42
 • و…

جواب صفحه ۶ کتاب ریاضی ششم

1- در جدول مقابل، خانه های اعداد زوج را رنگ کنید.

جواب تمرین صفحه 6 ریاضی ششم
جواب سوالات صفحه 6 ریاضی ششم – جدول زوج

 خانه هایی که رنگ نشدند چه اعدادی را نشان می دهند؟ فرد

 رقم یکان اعداد زوج، چه رقم هایی هستند؟ 0 و 2 و 4 و 6 و 8

 آیا رقم دهگان اعداد زوج، همیشه زوج است؟ خیر

 آیا رقم دهگان اعداد فرد، همیشه فرد است؟ خیر

 چگونه می توان زوج یا فرد بودن یک عدد را مشخّص کرد؟ با توجه به رقم یکان آن عدد

2- در جدولی مانند جدول سؤال 1، اعداد 1 تا 100 را بنویسید و مضرب های 3 و 5 را با رنگ کردن مشخّص کنید.

جواب-سوالات-صفحه-6-ریاضی-ششم
سفید مضرب 3 – سبز مضرب 5 – قرمز مضرب مشترک 3 و 5

 سؤالی را در مورد این جدول طرح کنید و از دوستانتان بخواهید به آن پاسخ دهند.

سوالی که مطرح می‌کنیم این است: در جدول فوق کدام خانه ها دو بار رنگ شده اند؟ و چرا؟

جواب: اعداد 15، 30، 45، 60، 75 و 90 دوبار رنگ شده اند چون هم مضرب 3 هستندو هم مضرب 5

3- با توجّه به الگوی زیر، شکل چهارم الگو را رسم و جدول را کامل کنید.

جواب تمرین ریاضی ششم فصل اول صفحه ۶ با جواب

شماره‌ی شکل

1

2

3

4

5

6

تعدا مربع‌ها

5

8 11 14 17 20

رابطه بین تعداد مربع‌ها و شماره شکل

2+(3×1) 2+(3×2) 2+(3×3) 2+(3×4) 2+(3×5)

2+(3×6)

 چه رابطه ای بین تعداد مربع‌ها و شماره‌ی شکل‌ها وجود دارد؟ پاسخ خود را با پاسخ همکلاسی هایتان مقایسه کنید.

تعداد مربع‌ها دو تا بیشتر از سه برابر شماره‌ی شکل‌هاست.

 رابطه ی‌خود را با قرار دادن ⬜ به جای تعداد مربع‌ها و ⚪ به جای شماره‌ی شکل ها بنویسید.

2 + (3 × ⚪) = ⬜

4- با توجه به الگوی زیر، شکل چهارم الگو با چند مکعب ساخته می‌شود؟ 13 مکعب

 شکل چندم با 25 مکعب ساخته می شود؟ شکل هشتم

 رابطه ی بین تعداد مکعب ها و شماره‌ی شکل ها را بنویسید.

1 + (3 × شماره شکل) = تعداد مکعب‌ها

یا به عبارتی دیگر:

3 ÷ (1 – تعداد مکعب‌ها) = شماره‌ی شکل

5- فاطمه در صف 31 نفره‌ی مدرسه، نفر وسط است. درستی یا نادرستی هر یک از جملات زیر را با ذکر دلیل مشخّص کنید.

 • فاطمه نفر پانزدهم صف است: غلط است.
 • 15 نفر قبل از فاطمه و 15 نفر بعد از فاطمه در صف هستند: صحیح است.
 • 15 نفر قبل از فاطمه و 16 نفر بعد از فاطمه در صف هستند: غلط است.
 • فاطمه نفر شانزدهم صف هست: صحیح است.

6- به سؤالات زیر پاسخ دهید.

12 مضرب چه اعدادی می تواند باشد؟

اعداد 1، 2، 3، 4، 6 و 12

15 مضرب چه اعدادی می تواند باشد؟

اعداد 1، 3، 5 و 15

جواب کتاب ریاضی ششم درس دوم یاد آوری عددنویسی فصل اول

جواب فعالیت صفحه ۷ ریاضی ششم

1- عبارت‌های زیر را مانند نمونه کامل کنید.

ریاضی ششم فصل اول درس یاد آوری عددنویسی صفحه ۷ با جواب

جواب فعالیت صفحه ۷ ریاضی ششماعداد بالا را از کوچک به بزرگ مرتب کنید و بنویسید.

1489/017 > 400700060 > 37067910542

2- سه دانش آموز عدد پنجاه و سه میلیارد و چهل و دو میلیون و یکصد و شصت و نه هزار و هفتاد و هفت را به رقم نوشته اند، کدام یک درست است؟ اشتباه دو نفر دیگر را توضیح دهید.

 • 5304216977 (غلط)
 • 53042169077 (صحیح)
 • 534216977 (غلط)

3- با کارت های، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، 0 هریک از اعداد خواسته شده را بسازید و جاهای خالی را پر کنید.

الف) کوچک ترین عدد ده رقمی

کوچکترین عدد ده رقمی چند است

به رقم: 1023456789

به حروف: یک میلیارد و بیست و سه میلیون و چهارصد و پنجاه و شش هزار و هفتصد و هشتاد و نه

ب) بزرگ ترین عدد ده رقمی فرد

بزرگترین عدد ده رقمی فرد چند است

به رقم: 9876543201

به حروف: نه میلیارد وهشتصد و هفتاد و شش میلیون پانصد و چهل و سه هزار و دویست و یک

پ) کوچک ترین عدد شش رقمی زوج

کوچکترین عدد شش رقمی زوج چند است

به رقم: 102346

به حروف: یکصد و دو هزار و سیصد و چهل و شش

کار در کلاس صفحه ۷ ریاضی ششم با جواب

1- جدول روبه رو جمعیت تعدادی از کشورهای جهان را در سال 1395 نشان می دهد. جدول را کامل کنید.

کشور

جمعیت به عدد (نفر) جمعیت به حروف (نفر) با تقریب یک میلیون (با حذف رقم‌ها)

ایران

79340000

هفتاد و نه میلیون سیصو چهل هزار

79000000

سوئد

9412000

نه میلیون و چهارصد و دوازده هزار

9000000

چین

1377310000

یک میلیارد و سیصد و هفتاد و هفت میلیون و سیصد و ده هزار

1377000000

تاجیکستان 8280000 هشت میلیون و دویست و هشتاد هزار

8000000

ترتیب کشورها براساس جمعیت: چین > ایران > سوئد > تاجیکستان

جواب کار در کلاس صفحه ۸ ریاضی ششم

2- اعداد زیر تعداد کسانی را که در دوره های مختلف، برای تماشای بازی های جام جهانی در ورزشگاه ها حاضر شده اند، نشان می‌دهد. در هر عدد ارزش مکانی رقم مشخص شده را بنویسید.

جواب کار در کلاس صفحه ۸ ریاضی ششم
جواب کار در کلاس صفحه ۸ ریاضی ششم

3- محل تقریبی هر یک از اعداد زیر را بر روی محور نمایش دهید.

 • فاصله ی زمین تا خورشید (کیلومتر): 149,000,680
 • افراد محروم از دسترسی به آب آشامیدنی سالم در جهان 675,725,402
 • تعداد دوچرخه های تولید شده در جهان طی یک سال 3,215,475
جواب تمرین ریاضی ششم درس دوم صفحه ۸
جواب سوالات کار در کلاس صفحه ۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۸ ریاضی ششم

تعداد مشترکان تلفن همراه در سال 1392، 63831568 بوده است. به سؤالات زیر در مورد عدد 63831568 پاسخ دهید.

 • چه رقمی دارای ارزش مکانی دهگان میلیون است؟ 6
 • چه رقمی دارای ارزش مکانی صدگان هزار است؟ 8
 • در این عدد دو رقم 3 وجود دارد. ارزش مکانی هر کدام را مشخص کنید. یکان میلیون و دهگان هزار
 • این عدد را به حروف بنویسید. شصت و سه میلیون و هشتصد و سی و یک هزار و پانصد و شصت و هشت
 • اگر این عدد را در 100 ضرب کنیم، ارزش مکانی رقم 1 چه تغییری می‌کند؟ صدگان هزار

جواب کار در کلاس صفحه 9 ریاضی ششم

1- ابتدا محل تقریبی عددهای داده شده را روی محور مشخص کنید. سپس برای نقطه های مشخص شده یک عدد مناسب (به طور تقریبی) بنویسید.

در عکس زیر جواب کار در کلاس صفحه ۹ ریاضی ششم (سوال اول) را مشاهده می کنید.

جواب کار در کلاس صفحه 9 ریاضی ششم
جواب کار در کلاس صفحه 9 ریاضی ششم

2- دانش آموزی عدد چهار هزار و پانصد و نه را به صورت زیر نوشته است. دلیل اشتباه او را توضیح دهید.

40005009

 1. عدم توجه به جدول ارزش مکانی
 2. جدا نویسی رقم های عدد 4509 (چهار هزار – پانصد – نه)

کار در کلاس صفحه ۹ ریاضی ششم – سوال سوم

3- در سال 1389، 129864800 جلد کتاب در جهان منتشر شده است.

 • به حروف بنویسید: یکصد و بیست و نه میلیون و هشتصد و شصت وچهار هزار و هشتصد
 • مقدار تقریبی تعداد کتاب های منتشر شده در جهان را با تقریب ده میلیون (عدد نزدیک‌تر) بنویسید: 130000000 (یکصد و سی میلیون)
 • اگر این عدد را تقسیم بر 10 کنید چه عددی به دست می آید؟ 12986480

4- در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

 • عددی فرد بین دو عدد 1700 و 2000 : مثلاً 1723
 • بزرگ ترین عدد فرد 8 رقمی با طبقه‌ی میلیون 35 (بدون تکرار رقم‌ها) : 35987641
 • عددی بین اعداد 60000 و 80000 با رقم های 2,4,5,7,8 (بدون تکرار رقم‌ها) : مثلاً 74285

جواب صفحه ۹ ریاضی ششم – سوال پنجم

5- اعداد زیر را مقایسه کنید و علامت مناسب (> = <) قرار دهید.

 • 667643 < 7666643
 • 30207301 > 30027301
 • 90001 > 83479
 • 9998653749 < 12058341417

جواب تمرین صفحه ۱۰ ریاضی ششم

با کارت های 0 , 4 , 2 , 7 , 3 , 0 , 1 هر یک از اعداد مورد نظر زیر را به رقم و حروف بنویسید.

 • بزرگترین عدد زوج 3 رقمی بین 400 و 600

472 (چهارصد و هفتاد و دو)

 • کوچکترین عدد 6 رقمی و فرد با رقم دهگان هزار 3 و رقم دهگان 1

230017 (دویست و سی هزار و هفده)

 • بزرگترین عددی که در عبارت روبه‌رو می‌توان قرار داد: 264 > — + 258

4 (چهار)

حل تمرین صفحه ۱۰ ریاضی ششم – سوال دوم

2- در هر ردیف، عدد وسط به کدام یک نزدیکتر است؟ آن را رنگ کنید.

40.000.000.000 ➡ 38.693.427.000 ⬅ 30.000.000.000

20.000.000 ➡ 19.231.000 ⬅ 19.000.000

21/05 ➡ 21/048 ⬅ 21/04

جواب تمرین صفحه 10 ریاضی ششم – سوال سوم

3- میثم در محاسبه ی 6378 + 6452 با ماشین حساب، به جای 6452، به اشتباه 6482 را وارد کرد. او چگونه می تواند با انجام یک عمل ریاضی حاصل جمع به دست آمده را درست کند؟

باید حاصل جمع به دست آمده را منهای 30 کند. چون در دهگان به جای عدد 5، عدد 8 را وارد کرده است که یعنی یعنی 30 تا بیشتر است.

۱۰ سال چند ثانیه است

4- حدس می زنید 10 سال چند ثانیه است؟ حدس خود را بنویسید.

315360000

مقدار 10 سال را بر حسب ثانیه به دست آورید و حدس خود را با آن مقایسه کنید.

315360000 = 60 ثانیه × 60 دقیقه × 24 ساعت × 365 روز × 10 سال

حدسمون درست بود!

5- اعداد زیر را مقایسه کنید و علامت مناسب (> = <) قرار دهید.

 • 454500 < 4545000
 • 735117493111 > 678239175346
 • 100000000 > 99411569
 • 125/83 > 125/38

سوالات کتاب ریاضی ششم فصل اول درس سوم بخش پذیری با جواب

جواب فعالیت صفحه ۱۱ ریاضی ششم

1- با توجّه به شکل.

 آیا در تقسیم یک بسته ی صدتایی شکلات بین دو نفر، شکلاتی باقی می ماند؟ خیر

 پس 100 بر 2 بخش پذیر است.

آیا در تقسیم هر تعداد بسته ی صدتایی بر 2 نیز باقیمانده صفر است؟ بله

 در تقسیم یک بسته ی ده تایی شکلات بین دو نفر چطور؟ بله

 10 بر 2 بخش پذیر است.

 در تقسیم هر تعداد بسته ی ده تایی بر 2 نیز باقیمانده صفر است.

آیا در تقسیم یک بسته ی صدتایی شکلات بین 5 نفر، شکلاتی باقی می ماند؟ خیر

پس 100 بر 5 بخش پذیر است.

آیا در تقسیم هر تعداد بسته ی صدتایی بر 5 نیز باقیمانده صفر است؟ بله

در تقسیم یک بسته ی ده تایی شکلات بین 5 نفر چطور؟ بله

10 بر 5 بخش پذیر است.

در تقسیم هر تعداد بسته ی ده تایی بر 5 نیز باقیمانده صفر است.

2- با توجّه به فعّالیت 1، می خواهیم بخش پذیری عدد 378 بر 2 و سپس بر 5 را مشخّص کنیم.

378 یعنی 3 صدتایی، 7 ده تایی و 8 تا یکی.

ابتدا صدتایی ها و ده تایی ها را تا جایی که امکان دارد بر 2 و سپس بر 5 تقسیم می کنیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۲ ریاضی ششم

 آیا در تقسیم صدتایی ها بر 2 چیزی باقی می ماند؟ خیر

 در تقسیم ده تایی ها بر 2 چطور؟ خیر

 پس برای تعیین بخش پذیری عدد 378 بر 2 کافی است یکان آن را بر 2 تقسیم کنیم. چون رقم یکانش 8 است پس بر 2 بخش پذیر است.

 اگر عددی مانند 370 ، رقم یکانش 0 باشد آیا بر 2 بخش پذیر است؟ چرا؟ بله، چون رقم یکانش صفر است و صدتایی ها و ده تایی ها همیشه بر 2 بخش پذیرند پس 370 بر 2 بخش پذیر است.

 جدول زیر را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 12 ریاضی ششم

 

جواب فعالیت صفحه ۱۲ ریاضی ششم – جدول باقیمانده بر ۲ باقیمانده ی تقسیم اعداد بر 2 چه اعدادی می توانند باشند؟ 0 و 1

عددی بر 2 بخش پذیر است که رقم یکانش 6،4،2،0 یا 8 باشد.

آیا در تقسیم صدتایی ها بر 5 چیزی باقی می ماند؟ خیر

در تقسیم ده تایی ها بر 5 چطور؟ خیر

پس برای تعیین بخش پذیری عدد 378 بر 5 کافی است یکان آن را بر 5 تقسیم کنیم. چون رقم یکانش 8 است پس بر 5 بخش پذیر نیست.

❎ با چه تغییری در یکان عدد 378 ، عدد حاصل بر 5 بخش پذیر است؟ یکان آن مضربی از 5 باشد ( یعنی 0 یا 5)

راه حلّ چند دانش آموز را در زیر می بینید.

❎ توضیح دهید که چرا با روش حسین، عدد حاصل بر 5 بخش پذیراست؟ چون عددی که یکانش 0 یا 5 باشد بر 5 بخش پذیر است.

جدول زیر را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 12 ریاضی ششم – جدول باقیمانده بر 5
جواب فعالیت صفحه 12 ریاضی ششم – جدول باقیمانده بر 5

❎ باقیمانده ی تقسیم اعداد بر 5 چه اعدادی می توانند باشند؟ 0 و 1 و 2 و 3 و 4

عددی بر 5 بخش پذیر است که رقم یکانش 0 یا 5 باشد.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳ ریاضی ششم

1- دور اعدادی که بر 2 بخش پذیرند، خط بکشید.

7000 , 74 , 5532 , 358 , 46

2- دور اعدادی که بر 5 بخش پذیرند، خط بکشید.

11115 , 9995 , 80

3- با کارت های 9 , 0 , 5 عددی سه رقمی بسازید که:

 • بر 2 بخش پذیر باشد: 590 و 950
 • بر 5 بخش پذیر باشد: 905 و 950 و 590
 • بر 5 بخش پذیر باشد ولی بر 2 بخش پذیر نباشد: 905
 • بر 2 و بر 5 بخش پذیر نباشد: 509

4- جاهای خالی را پر کنید.

 • بزرگ ترین عدد سه رقمی بخش پذیر بر 2، 998 است.
 • کوچک ترین عدد سه رقمی بخش پذیر بر 5، 100 است.

5- دور اعدادی که هم بر 2 و هم بر 5 بخش پذیرند خط بکشید.

90 , 70

 • آیا اعدادی که دورشان خط کشیدید بر 10 بخش پذیرند؟ بله
 • رقم یکانشان چه عددی است؟ 0
 • آیا می توانید عددی مثال بزنید که بر 10 بخش پذیر باشد و رقم یکانش صفر نباشد؟ خیر

6- چرا اعدادی که بر 10 بخش پذیرند، رقم یکانشان صفر است؟

چون ده تایی و صد تایی و هزارتایی و… به 10 بخش پذیر هستند که یکانشان صفر است.

جواب فعالیت صفحه ۱۳ ریاضی ششم

1- اگر شکل های زیر نشان دهنده ی کلوچه های یک کارتن باشند،

در تقسیم هر بسته ی صدتایی کلوچه به سه قسمت مساوی، چند کلوچه باقی می ماند؟ 1 کلوچه

در تقسیم هر بسته ی ده تایی کلوچه به سه قسمت مساوی چطور؟ 1 کلوچه

بنابراین در تقسیم هر بسته ی صدتایی و ده تایی بر 3 باقیمانده 1 است.

در تقسیم ٢ بسته ی صدتایی بر ٣، باقیمانده چند است؟ 2. در تقسیم ٢ بسته ی ده تایی چطور؟ 2

❎ در تقسیم هر بسته ی صدتایی کلوچه به نه قسمت مساوی، چند کلوچه باقی می ماند؟ 1 کلوچه

❎ در تقسیم هر بسته ی ده تایی کلوچه به 9 قسمت مساوی چطور؟ 1 کلوچه

❎ بنابراین در تقسیم هر بسته ی صدتایی و ده تایی بر 9 باقیمانده 1 است.

❎ در تقسیم ٢ بسته ی صدتایی بر ٩، باقیمانده چند است؟ 2

❎ در تقسیم ٢ بسته ی ده تایی چطور؟ 2

❎ در تقسیم ٣ بسته ی صدتایی بر ٩، باقیمانده چند است؟ 3

❎ در تقسیم ٣ بسته ی ده تایی چطور؟ 3

ادامه فعالیت ریاضی ششم – صفحه ۱۴ با جواب

2- چاپخانه ای می خواهد 282 جلد کتاب را صحافی کند. اگر مدیر این چاپخانه بخواهد این تعداد کتاب را بین 3 نفر کارگر چاپخانه به طور مساوی تقسیم کند آیا کتابی باقی می ماند؟ خیر

282 یعنی 2 صدتایی، 8 ده تایی و 2 تا یکی.

با توجه به شکل، در تقسیم صدتایی ها به سه قسمت مساوی چند کتاب باقی می ماند؟ 2 کتاب

در تقسیم ده تایی ها چطور؟ 8 کتاب

همه ی کتاب ها به سه قسمت مساوی تقسیم شده اند به غیر از: 12 = 2 + 8 + 2

چه ارتباطی بین 2+8+2 و رقم های عدد 282 وجود دارد؟ آیا می توانید روشی ساده برای تعیین بخش پذیری عدد 282 بر 3 پیشنهاد کنید؟ می توانیم رقم های عدد 282 را با هم جمع کنیم و مجموع آنها را بر 3 تقسیم کنیم.

12 = 2 + 8 + 2

0 = باقیمانده , 4 = 3 ÷ 12

چون جمع رقم های عدد 282 بر 3 بخش پذیر است، پس عدد 282 نیز بر 3 بخش پذیر است. آیا در تقسیم کتاب ها بین 3 نفر برای صحافی، کتابی باقی می ماند؟ خیر

عددی بر 3 بخش پذیر است که جمع رقم هایش بر 3 بخش پذیر باشد.

اگر پس از صحافی برای حمل آسان کتاب ها، بخواهند آنها را به طور مساوی در 9 کارتن قرار دهند، آیا کتابی باقی می ماند؟ بله

با توجه به فعالیت 1، از تقسیم صدتایی ها به 9 قسمت مساوی 2 و از تقسیم ده تایی ها به 9 قسمت مساوی 8 باقی می‌ماند. بنابراین همه‌ی کتاب‌ها به طور مساوی بین 9 کارتن تقسیم می شوند به غیر از :

12 = 2 + 8 + 2

2: باقیمانده ی تقسیم صدتایی ها بر 9

8: ده تایی

2: یکی

که اگر 282 را بر 9 تقسیم کنیم، باقیمانده 3 می شود. پس 3 کتاب باقی می ماند.

آیا از روشی که برای تعیین بخش پذیری اعداد بر 3 گفته شد، برای تعیین بخش پذیری بر 9 نیز می توان استفاده کرد؟ بله

عددی بر 9 بخش پذیر است که جمع رقم هایش بر 9 بخش پذیر باشد.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ ریاضی ششم

1- دور اعدادی که بر 3 بخش پذیرند خط بکشید.

3006 , 150 , 93 , 84

 • آیا همه ی اعدادی که دورشان خط کشیدید بر 9 نیز بخش پذیرند؟ خیر

2- دور اعدادی که بر 9 بخش پذیرند خط بکشید.

198 , 54

 • آیا عددی هست که دورش خط کشیده باشید و بر 3 بخش پذیر نباشد؟ خیر

3- از سؤال 1 و 2 چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ اعدادی که بر 9 بخش پذیر هستندحتماً بر 3 هم پخش پذیر هستند اما برعکسش لزوماً صادق نیست.

4- در داخل ⬜ رقمی قرار دهید که:

 • اعداد حاصل بر 3 بخش پذیر باشند: 60 , 372 , 240
 • اعداد حاصل هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر باشند: 60 , 372 , 240
 • آیا اعداد حاصل بر 6 نیز بخش پذیرند؟ با تقسیم کردن مشخص کنید. بله، وقتی یک عدد هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر باشد، بر 6 هم بخش پذیر است. 40 = 6 ÷ 240 | 80 = 3 ÷ 240 | 120 = 2 ÷ 240

جواب تمرین صفحه ۱۵ ریاضی ششم

1- تعداد دانش آموزان کلاسی 25 نفر است. معلم دانش‌آموزان کلاس را در گروه‌های چند نفره گروه‌بندی کند تا همه‌ی دانش آموزان در گروه‌هایی با تعداد مساوی قرار گیرند؟ 5نفره

 • اگر تعداد دانش آموزان کلاس 30 نفر باشد، معلم آنها را در گروه‌های چند نفره می‌تواند گروه بندی کند؟ 2 یا 3 یا 5 یا 6 یا 10 یا 15 نفره
 • اگر تعداد دانش آموزان کلاس بین 20 تا 30 نفر باشد، در چه صورتی نمی‌توان آنها را به هیچ یک از گروه های 5،3،2 و 9 نفره با تعداد مساوی گروه بندی کرد؟ در صورتی که تعدادشان 23 و یا 29 نفر باشد.

2- دور اعدادی که بر 2 بخش پذیرند خط بکشید.

232 , 7000 , 58 , 96

3- دور اعدادی که بر 9 بخش پذیرند خط بکشید.

50112 , 225 , 207 , 36

4- با توجه به موارد خواسته شده، در ⬜ رقم مناسب قرار دهید.

 • بر 5 بخش پذیر باشد: 310 یا 315
 • عددی بین 40 و 60 که بر 3 بخش پذیر باشد: 42 یا 48 یا 54 یا خود 60
 • بر 3 بخش پذیر باشد: 24 و 27
 • عددی که بر هیچ یک از اعداد 2 و 3 و 5 و 9 بخش پذیر نباشد: 71 یا 73 یا 79

5- مادر ریحانه می‌خواهد به مناسبت روز بیست و هشتم ماه صفر (سالروز رحلت پیامبر اکرم) شله زرد نذری بپزد. او با کدام یک از پیمانه های 2 یا 5 لیتری می‌تواند 35 لیتر آب داخل دیگ های شله زرد بریزد؟ پیمانه‌ی 5 لیتری

 

پیشنهاد مهم

برای مشاهده جواب فصل بعدی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

جواب سوالات فصل دوم کسر ریاضی ششم ابتدایی

جواب تمرینات کتاب ریاضی ششم فصل اول درس چهارم معرفی اعداد صحیح

جواب تمرین صفحه ۱۶ ریاضی ششم

با توجه به شکل های زیر، جاهای خالی را پر کنید.

جواب تمرین صفحه ۱۶ ریاضی ششم

جواب سوالات ریاضی ششم فصل اول – فعالیت صفحه 16معلم از دانش آموزان خواست دمای هریک از اجسام بالا را بدون نوشتن عبارت بالای صفر یا زیر صفر نمایش دهند. پاسخ‌های چند دانش آموز را در زیر می‌بینید. شما نیز پاسخ خود را بنویسید. در شکل

در ریاضی برای نمایش اعدادی که در دو موقعیت مختلف مانند بالای صفر و زیر صفر به کار می‌روند از علامت های + و – استفاده می‌کنیم.

جهت های مثبت و منفی را قرارداد کنید. سپس دمای هر یک از اجسام زیر را با علامت + و – بنویسید.

 • قورمه سبزی: 20+
 • یخ: 7-
 • آب: 0
 • یخچال: 3+
 • بستنی: 18-

پاسخ خود را با پاسخ هم کلاسی هایتان مقایسه کنید. پاسخ ها مانند یکدیگر هستند

برای تعیین علامت عددها نیاز داریم محل مبدأ و واحد اندازه گیری و همچنین جهت های مثبت و منفی را قرارداد کنیم و براساس آن، عددها را علامت دار کنیم. به طور معمول دمای بالای صفر را با علامت + و دمای پایین صفر را با علامت – نشان می دهند.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۶ ریاضی ششم

1- در سال گذشته با مفهوم قرینه، نسبت به یک نقطه آشنا شدید. قرینه‌ی هرعدد نوشته شده روی محور را نسبت به نقطه ی مبدأ (صفر) پیدا کنید و با مداد قرمز بنویسید.

جواب سوالات کار در کلاس صفحه 16 ریاضی ششم

جواب سوالات کار در کلاس صفحه 16 ریاضی ششم

در ریاضی، روی محور اعداد، سمت راست صفر را مثبت و سمت چپ صفر را منفی در نظر می گیرند.

محور اعداد زیر را با نوشتن عددهای علامت دار کامل کنید.

جواب صفحه ۱۶ ریاضی ششم – سوال ۱

جواب صفحه ۱۶ ریاضی ششم – سوال ۱

2- اگر تعداد گل‌های زده‌ی تیم‌ها را با عدد مثبت و تعداد گل‌های خورده را با عدد منفی در نظر بگیریم، هریک از عبارت‌های زیر را با یک عدد صحیح نشان دهید.

 • 4 گل زده: 4+
 • 3 گل خورده: 3-
 • 1 گل زده: 1+
 • 2 گل خورده: 2-
 • بدون گل: 0
 • 1 گل خورده: 1-

 کار در کلاس صفحه ۱۸ ریاضی ششم

3- با توجه به شکل، ابتدا قراردادها را کامل کنید. سپس ارتفاع های خواسته شده را با یک عدد علامت دار نشان دهید.

 • مبدأ: سطح دریا
 • بالاتر از مبدأ: مثبت (+)
 • پایین تر از مبدأ: منفی (-)
 • پهپاد (هواپیمای بدون سرنشین): 160+
 • غواص: 70-
 • کشتی: 0
 • پرنده: 20+
 • زیردریایی فاتح: 210-
 • ماهی: 8-

4- نقطه های مشخص شده روی محور زیر، چه عددهایی را نشان می‌دهند؟

جواب صفحه 18 ریاضی ششم – سوال 4

جواب صفحه 18 ریاضی ششم – سوال 4

5- در مقایسه‌ی دو عدد، با توجه به محور اعداد، عددی بزرگ تر است که در سمت راست عدد دیگر باشد. با کامل کردن محور اعداد، اعداد زیر را مقایسه کنید و علامت مناسب (< = >) قرار دهید.

 • 3- < 0
 • 1+ > 0
 • 5- < 2-
 • 1+ < 2+
 • 0 < 5-
 • 1- < 1
 • 5- < 4+

بر روی محور اعداد صحیح هرچه به سمت راست پیش برویم عددها بزرگ تر می‌شوند و هرچه به سمت چپ پیش برویم عددها کوچکتر می‌شوند.

6- جاهای خالی را پر کنید.

 • هر عدد صحیحِ مثبت از هر عدد صحیحِ منفی بزرگ تر است.
 • همه ی عددهای صحیحِ مثبت از صفر بزرگ‌ترند.
 • همه ی اعداد صحیحِ منفی از صفر کوچکتر هستند.

جواب تمرین صفحه ۱۹ ریاضی ششم

1- اگر ساعت ١٢ ظهر را مبدأ در نظر بگیرید، با تعیین جهت های مثبت و منفی، هریک از زمان های زیر را با یک عدد صحیح نمایش دهید.

 • ٣ ساعت قبل از ظهر: 3-
 • ٧ ساعت بعد از ظهر: 7+
 • ۱۱ ساعت بعد از ظهر: 11+
 • ساعت ۱۲ ظهر: 0
 • ۵ ساعت قبل از ظهر: 5-
 • ٣ ساعت بعد از ظهر: 3+

2- اگر طبقه‌ی همکف را به عنوان مبدأ در نظر بگیریم، مانند نمونه هر یک از طبقات زیر را با یک عدد علامت دار نشان دهید.

از طبقه ی همکف شروع کنید. ٢ طبقه پایین بروید. ٤ طبقه بالا بروید. سپس ٢ طبقه بالا، ٢ طبقه پایین و یک طبقه بالا بروید. حالا کدام طبقه هستید؟ طبقه 3+

مسیر حرکت بالا را با عددهای علامت دار مانند زیر نشان دهید.

3+ — 2+ — 4+ — 2+ — 2- — 0

3- ابتدا محل تقریبی هر یک از اعداد زیر را روی محور نشان دهید. سپس اعدادی را که نقطه های مشخص شده نشان می‌دهند، بنویسید.

جواب تمرین صفحه ۱۹ ریاضی ششم
جواب تمرین صفحه ۱۹ ریاضی ششم

4- مقایسه کنید و علامت مناسب قرار دهید (> = <).

 • 15- < 0
 • 1+ > 1-
 • 5- < 3-
 • 150 > 100
 • 0 < 15+
 • 2+ > 120-
 • 40+ > 40-
 • 2+ > 1340-

5- اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

80+ > 30+ > 1+ > 0 > 1- > 5- > 12- > 80-

6- با استفاده از محور، هر یک از الگوهای زیر را ادامه دهید.

 • محور اول:

6- , 4- , 2- , 0 , 2+ , 4+ , 6+ , 8+ , 10+

 • محور دوم:

10+ , 5+ , 0 , 5- , 10- , 15- , 20- , 25-

مرور فصل اول کتاب ریاضی ششم با جواب

جواب فرهنگ نوشتن ریاضی ششم صفحه ۲۰

توضیح دهید چگونه مضرب های یک عدد را به دست می آورید. مثال بزنید.

برای به دست آوردن مضرب های یک عدد (یا همان الگوهای عددی)، عدد مورد نظر را در عدد های طبیعی ضرب می‌کنیم.

توضیح دهید چگونه دو عدد صحیح را با یکدیگر مقایسه می کنید.

نخست علامت های مثبت (+) و منفی (–) را درنظر می‌گیریم. و مقدار اعداد را با هم مقایسه میکنیم. ضمناً همیشه اعداد مثبت از اعداد منفی بزرگتر هستند.

چگونه می توان تعیین کرد یک عدد بر ٣ بخش پذیر است یا نه؟ با یک مثال توضیح دهید.

عددی که حاصل جمعِ رقم‌هایش بر 3 بخش پذیر باشد نتیجتاً آن عدد بر 3 بخش پذیر است. به عنوان مثال عدد 231 که مجموع اعدادش برابر با 6 هست (1+3+2) پس عدد 231 بر 3 بخش پذیر است.

آیا هر عددی که بر ٣ بخش پذیر است بر ٩ نیز بخش پذیر است؟ چرا؟

خیر، اما برعکسش درست است. یعنی هر عددی که بر ٩ بخش پذیر است بر ٣ نیز بخش‌پذیر است. چون ٩ بر ٣ بخش پذیر است اما ٣ بر ٩ بخش پذیر نیست.

جواب تمرین صفحه ۲۰ ریاضی ششم

1- الف) شکل بعدی الگوی زیر را رسم کنید و رابطه‌ی بین تعداد چوب کبریت‌ها و شماره‌ی شکل را بنویسید.

جواب تمرین صفحه ۲۰ ریاضی ششم
جواب تمرین صفحه ۲۰ ریاضی ششم

6 × شماره‌ی شکل = تعداد چوب کبریت‌ها

ب) الگویی رسم کنید که رابطه‌ی بین تعداد شکل‌ها و شماره‌ی شکل‌های آن به صورت زیر باشد.

2- (3 × شماره‌ی شکل) = تعداد شکل‌ها

جواب صفحه ۲۰ ریاضی ششم

2- الف) دور اعدادی که بر 3 بخش پذیرند خط بکشید.

3030 , 7689 , 153

ب) دور اعدادی که هم بر 2 و هم بر 5 بخش پذیرند خط بکشید.

80 , 1720

پ) سه عدد کوچک تر از 50 بنویسید که بر هیچ یک از اعداد 2 , 3 , 5 بخش‌پذیر نباشند.

مثلاً 13، 23، 31، 47 و…

ت) آیا 675 بر 9 بخش‌پذیر است؟ چرا؟

بلی، چون حاصل‌جمع رقم‌هایش بر 9 بخش‌پذیر است.

جواب تمرین صفحه ۲۱ ریاضی ششم

3- درستی یا نادرستی هر یک از جملات زیر را با ذکر دلیل مشخّص کنید.

 • عدد ١٢٣ بر ٢ بخش پذیر است چون جمع رقم هایش (٦) بر ٢ بخش پذیر است: نادرست، چون برای بخش پذیری بر 2 باید یکانش زوج باشد.
 • عدد ٧٦ بر ٣ بخش پذیر است چون رقم یکانش بر ٣ بخش پذیر است: نادرست، چون برای بخش پذیری بر 3 باید جمع رقم هایش بر 3 بخش پذیر است.
 • کوچک ترین عدد ٣ رقمی بخش پذیر بر ٩ بدون رقم های تکراری، عدد ١٠٨ است: درست چون مجموع رقم های 108 بر 9 بخش پذیر است.

4- جدول اعداد ١ تا ١٠٠ را رسم کنید و اعداد بخش پذیر بر 2، 3، 5 و 9 را با رنگ های مختلف مشخص کنید. چه رابطه‌ای بین آنها وجود دارد؟

جواب تمرین صفحه ۲۱ ریاضی ششم بخش پذیر بر 2و 3 و 5 و 9

جواب تمرین صفحه ۲۱ ریاضی ششم بخش پذیر بر 2و 3 و 5 و 9

زرد: اعداد بخش‌پذیر بر 2

آبی: اعداد بخش‌پذیر بر 5

قرمز: اعداد بخش‌پذیر بر 5 و 2

سبز: اعداد بخش پذیر بر 9 و 3

5- عدد چهل و نه میلیون و هشتصد و هفت را به رقم بنویسید: 49000807

 • به صورت گسترده بنویسید: 7 + 800 + 9000000 + 40000000
 • رقم دهگان هزار این عدد چه رقمی است؟ 0
 • این عدد به چهل و نه میلیون نزدیک تر است یا پنجاه میلیون؟ چهل و نه میلیون
 • اگر آن را در ١٠٠ ضرب کنید، ارزش مکانی رقم ٩ چه تغییری می کند؟ از یکان میلیون تبدیل می شود به صدگان میلیون.

6- برای عبارت 921000 – 6703400 مسئله ای طرح و آن را حل کنید.

آیا عدد 921000 بر 3 بخش پذیر است؟ عدد 6703400 چطور؟ 921000 بر 3 بخش پذیر هست اما 67043400 نیست چون جمع رقم های اولی بر 3 بخش پذیر هست اما جمع رقم های عدد دومی بر 3 بخش پذیر نیست.

7- با توجه به محل صفر و جهت های مثبت و منفی بر روی هر شکل، درجه ای را که هر عقربه نشان می دهد با عدد صحیح بنویسید.

جواب تمرین صفحه ۲۱ ریاضی ششم – عقربه

جواب تمرین صفحه ۲۱ ریاضی ششم – عقربه

8- مقایسه کنید و علامت مناسب (> = <) قرار دهید.

 • 13/95 < 130/7
 • 9882399 < 15667399
 • 4+ > 8-
 • 32- < 18-
 • 500007 > 7005
 • 120+ > 45+

معما و سرگرمی صفحه ۲۲ ریاضی ششم

معما و سرگرمی ریاضی ششم صفحه ۲۲

معما و سرگرمی ریاضی ششم صفحه ۲۲

 

جواب تمرینات کتاب ریاضی ششم فصل دوم درس اول جمع و تفریق کسرها

جواب فعالیت صفحه ۲۴ ریاضی ششم

1- با توجّه به آنچه از کسر آموخته اید، مثال هایی از کسر در اطراف خود طرح و با دانش آموزان دیگر در این باره گفت و گو کنید.

مثلاً کسری از کیکِ تولد که سهم من شده است یا کسری از هندوانه که قاچ می‌کنیم و…

2- در جدول زیر کسر یا عدد مخلوط مناسب را بنویسید و شکل های لازم را رسم یا رنگ کنید. آخرین سطر را به دلخواه خودتان کامل کنید.

در عکس زیر جواب فعالیت صفحه 24 ریاضی ششم ابتدایی را مشاهده می کنید:

جواب فعالیت صفحه ۲۴ ریاضی ششم
جواب فعالیت صفحه ۲۴ ریاضی ششم

3- حاصل جمع و تفریق ها را پیدا کنید. هرجا لازم است عددهای مخلوط را به کسر تبدیل کنید.

جواب تمرینات کتاب ریاضی ششم فصل دوم درس اول جمع و تفریق کسرها

جواب فعالیت صفحه ۲۵ ریاضی ششم

(توجه داشته باشید که از اینجا به بعد هرجا علامت ممیز یا اسلش وجود دارد در واقع خط کسری هست مثلاً منظور از 1/2 در واقع یک دوم هست)

ناهید دیروز 3/4 لیتر و امروز 5/6 لیتر شیر نوشیده است. او میخواهد بداند در این دو روز روی هم چند لیتر شیر نوشیده است. راه حل او و دوستش را توضیح دهید. هر جا که لازم است راه حل را کامل کنید.

الف) ناهید ابتدا کسرهای مساوی 3/4 و 5/6 را با مخرج های برابر پیدا کرد و بعد پاسخ را به دست آورد:

20/24 = 5/6 18/24 = 3/4

لیتر 7/12 1 = 19/12 = 38/24 = 20/24 + 18/24 = 5/6 + 3/4

ب) مهدیه به روش دیگری عمل کرد. روش او و ناهید را با هم مقایسه کنید.

لیتر 7/12 1 = 19/12 = 10/12 + 9/12 = 5/6 + 3/4

مهدیه مانند ناهید بینِ دو کسر، مخرج مشترک پیدا کرده است ولی چون مخرج مشترکِ مهدیه کوچک‌تر است به همین دلیل سریعتر حل می‌شود.

پ) شما کار مهدیه را ادامه دهید و کسرهای مساوی 3/4 و 5/6 را بنویسید.

27/36 = 24/32 = 21/28 = 18/24 = 15/20 = 12/16 = 9/12 = 6/8 = 3/4

30/36 = 25/30 = 20/24 = 15/18= 10/12 = 5/6

کسرهای مساوی چگونه به دست آمده اند؟

کسر های مساوی، الگوهای منظم صورت و مخرج هستند. به عبارت دیگر، صورت و مخرجِ کسر اول، در اعدادِ ثابت ضرب می‌شود.

در کسرهای بالا دو کسر دیگر با مخرج های برابر پیدا کنید که با 3/4 و 5/6 برابر باشند. سپس آنها را با هم جمع و نتیجه را با الف و ب مقایسه کنید.

7/12 1 = 19/12 = 57/36 = 30/36 + 27/36 = 5/6 + 3/4

جواب‌ها در هر 3 روش برابر هستند. ولی حل مسئله با کوچکترین مخرج مشترک، ساده‌تر و سریعتر است.

جواب کار در کلاس صفحه ۲۶ ریاضی ششم

1- ابتدا کوچک ترین مخرج مشترک دو کسر را مانند نمونه پیدا کنید و سپس جمع یا تفریق را انجام دهید.

٢ حاصل جمع یا تفریق عددهای مخلوط را به دست آورید. اگر لازم است عدد مخلوط را به کسر تبدیل کنید.

جواب کار در کلاس صفحه 26 ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۲۷ ریاضی ششم

جواب سوالات تمرین صفحه 27 ریاضی ششم ابتدایی را در عکس زیرمشاهده می کنید:

جواب تمرین صفحه ۲۷ ریاضی ششم ابتدایی
جواب تمرین صفحه ۲۷ ریاضی ششم ابتدایی

جواب تمرینات کتاب ریاضی ششم فصل دوم درس ۲ ضرب کسرها

جواب تمرین صفحه ۲۸ ریاضی ششم دبستان

در جدول زیر حل هر مسئله را در سمت چپ بنویسید. در آخرین سطر یک مسئله در مورد ضرب کسرها طرح و آن را حل کنید. مسئله‌ی خود را با مسئله‌های دوستانتان مقایسه کنید.

بهتر است 2/3 هر وعدهی غذایی از میوه‌ها و سبزیجات باشد. اگر در خانواده‌ای در یک وعده 6 واحد ماده‌ی غذایی مصرف شود، بهتر است که چه مقدار از میوه‌ها و سبزیجات باشد؟ 4= 6 × 2/3
برای پختن یک کیک 3/4 کیلوگرم آرد لازم است. برای پختن 2 کیک از همان نوع چقدر آرد لازم است؟

3/2 = 6/4 = 3/4 × 2

حدود 3/5 دانش آموزان ایرانی در دوره‌ی ابتدایی تحصیل می‌کنند. اگر 1/6 آنها در کلاس ششم تحصیل کنند، چه کسری از کل دانش آموزان کلاس ششمی هستند؟

1/10 = 3/30 = 1/6 × 3/5

فصل دوم ریاضی ششم، 1/7 از کل کتاب است. درس ضرب کسرها هم 1/4 فصل دوم است. درس ضرب کسرها، چه کسری از کل کتاب است؟

1/28 = 1/4 × 1/7

جواب کار در کلاس صفحه ۲۸ ریاضی ششم ابتدایی

حاصل ضرب های زیر را به دست آورید. هرجا امکان دارد پاسخ را ساده کنید.

پیش از انجام ضرب می‌توان کسرها را ساده کرد. پاسخ سوالات کار درکلاس صفحه 28 ریاضی ششم در عکس زیر:

جواب کار در کلاس صفحه ۲۸ ریاضی ششم ابتدایی
جواب کار در کلاس صفحه ۲۸ ریاضی ششم ابتدایی

جواب فعالیت صفحه ۲۸ ریاضی ششم ابتدایی

در جدول زیر یک عدد از سطر اوّل و یک عدد از سطر دوم انتخاب کنید؛ به طوری که حاصل ضرب آنها برابر ١ شود. هر جفت از این اعداد را با یک رنگ، رنگ آمیزی کنید و مانند نمونه ضرب آنها را بنویسید.

جواب جدول فعالیت صفحه 28 ریاضی ششم ابتدایی را در عکس زیر مشاهده می‌کنید:

جواب فعالیت صفحه ۲۸ ریاضی ششم ابتدایی
جواب فعالیت صفحه ۲۸ ریاضی ششم ابتدایی

جواب کار در کلاس صفحه ۲۹ ریاضی ششم

جواب هر دو سوال کار در کلاس صفحه 29 فصل دوم ریاضی ششم ابتدایی را در عکس زیر مشاهده می‌کنید:

جواب کار در کلاس صفحه ۲۹ ریاضی ششم
جواب کار در کلاس صفحه ۲۹ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه 29 و 30 ریاضی ششم

1 در جاهای خالی عددهای مناسب قرار دهید، طوری که در هر ردیف همه ی کسرها با هم مساوی باشند.

28/7 = 24/6 = 20/5 = 16/4 = 12/3 = 8/2 = 4/1 (الف

14/21 = 12/18 = 10/15 = 8/12 = 6/9 = 4/6 = 2/3 (ب

2- در جاهای خالی چه عددی را باید نوشت؟

16/24 = 2/3

عدد 3، 8 برابر شده است، پس ٢ هم باید 8برابر شود.

جواب کاردرکلاس صفحه ۳۰ ریاضی ششم

1- جاهای خالی را با روشی که در فعّالیت ٢ آموختید، پر کنید.

12/6×5 = 10 ➡ 5/6 = 12/ ⬜

10/12×18 = 15 ➡ ⬜/18 = 10/ 12

2- در تساوی 42/35 = ⬜/12 جای خالی را به دو روش پر کنید.

الف) به روش بالا

10 = 42 / 35×12

ب) ابتدا 42/35 را ساده کنید.

(ساده) 6/5 = 42/35

6/5 = 12/10

جواب تمرین صفحه ۳۰ ریاضی ششم ابتدایی

1- حاصل ضرب زیر را به دست آورید. هرجا امکان دارد پاسخ را ساده کنید.

1/2 6 = 13/2 = 3/2 1 × 3/5 2

1 = 72/16 × 14/63

2- حاصل هریک از ضرب های ردیف اول به کدام یک از اعداد در ردیف دوم نزدیکتر است؟

جواب تمرین صفحه ۳۰ ریاضی ششم ابتدایی
جواب تمرین صفحه ۳۰ ریاضی ششم ابتدایی

3- جدول روبه رو را کامل کنید.

3/2

60

20

12

×

3/4

30

10

6

1/2

1

40

40/30

8

2/3

9/8

45

15

9

3/4

4- حاصل ضرب 3/4 × 5/12 با حاصل ضرب کدام عبارت های زیر برابر است؟

گزینه های صحیح:

 • 3/12 × 5/4
 • 1/2 × 5/8

5- الف) 1.5 برابر 3/4 را پیدا کنید.

1/8 1 = 3/4 × 15/10 = 3/4 × 1.5

ب) نصف 3/4 را پیدا کنید.

3/8 = 1/2 × 3/4 = 2 ÷ 3/4

6- در عبارت زیر سه عدد مثال بزنید که اگر به جای ⬜ قرار دهیم رابطه درست باشد:

1 < ⬜ × 2/3

در مربع فوق هر عددی می تواند قرار بگیرد به شرط اینکه از 3/2 بیشتر باشد. مثلاً 2، 10/4، 3، 4، 5 و….

7- چهار کارت با شماره های 1 , 2 , 3 , 4 داریم. این کارت ها را چگونه در جای خالی قرار دهیم تا حاصل ضرب کسرهای به دست آمده بیشترین مقدار ممکن باشد؟

6= 3/1 × 4/2 یا 6 = 3/2 × 4/1

8- در مسئله ی 7 اگر به جای علامت ضرب، علامت جمع باشد، پاسخ چه خواهد بود؟

1/2 5 = 3/2 + 4/1

9- با قرار دادن عددهای مختلف در جاهای خالی کسرهایی بیابید که حاصل ضرب آنها 8/15 شود.

8/15 = 16/15 × 1/2 یا 8/15 = 2/5 × 4/3 یا 8/15 = 4/3 × 2/5

10- کدام یک از ضرب های زیر درست محاسبه شده است؟

گزینه سمت راست (55/12)

جواب تمرینات فصل دوم کتاب ریاضی ششم ابتدایی درس سوم تقسیم کسرها

جواب فعالیت صفحه ۳۲ ریاضی ششم

1- برای هر شکل یک ضرب و یک تقسیم نوشته شده است. با توجّه به شکل جاهای خالی را پر کنید.

جواب فعالیت صفحه ۳۲ ریاضی ششم
جواب فعالیت صفحه ۳۲ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۳۲ ریاضی ششمبرای تقسیم دو کسر با مخرج های برابر کافی است صورت‌های آنها را بر یکدیگر تقسیم کنیم.

جواب کار در کلاس صفحه 32 ریاضی ششم

مانند نمونه حاصل هر تقسیم را به دست آورید.

جواب تمرینات فصل دوم کتاب ریاضی ششم ابتدایی درس سوم تقسیم کسرها

جواب فعالیت صفحه ۳۳ ریاضی ششم

1- مسئله‌ی زیر را بخوانید و راه حل های داده شده را کامل کنید و توضیح دهید.

الف) 1/2 4 کیلوگرم پسته را در بسته هایی به جرم 1/2 کیلوگرم بسته بندی کرده ایم.

تعداد بسته ها چقدر است؟ 9 بسته

9 = 1/2 ÷ 9/2 = 1/2 ÷ 1/2 4

به کمک شکل تعداد بسته ها 9 است.

ب) اگر بخواهیم جرم هر بسته 3/4 کیلوگرم باشد تعداد بسته‌ها چقدر خواهد بود؟

6 = 18/3 = 3/4 ÷ 18/4 = 3/4 ÷ 9/2 = 3/4 ÷ 1/2 4

با توجّه به شکل تعداد بسته‌ها 6 خواهد بود.

2- در تقسیم‌های زیر مخرج دو کسر متفاوت است. توضیح دهید که چگونه ابتدا مخرج‌ها را برابر کرده‌ایم. راه‌حل‌ها را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه ۳۳ ریاضی ششم
جواب فعالیت صفحه ۳۳ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه 33 ریاضی ششم

حاصل تقسیم های زیر را به دست آورید.

جواب کار در کلاس صفحه 33 ریاضی ششم
جواب کار در کلاس صفحه 33 ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۳۴ ریاضی پایه ششم

با روشی که در سال گذشته آموخته اید، می توانید هریک از تقسیم های زیر را ابتدا به ضرب تبدیل کنید و سپس حاصل آن را به دست آورید. راه حل را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه ۳۴ ریاضی پایه ششم
جواب فعالیت صفحه ۳۴ ریاضی پایه ششم

ریاضی ششم فصل دوم کسر با جواب صفحه 34برای تقسیم دو کسر کافی است که کسر اول را در معکوس کسر دوم ضرب کنیم.

جواب کار در کلاس صفحه ی ۳۴ ریاضی ششم

حاصل هر یک از تقسیم‌های زیر را مانند نمونه به دست آورید:

5/2 = 4/7 × 35/8 = 7/4 ÷ 35/8 = 3/4 1 ÷ 3/8 4

1/6 = 4/9 × 3/8 = 9/4 ÷ 3/8

7/9 = 7/6 × 8/12 = 6/7 ÷ 8/12

3/10 = 7/4 × 6/35 = 4/7 ÷ 6/35

جواب فصل دوم ریاضی ششم ابتدایی تمرین صفحه ۳۵

جواب فصل دوم ریاضی ششم ابتدایی تمرین صفحه ۳۵

جواب فصل دوم ریاضی ششم ابتدایی تمرین صفحه ۳۵

جواب تمرینات کتاب ریاضی ششم فصل دوم درس 4 : محاسبات با کسر

جواب ریاضی ششم فعالیت صفحه ۳۶ محاسبات با کسر

عماد و دوستانش برای جشن مبعث پیامبر شربت آبلیمو درست کردند. دررجدول زیر موادّی که آنها استفاده کرده اند و مقدار آن داده شده است. اگر این مقدار شربت را در لیوان هایی بریزیم که در هر کدام 1/5 کیلوگرم شربت جا می‌شود، این مقدار شربت برای پر کردن چند لیوان کافی است؟ (راه حل را کامل کنید.)

مقدار شربت:

51/10 = 36/10 + 5/10 + 10/10 = 18/5 + 1/2 + 1 = 3/5 3 + 1/2 + 1

بنابراین، این مقدار شربت برای حدود 25 لیوان کافی است.

مقدار موادّ لازم را برای ١٠٠ لیوان پیدا کنید.

هرکدام باید تقریباً 4 برابر شود.

جواب کار در کلاس صفحه ۳۶ ریاضی کلاس ششم

مانند نمونه حاصل هر عبارت را به دست آورید.

جواب کار در کلاس صفحه ۳۶ ریاضی کلاس ششم
جواب کار در کلاس صفحه ۳۶ ریاضی کلاس ششم

 

جواب فعالیت صفحه ۳۷ ریاضی ششم ابتدایی

اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید. در مورد روش های مختلف آن در کلاس گفتگو کنید.

جواب فعالیت صفحه ۳۷ ریاضی ششم ابتدایی
جواب فعالیت صفحه ۳۷ ریاضی ششم ابتدایی

جواب فعالیت صفحه 37 ریاضی ششم ابتداییآیا شما می توانید فعّالیت بالا را به روش دیگری انجام دهید؟

می‌توان همه‌ی مخرج کسرها را با هم برابر کرده و صورت‌ها را مقایسه نمود.

جواب کار در کلاس صفحه 37 ریاضی ششم ابتدایی

هر دسته از اعداد را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.

 • 1/10 > 1/25 > 1/100
 • 8/5 > 5/8 > 1/2 > 2/9
 • 3/7 > 3/9 > 3/20
 • 2/3 1 > 3/2 > 7/5 > 4/3

جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی ششم ابتدایی

راحله با نصف پول خود یک کتاب خرید و با 3/4 باقیمانده ی پولش یک دفتر خرید. اگر پس از خرید کتاب و دفتر ١٢٠٠ تومان برای راحله باقی مانده باشد، پول راحله چقدر بوده است؟ راه حل را کامل کنید و آن را توضیح دهید.

با توجّه به شکل کافی است که حاصل ضرب ١٢٠٠ × ۸ را پیدا کنیم.

جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی ششم ابتدایی
جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی ششم ابتدایی

صفحه 38 ریاضی ششم دبستانآیا روش دیگری برای حلّ مسئله‌ی بالا می‌دانید؟ مثلاً می‌توان معادله‌ی ریاضی آن را نوشت.

جواب سوالات کار در کلاس صفحه ۳۸ ریاضی ششم

1- کشاورزی نیمی از زمین خود را گندم کاشت. او نیم دیگر را سه قسمت کرد و در یک قسمت آن جو و در یک قسمت دیگر یونجه کاشت. سپس قسمت سوم را هم نصف کرد و در یک قسمت آن سبزیجات کاشت. او چه کسری از زمین خود را سبزیجات کاشته است؟ از شکل استفاده کنید.

جواب سوالات کار در کلاس صفحه ۳۸ ریاضی ششم
کشاورزی نیمی از زمین خود را گندم کاشت

2- دانش آموزان یک کلاس در مسابقات دهه ی فجر شرکت کردند. 1/3 (یک سوم) این تعداد در مسابقه ی عکاسی راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند. اگر تعداد کسانی که در مسابقه ی عکاسی شرکت کردند 8 نفر باشد این کلاس چند دانش آموز دارد؟این کلاس 32 دانش آموز دارد.

جواب تمرینات کتاب ریاضی ششم فصل دوم درس 4 محاسبات با کسر
جواب سوالات کار در کلاس صفحه 38 ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ی ۳۹ ریاضی ششم ابتدایی

1- کدام یک از دسته کسرها از کوچک به بزرگ مرتب شده اند؟ گزینه ب (3/5 , 6/15 , 2/10)

2- کدام محاسبه درست انجام شده است؟ گزینه سمت چپ

3- یکی از کسرهای زیر با بقیه برابر نیست. آن را مشخص کنید. سومین کسر (15/35)

4- حاصل 1/12 – 1/4 + 1/3 به کمک یکی از روش‌های زیر به دست آورید.

الف) با مخرج مشترک گرفتن

1/2 = 6/12 = 12 / (4+3-1)

5- حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

 

جواب تمرین صفحه 39 ریاضی ششم ابتدایی
جواب تمرین صفحه 39 ریاضی ششم ابتدایی

 

8- آیا امکان دارد که 1/3 پول شما از نصف پول دوستتان بیشتر باشد؟ چگونه؟ توضیح دهید و مثال بزنید.

بله ممکن است. فرض می‌کنیم من 6 میلیون تومان دارم و دوست من 6 هزار تومان داشته باشد. در این حالت 1/3 (یک سومِ) پول من می‌شود 2 میلیون تومان و 1/2 (یک دومِ) پول دوستم می‌شود 3 هزار تومان. پس به میزان پول مربوط است.

9- برای شکل زیر یک مسئله طرح و آن را حل کنید. پاسخ خود را با پاسخ دوستانتان مقایسه کنید.

کودکی، یک چهارم (1/4) کیک تولد را خورده است که معادل 250 گرم می‌شود. چند گرم از کیک باقی مانده است؟ 750 گرم باقی مانده است زیرا کل کیک 1000 گرم بوده است و سه چهارمِ آن میشود 750 گرم.

مرور فصل دوم ریاضی ششم با جواب

جواب فرهنگ نوشتن ریاضی ششم صفحه ی ۴۰

1- چگونه معکوس یک کسر را به دست می آوریم؟با جابجا کردنِ صورت و مخرجِ کسر، معکوس آن به دست می‌آید.

2- آیا معکوس یک کسر همیشه از خود آن کسر کوچکتر است؟ توضیح دهید.

خیر، این موضوع برای کسرهای کوچکتر از واحد صادق نیست. برای آشنایی با کسر های کوچکتر از واحد بروی همین لینک آبی کلیک کنید.

3- آیا حاصل تقسیم های روبه رو برابر است؟ چرا؟

5 = 1/5 ÷ 1

1/5 = 1 ÷ 1/5

خیر مساوی نیستند، زیرا در تقسیم، عمل جابجایی برقرار نیست.

4- با رسم شکل توضیح دهید که چگونه حاصل 3/5 × 1/3 برابر 1/5 است.

1/5 = 3/15 = 3/5 × 1/3

جواب فرهنگ نوشتن ریاضی ششم صفحه ی ۴۰

جواب فرهنگ نوشتن ریاضی ششم صفحه ی ۴۰

5- در جای خالی چه تعداد کسر می توان نوشت تا رابطه ی زیر درست باشد؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

10/3 = 5/1 × 2/3

به جای 5/1 هم می‌توان هر کسر معادل آن را قرار داد مثلاً 10/2 و…

جواب تمرین صفحه ی ۴۰ ریاضی ششم

1- هریک از نوارهای کاغذی زیر، به قسمت های مساوی تقسیم شده است. کسری را که هر نوار نشان می دهد، مانند نمونه بنویسید و با توجّه به آن جاهای خالی را پر کنید.

جواب تمرین صفحه ی 40 ریاضی ششم
جواب تمرین صفحه ی 40 ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ی ۴۱ ریاضی ششم

2- حاصل عبارت های زیر را به دست آورید و تا حدّ امکان ساده کنید.

1/3 6 = 5/12 2 – 3/4 8

17/15 9 = 13/15 6 + 3/5 2

1/9 2 = 4/9 8 × 1/4

1/5 1 = 2/3 4 ÷ 3/5 5

3- در جاهای خالی عدد مناسب قرار دهید.

1 = 7 × 1/7

1 = 4/5 × 5/4

1 = 2 × 1/2

3 = 1 ÷ 3

1 = 5 ÷ 5

4- مریم 3/4 اوقات فراغت خود را به مطالعه گذراند. او این وقت را به طور مساوی برای مطالعه ی 6 کتاب استفاده کرد. مریم برای هر کتاب چه کسری از اوقات فراغت خود را صرف کرده است؟

1/8 = 6 ÷ 3/4

1/8 = 6 ÷ 3/4

حل تمرین صفحه ی ۴۱ ریاضی ششم

5- محیط مثلث و محیط مستطیل را در شکل روبه رو به دست آورید. محیط شکل چقدر است؟ مساحت مستطیل را هم به دست آورید.

حل تمرین صفحه ی ۴۱ ریاضی ششم ابتدایی
حل تمرین صفحه ی ۴۱ ریاضی ششم ابتدایی

6- سه کسر بین 1 و 2 را بنویسید که از 1/2 1 بزرگتر باشد.

 • 4/7 1
 • 6/8 1
 • 2/3 1
 • و…

7- مسئله‌ی زیر را به دلخواه خود کامل و آن را حل کنید. مسئله‌ی خود را با مسئله‌های دانش‌آموزان دیگر مقایسه کنید:

امید 1/5 عیدی خود را برای کمک به نیازمندان هدیه کرد و 2/3 عیدی‌اش را برای خریدن لباس مدرسه صرف کرد، چه کسری از عیدیِ امید باقی مانده است؟

13/15 = 2/3 + 1/5

2/15 = 13/1515/15

پس 2/15 باقیمانده است.

8- مجموع کسرهای سطرها، ستون ها و قطرهای مربع روبرو 1/2 است. سه تا از کسرها داده شده اند. بقیه را پیدا کنید.

جواب مربع صفحه ۴۱ ریاضی ششم دبستان
جواب مربع صفحه ۴۱ ریاضی ششم دبستان

جواب مربع صفحه ۴۱ ریاضی ششم دبستان

جواب تمرین ریاضی ششم صفحه ۴۲

9- با تقسیم هر شکل به قسمت های مساوی، کسر مورد نظر را نشان دهید.

جواب تمرین ریاضی ششم صفحه 42
جواب تمرین ریاضی ششم صفحه 42
جواب تمرین ریاضی ششم صفحه 42

10- فاصله‌ی دو شهر آ و ب، 120 کیلومتر است. اتوموبیلی 2/3 فاصله‌ی آ تا ب را پیموده و توقف کرد. اتوموبیل دیگری نصف فاصله‌ی ب تا آ را پیمود و توقف کرد. فاصله‌ی دو اتومبیل از هم در این حالت چقدر است؟

7/6 = 1/2 + 2/3

1/6 = 6/6 + 7/6

پس 1/6 از هم فاصله دارند که می‌شود 20 کیلومتر (20 = 120 × 1/6)

11- اگر شکل روبه 4/3 را نشان دهد، واحد را رسم کنید.

جواب تمرین ریاضی ششم صفحه ی ۴۲

جواب تمرین ریاضی ششم صفحه ی ۴۲

جواب سوال معما و سرگرمی کتاب ریاضی ششم صفحه 42

یک مخزن آب 171 لیتر گنجایش دارد. این مقدار آب را در سه مخزن آ، ب و ج ریخته ایم. حجم مخزن آ 1/3 مخزن ب و حجم مخزن ج 1/4 مخزن ب است. حجم هر مخزن چند لیتر است؟

جواب نهایی سوال معما و سرگرمی ریاضی ششم ابتدایی صفحه ۴۲ :

 • حجم مخزن آ: 36 لیتر
 • حجم مخزن ب: 108 لیتر
 • حجم مخزن ج: 27 لیتر
جواب سوال معما و سرگرمی ریاضی ششم ابتدایی صفحه 42
جواب سوال معما و سرگرمی ریاضی ششم ابتدایی صفحه 42

راه حل:

171 = ب 1/4 + ب 1/1 + ب 1/3

171 = ب 19/12

108 = مخزن ب

36 = 1/3 × 108 = مخزن آ

27 = 1/4 × 108 = مخزن ج

 

جواب تمرینات کتاب ریاضی ششم فصل سوم یادآوری با جواب

جواب فعالیت صفحه ۴۴ ریاضی ششم

1- احسان حدّادی در مسابقات المپیک، دیسک را 68/19 متر پرتاب و مدال ارزشمند نقره دریافت کرد. نفر اوّل دیسک را 68/27 متر پرتاب کرده بود. این رکوردها را در جدول ارزش مکانی قرار دهید و به حروف بنویسید.

صدم

دهم یکان

دهگان

7

2 8 6
9 1 8

6

68/19 : شصت و هشت ممیز نوزده صدم 68/27 : شصت و هشت ممیز بیست و هفت صدم

2- با توجّه به واحد داده شده مقدار رنگ شده را با یک کسر و یک عدد اعشاری نشان دهید.

به ترتیب از چپ به راست:

0/19 = 19/100

0/23 = 23/100

0/01 = 1/100

0/10 = 10/100

 

توجه داشته باشید که در جدول فوق، مثلاً 1/100 نشان دهنده‌ی کسرِ 1 تقسیم بر 100 می‌باشد اما شما در کتاب خودتان آن را به صورت خط کسری معمولی بنویسید. اینگونه نمایش به علتِ محدودیت‌های نوشتاری در محیطِ وب می‌باشد. تا پایان این مطلب به همین شکل است (به جز تصاویر). ضمن اینکه اعداد اعشاری را به همان صورتی که در کتاب هست نوشته می‌شود، مثلاً: 0/01

3- با توجّه به واحد نشان داده شده برای شکل، یک کسر و یک عدد اعشاری و گسترده ی هر کدام را بنویسید.

273/100 : کسری

2/73 = 0/03 + 0/7 + 2 : اعشاری

4- با توجّه به واحد داده شده مانند نمونه تساوی کسرها و عددهای اعشاری را بنویسید.

1245/1000 = 5/1000 + 4/100 + 2/10 + 1 : کسری

1/245 : اعشاری

 با توجّه به این تساوی ها در مورد نقش رقم صفر در سمت راست عددهای اعشاری توضیح دهید.

هرچه صفر در سمت راست عددهای اعشاری قرار داشته باشد، هیچ تأثیری در مقدار آن عدد نخواهد داشت. البته به شرط اینکه در سمت راستِ صفر دوباره عدد دیگری قرار نگیرد.

جواب کار در کلاس صفحه ۴۵ ریاضی ششم

1- مانند نمونه کسرها را ساده کنید و یک تساوی بنویسید.

0/5 = 0/50 5/10 = 5/100

0/3 = 0/30 ➡ 3/10 = 30/100

0/9 = 0/900 9/10 = 900/100

2/07 = 2/070 ➡ 7/100 2 = 70/1000 2

0/21 = 0/210 ➡ 21/100 = 210/1000

0/8 = 0/80 ➡ 8/10 = 80/100

2- عددهای اعشاری را به صورت کسر یا عدد مخلوط بنویسید و تا حد امکان ساده کنید.

1/4 = 25/100 = 0/25

1/5 = 2/10 = 0/2

1/2 = 5/10 = 0/5

3/4 = 75/100 = 0/75

2/5 12 = 4/10 12 = 12/4

1/2 13 = 50/100 13 = 13/50

3- کسرهای زیر را به عددهای اعشاری تبدیل کنید. در صورت لزوم ابتدا یک کسر بنویسید که مخرج آن 10 یا 100 یا 1000 باشد.

2/37 =37/100 2 = 237/100

0/045 = 45/1000 2/3 =3/10 2 = 23/10
1/68 = 68/100 1 =34/50 1 = 84/50 4/28 = 28/100 4 =7/25 4 = 107/25

1/6 = 6/10 1 =3/5 1 = 8/5

جواب فعالیت صفحه ۴۵ ریاضی ششم ابتدایی

برای ساختن عددهای اعشاری 10 کارت با رقم های 0 تا 9 درست کنید. هر جا لازم شد از علامت ممیّز استفاده کنید. به عنوان نمونه علی با 4 کارت یک عدد اعشاری درست کرد. (0/197)

الف) شما هم عدد 10 را در سمت چپ ممیز درست کنید. سپس با 3 کارت دیگر نزدیکترین عدد ممکن به 10 را درست کنید و در سمت راست ممیز بنویسید.

10/234

حالا نزدیکترین عدد ممکن به 11 را درست کنید و بنویسید.

10/987

ب) جدول ارزش مکانی را کامل کنید.

جدول ارزش مکانی اعداد اعشاری ریاضی کلاس ششم فصل 3 صفحه 45
جدول ارزش مکانی اعداد اعشاری ریاضی کلاس ششم فصل 3 صفحه 45

 

جدول ارزش مکانی اعداد اعشاری ریاضی کلاس ششم فصل 3 صفحه 45با 5 کارت و قرار دادن آنها در ستون های جدول، بزرگ ترین و کوچک ترین عدد ممکن را درست کنید و به حروف و رقم بنویسید.

بزرگترین: 98760 به حروف: نود و هشت هزار و هقتصد و شصت
کوچکترین: 0/1234 به حروف: هزار و دویست و سی و چهار دَه‌هزارُم

پ) کارت های صفر تا 9 را طوری در جای خالی قرار دهید که بزرگ ترین و کوچک ترین حاصل درست شود.

اگر کارت‌ها را بدون تکرار استفاده کنیم، جواب بدین صورت خواهد شد:

کوچکترین و بزرگترین عدد با کارت های 0 تا 9
کوچکترین و بزرگترین عدد با کارت های 0 تا 9

اگر در دو بخش کارت‌های تکراری بتوانیم استفاده کنیم، بزرگترین جواب همان است ولی کوچکترین جواب بدین صورت خواهد شد:

کوچکترین: 0/04 = 0/98 – 1/02

جواب کار در کلاس صفحه ۴۶ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۴۶ ریاضی ششم
جواب کار در کلاس صفحه ۴۶ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه 47 ریاضی ششم
جواب تمرین صفحه 47 ریاضی ششم

جواب تمرین های فصل سوم یادآوری ضرب و تقسیم کتاب ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۴۸ ریاضی ششم

صفحه ی ۴۸ ریاضی ششم با جواب آن را در این بخش مشاهده می‌کنید:

1- دانش آموزان جمع، تفریق و ضربهای زیر را به صورتهای مختلف انجام داده اند. روش هر کدام را کامل کنید و توضیح دهید. شما جمع، تفریق و ضرب عددها را با کدام روش انجام میدهید؟ در کلاس با دانش آموزان دیگر در این مورد گفت و گو کنید.

جواب فعالیت صفحه ۴۸ ریاضی ششم
جواب فعالیت صفحه ۴۸ ریاضی ششم

جواب صفحه 48 ریاضی ششم

2- ضرب‌های زیر را انجام دهید.

جواب های سوال دوم صفحه ی 48 ریاضی ششم ابتدایی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

0/0231

4230

31

0/2232 0/1421

0/457

چه رابطه‌ای بین عامل‌های ضرب و حاصل ضرب آنها می‌بینید؟

وقتی یک عدد اعشاری را در 10 ضرب می‌کنیم، ممیز یک رقم به سمت راست می‌رود و وقتی در 100 ضرب کنیم دو رقم به سمت راست می‌رود و به همین شکل. همچنین وقتی عدد اعشاری را در 0/1 ضرب می‌کنیم، ممیز یک رقم به سمت چپ می‌رود و به همین شکل.

جواب کار در کلاس صفحه ۴۹ ریاضی ششم

1- حاصل عبارت ها را به دست آورید.

2/08 = 0/4 × 5/2 = 0/4 × (2/3 – 7/5)

410 = 100 × 4/1 = 100 × (1/7 + 2/4)
4/4 = 0/8 × 5/5 = (0/9 – 1/7) × (1/3 + 4/2)

141 = 30 × 74/1 = 30 × (1/5 – 6/2)

2- حاصل عبارت‌های زیر را به صورت ذهنی به دست آورید.

در جدول زیر جواب‌ها را مشاهده می‌کنید:

0/006

0/056 0/08

2/17

0/88

88

100 5

0/2

3- به کمک شکل‌ها حاصل ضرب‌ها را پیدا کنید.

جواب کار در کلاس صفحه ۴۹ ریاضی ششم
جواب کار در کلاس صفحه ۴۹ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه 49 ریاضی ششم

1- تقسیم های زیر را با توجّه به شکل بنویسید.

0/03 = 3 ÷ 0/09

0/3 = 2 ÷ 0/6

0/2 = 2 ÷ 0/4

2- حاصل تقسیم ها را مانند نمونه با تبدیل به کسر به دست آورید.

0/6 = 6/10 = 1/4 × 24/10 = 4 ÷ 24/10 = 4 ÷ 2/4

2/1 = 21/10 = 1/3 × 63/10 = 3 ÷ 63/10 = 3 ÷ 6/3

0/07 = 7/100 = 1/8 × 56/100 = 8 ÷ 56/100 = 8 ÷ 0/56

0/214 = 214/1000 = 1/2 × 428/1000 = 2 ÷ 428/1000 = 2 ÷ 0/428

0/061 = 61/1000 = 1/7 × 427/1000 = 7 ÷ 427/1000 = 7 ÷ 0/427

3- محمد میخواست یک قطعه چوب به طول 4/2 متر را به 7 قسمت مساوی تقسیم کند. برای اینکه طول هر قطعه را حساب کند، تقسیم 7 ÷ 4/2 را به صورت ذهنی انجام داد. او ابتدا 42 تا 0/1 را بر 7 تقسیم کرد، شد 6 تا 0/1 که برابر است با 0/6. با توجه به عبارت زیر، درستی روش او را توضیح دهید.

جواب فعالیت صفحه 49 ریاضی ششم ابتدایی
جواب فعالیت صفحه 49 ریاضی ششم ابتدایی

کار در کلاس ریاضی ششم صفحه 50

1- تقسیم های زیر را انجام دهید و باقیمانده را مشخص کنید.

جواب کار در کلاس ریاضی ششم صفحه 50
جواب کار در کلاس ریاضی ششم صفحه 50

جواب فعالیت صفحه ۵۰ ریاضی ششم دبستان

1- با کمک ماشین حساب حاصل تقسیم‌های زیر را به دست آورید.

در جدول زیر جوابِ تقسیم‌ها را مشاهده می‌کنید:

0/04796

0/37

2/46

0/0273 0/029

2/35

2- با توجه به عددها و حاصل تقسیم چه رابطه‌ای بین آنها و جابه جایی ممیّز مشاهده می‌کنید؟

به تعداد هر صفر، ممیز یک رقم به سمت چپ جابجا می‌شود.

3- به کمک الگو و رابطه‌ای که پیدا کردید حاصل تقسیم‌های زیر را به دست آورید.

0/00107

0/435

0/0273

4- به کمک ماشین حساب، درستیِ تقسیم‌های بالا را بررسی کنید. اگر پاسخ‌های شما نادرست است، در مورد رابطه‌ای که در سؤال 2 نوشته‌اید تجدید نظر کنید.

با انجام تقسیم‌ها در ماشین‌حساب متوجه شدیم که جواب‌هایمان درست بوده است و این رابطه صحیح است.

جواب کاردرکلاس صفحه 50 ریاضی ششم

حاصل ضرب و تقسیم‌های زیر را بنویسید.

در جدول زیر جوابِ تقسیم‌ها را مشاهده می‌کنید:

0/274

12/5 0/0473

247

0/0203

47/3

0/0023 1/8

0/1793

جواب تمرین صفحه 51 ریاضی ششم

1- جمع و تفریق‌های زیر را روی محور نمایش دهید.

جواب-تمرین-صفحه-51-ریاضی-ششم

 

جواب تمرین صفحه 51 ریاضی ششم
جواب تمرین صفحه 51 ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه 51 ریاضی ششم

جواب تقسیم اعداد اعشاری بر عدد طبیعی فصل سوم پایه ششم

جواب فعالیت صفحه 52 ریاضی ششم

کمیته ی امداد امام خمینی بسته های لوازم التحریر را برای مناطق محروم ارسال می کند. مسئول انبار می خواهد 745 بسته ی موجود را برای ارسال به 3 منطقه به طور مساوی در سه کارتن قرار دهد. در هر کارتن چند بسته قرار می گیرد؟ چند تا باقی می ماند؟

در هر کارتن 248 بسته قرار می‌گیرد و 1 بسته باقی می‌ماند.

 • اگر 7 دسته ی صدتایی را بین سه کارتن تقسیم کنیم، چند دسته ی صدتایی به هر کارتن می رسد؟ 2 دسته. چند تا صدتایی باقی می‌ماند؟ 1
 • دسته ی صدتایی باقیمانده برابر چند تا 10 تایی است؟ 10
 • روی هم چند دسته ی ده تایی برای تقسیم کردن داریم؟ 14 به هر کارتن چند تا می رسد؟ 4 چندتا ده تایی می ماند؟ 2
 • دسته‌ی ده تایی باقیمانده برابر چند تا یکی است؟ 20 روی هم چند تا یکی برای تقسیم کردن داریم؟ 25
 • اگر این یکی ها را تقسیم کنیم، به هر کارتن چند تا می رسد؟ 8 چند تا باقی می ماند؟ 1

مراحل تقسیم بالا به صورت روبه رو خلاصه شده است. ارزش هر رقم را مشخّص کنید.

248:

 • 8: یکی (یکان)
 • 4: ده تایی (دهگان)
 • 2: صدتایی (صدگان)

جواب کاردرکلاس صفحه 53 ریاضی ششم

1- با پر کردن جاهای خالی، تقسیم های زیر را انجام دهید.

جواب کاردرکلاس صفحه 53 ریاضی ششم
جواب کاردرکلاس صفحه 53 ریاضی ششم

جواب کاردرکلاس صفحه ۵۳ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه 53 و 54 ریاضی ششم ابتدایی

1- الف) یک حوض به شکل دایره و به شعاع یک متر است، محیط آن را پیدا کنید.

متر 6/28 = 3/14 × 2

ب) می‌خواهیم محیط این حوض را به سه قسمت مساوی تقسیم کنیم. طول یک قسمت خمیده چقدر می‌شود؟ برای یافتن پاسخ، تقسیم را به کمک شکل های صفحه ی بعد کامل کنید و به سؤال ها پاسخ دهید.

متر 2/09 = 3 ÷ 6/28

 • 6 تا یکی داریم. به هر قسمت چند تا یکی می رسد؟ 2 تا
 • حالا چه عددی را باید به 3 تقسیم کنیم؟ 0/28

2- با توجه به تقسیم زیر، به سؤال‌ها پاسخ دهید.

 • 4 تا بسته‌ی 10 تایی را نمی‌توان به 5 قسمت تقسیم کرد. اگر آنها را باز کنیم، چند تا یکی خواهیم داشت؟ 40 تا
 • 3/7 چندتا 0/1 است؟ 37 تا. اگر آن را به 5 قسمت تقسیم کنیم، به هر قسمت چند تا 0/1 می‌رسد؟ 7 تا

جواب کاردرکلاس صفحه ۵۵ ریاضی ششم

1- تقسیم ها را انجام دهید.

جواب کاردرکلاس ریاضی ششم صفحه ۵۵
جواب کاردرکلاس ریاضی ششم صفحه ۵۵

2- برای اینکه کسرهای 7/9، 1/3 و 7/3 را به عدد اعشاری تبدیل کنیم، صورت را بر مخرج تقسیم می کنیم. می خواهیم تقسیم های زیر را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت ادامه دهیم. به همین دلیل ابتدا تعداد رقم های اعشاری عدد را با قرار دادن صفر در سمت راست عدد، به دو رقم می‌رسانیم، سپس تقسیم را به طور معمول انجام می‌دهیم.

ریاضی-ششم-صفحه-55 (1)

جواب تمرین صفحه ۵۵ ریاضی ششم

1 تقسیم های زیر را انجام دهید.

جواب تمرین صفحه ۵۵ ریاضی ششم
جواب تمرین صفحه ۵۵ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه 55 ریاضی ششم

جواب فصل 3 کتاب ریاضی ششم تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

جواب فعالیت صفحه 56 ریاضی ششم

1- ابتدا تقسیم بندی محور را کامل کنید، سپس پاسخ تقسیم های داده شده را پیدا کنید.

جواب فعالیت صفحه 56 ریاضی ششم
جواب فعالیت صفحه 56 ریاضی ششم

5- با توجّه به تقسیم انجام شده، خارج قسمت و باقیمانده ی تقسیم دیگر را بدون تقسیم کردن پیدا کنید.

صفحه-57-ریاضی-ششم-دبستان
صفحه-57-ریاضی-ششم-دبستان

 چرا مقسوم و مقسوم علیه در 100 ضرب شده است؟

برای آسان شدن انجام تقسیم (چون مقسوم علیه دو رقم اعشار دارد برای از بین بردن رقم های اعشاری در 100 ضرب شده است)

 توضیح دهید چگونه پاسخ های تقسیم اوّل را از روی پاسخ های تقسیم دوم به دست می آوریم.

خارج قسمتِ تقسیم های اول و دوم هیچ تغییری نمی‌کند، پس خارج قسمت تقسیم اول برابر است با خارج قسمت تقسیم دوم. اما برای به دست آوردن باقیمانده‌ی تقسیم اول، بایستی باقیمانده‌ی تقسیم دوم را بر همان عددی که در آن ضرب شده است تقسیم کنیم.

کار در کلاس صفحه 57 ریاضی ششم فصل ۳

1- تقسیم های زیر را تا یک رقم اعشار در خارج قسمت ادامه دهید.

کار در کلاس صفحه 57 ریاضی ششم فصل ۳

فعالیت صفحه 58 فصل 3 ریاضی ششم با جواب

1- نوشتن کسرهای مساوی 2/3 را ادامه دهید.

16/24 = 14/21 = 12/18 = 10/15 = 8/12 = 6/9 = 4/6 = 2/3

✅ توضیح دهید که کسرهای مساوی مثال زیر چگونه به دست آمده اند.

صورت و مخرج کسر به ترتیب در 10، 100، 1000 ضرب شده است.

2- در فعالیت‌های پیش دیدید که اگر مقسوم و مقسوم علیه را در یک عدد ضرب کنیم، خارج قسمت تغییری نمی‌کند. چه ارتباطی بین این مطلب و نوشتن کسرهای مساوی می‌بینید؟ توضیح دهید.

یکی از راه‌های نمایش تقسیمِ دو عدد، استفاده از کسر است که در آن صورت تقسیم بر مخرج می‌شود، به عبارت دیگر صورت همان مقسوم و مخرج همان مقسوم علیه است و جواب کسر هم همان خارج قسمت است. پس اگر مقسوم و مقسوم علیهِ یک تقسیم را در یک عدد ثابت ضرب کنیم، مثل این است که صورت و مخرج کسر را در در آن عدد ثابت ضرب کنیم.پس جواب یا خارج قسمت این دو کسر با هم برابر هستند.

3- با توجه به تساوی های بالا، پاسخ تقسیم ها را مانند نمونه پیدا کنید.

0/4 = 84/210 = 0/84/2/1 = 2/1 ÷ 0/84

8
20 = 80/4 = 0/04 ÷ 0/8

70 = 630/9 = 6/3/0/09 = 0/09÷ 6/3

4- همچنین می‌توانید عددهای اعشاری را به کسر تبدیل کنید و پاسخ را از راه تقسیم کسرها، به دست آورید.

0/4 = 10/21 × 84/100 = 21/10 ÷ 84/100 = 2/1 ÷ 0/84 = 0/84/2/1

پاسخ کار در کلاس صفحه ۵۸ ریاضی ششم

1- پاسخ تقسیم‌ها را از دو روش پیدا کنید.

جواب‌ها به ترتیب از چپ به راست ردیف اول و سپس ردیف دوم:

30 = 210/7

30 = 100/7 × 21/10 = 7/100 ÷ 21/10

0/2 = 2/10 = 34/170

0/2 = 10/17 × 34/100 = 17/10 ÷ 34/100

2- کدام یک از تقسیم ها درست انجام شده است؟ پاسخ های نادرست کدام‌اند؟ چرا؟

از سمت راست، گزینه‌ی اول و دوم صحیح هستند. اما گزینه‌ی سوم نادرست است، چون 0/04 تقسیم بر 2 می‌شود: 0/02

تمرین صفحه 59 ریاضی ششم با جواب

1- گنجایش حوضی 356 لیتر است. اگر در هر دقیقه 8/9 لیتر آب وارد حوض شود، پس از چند دقیقه حوض پر می شود؟

دقیقه 40 = 89 ÷ 3560 = 8/9 ÷ 356

2- اشتباه تقسیم‌های زیر را مشخص کنید. صورت درست آنها را بنویسید.

جواب تمرین صفحه 59 ریاضی ششم

جواب سوال دوم تمرین صفحه 59 ریاضی ششم3- در یک منطقه‌ی روستایی 15575 رأس گوسفند وجود دارد. برای واکسن زدن به هر رأس گوسفند 0/13 سی سی مایع واکسن لازم است. چند سی سی از این مایع برای گوسفندان این منطقه نیاز است؟ (برای یافتن راه حل می‌توانید عددهای مسئله را ساده تر کنید.)

سی سی 2024/75 = 0/13 × 15575

اگر مایع در شیشه هایی با گنجایش 650 سی سی باشد، تعیین کنید چند شیشه برای واکسن زدن به گوسفندان آن منطقه لازم است.

3/115 = 650 ÷ 2024/75

پس بیشتر از سه شبشه لازم است یعنی برای این مقدار واکسن، چهار شیشه لازم است.

4- در یک کارخانه‌ی سازنده‌ی قطعه‌های اتومبیل، قطعه‌ای ساخته می‌شود که جرم آن 32/8 گرم است. اگر جرم کل تولید یک روز این کارخانه 13/94 کیلوگرم باشد، در این روز چند قطعه ساخته شده است؟

گرم 13940 = کیلوگرم 13/94

قطعه 425 = 32/8 ÷ 13940

پس در این روز 425 قطعه ساخته شده است.

5- پاسخ تقسیم‌های زیر را به طور ذهنی به دست آورید.

0/2

48 0/2

2

4

2

0/3 40

0/4

6- در ⬜ جواب‌های مختلفی می‌توان نوشت تا تساوی درست باشد. سه پاسخ متفاوت بنویسید.

2 < 0/6 ÷ 1/4

2 < 0/4 ÷ 1/4

2 < 0/3 ÷ 1/4

جواب مرور فصل سوم ریاضی ششم با جواب

فرهنگ نوشتن صفحه 60 ریاضی ششم

1️⃣ تقسیم روبه‌رو را حل کنید و مراحل آن را توضیح دهید.

تقسیم را به صورت عادی انجام داده و هرجا از خط ممیز عبور کردیم، در خارج قسمت نیز ممیز می‌گذاریم.

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۶۰ ریاضی ششم

جواب صفحه ۶۰ ریاضی ششم2️⃣ توضیح دهید چگونه کسری را که مخرجش به 10 یا 100 یا 1000 تبدیل می‌شود به عدد اعشاری تبدیل می‌کنید.

پس از اینکه، مخرج کسر را با ضرب‌کردن به 10، 100 یا 1000 تبدیل کردیم، عدد صورتِ کسر را نوشته و از سمت راست، به تعداد صفرهای مخرج، رقم‌های اعشاری را با ممیز مشخص می‌کنیم.

3️⃣ توضیح دهید چگونه کسری را که مخرجش به 10 یا 100 یا 1000 تبدیل نمی شود به عدد اعشاری تبدیل می کنید.

صورت کسر را بر مخرج همان کسر تقسیم می‌کنیم و تقسیم را تا تعداد رقم‌های اعشاری مد نظر ادامه میدهیم تا کسر به صورت تقریبی به عدد اعشاری تبدیل شود.

4️⃣ توضیح دهید چگونه دو عدد اعشاری را در هم ضرب می‌کنید.

روش اول: ابتدا دو عدد اعشاری را بدون در نظر گرفتن ممیز در هم ضرب میکنیم و سپس در حاصلضرب، به تعداد ارقامِ اعشاریِ دو عدد، از سمت راست ممیز میزنیم.

روش دوم: اعداد اعشاری را به کسر تبدیل میکنیم و سپس در هم ضرب می‌کنیم.

جواب تمرین صفحه ۶۰ ریاضی ششم

1- حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

5/2 = 1/3 × 4 = 1/3 × (2/8 + 1/2)

0/128 = 0/02 × 6/4 = 0/02 × (4/1 + 2/3)

2- نزدیک ترین عدد اعشاری به 100 را بنویسید که رقم هزارم آن 4، رقم صدم نصف هزارم، رقم دهم آن 9 باشد و در این عدد هیچ رقمی تکرار نشده باشد.

103/924

3- فاصله ی دو تیر دروازه ی فوتبال 7/33 متر است، فاصله ی یک تیر دروازه تا نقطه ی وسط دروازه چقدر است؟

متر 3/665 = 2 ÷ 7/33

4- یک باغچه ی مستطیل شکل به طول 4/5 متر و عرض 1/8 متر است. اگر بخواهیم دور این باغچه توری فلزی به عرض 50 سانتی‌متر بکشیم چند متر توری به عرض 50 سانتی متر نیاز داریم؟

به 12/6 متر توری نیاز داریم:

متر 12/6 = 6/3 × 2 = (1/8 + 4/5) × 2 = محیط باغچه (طول توری)

✅ مساحت توری مورد نیاز چند مترمربع است؟

مساحت توری مورد نیاز 6/3 مترمربع می‌باشد:

متر 0/5 = سانتیمتر 50

متر مربع 6/3 = 0/5 × 12/6 = عرض طوری × طول طوری = مساحت طوری

5- یک بطری آب میوه ی خانواده 1/5 لیتر آب میوه دارد. آب میوه را در 6 لیوان به طور مساوی تقسیم کردیم. در هر لیوان چقدر آب میوه ریخته شده است؟

لیتر 0/25 = 6 ÷ 1/5

مقدار آب میوه ی هر لیوان چند سانتی‌مترمکعب است؟

مقدار آبمیوه ی هر لیوان 250 سانتی‌مترمکعب است:

سانتی متر مکعب 1000 = لیتر 1

سانتی متر مکعب 250 = 1000 × لیتر 0/25

6- تقسیم های زیر را انجام دهید.

مرور فصل صفحه ۶۱ ریاضی ششم با جواب
مرور فصل صفحه ۶۱ ریاضی ششم

جواب معما و سرگرمی فصل 3 ریاضی ششم صفحه 62

حاصل ضرب ها را به کمک ماشین حساب به دست آورید.

جواب معما و سرگرمی فصل 3 ریاضی ششم صفحه 62
جواب معما و سرگرمی فصل ۳ ریاضی ششم صفحه ۶۲

✅ توضیح دهید حاصل ضرب های ردیف های آخر را چگونه به دست آوردید.

تعداد رقم‌های 1 را در عدد اعشاری اول می‌شماریم. جواب از رقم یک شروع می‌شود و رقم‌های بعد از آن یکی یکی زیاد شده تا به تعداد ارقامِ 1 در خود عدد اعشاری برسند (مثلاً برای آخرین ضرب میبنیم که 7 تا عدد 1 داریم پس از 1 تا 7 می‌نویسیم) سپس از آنجا رقم‌ها یکی یکی کم می‌شوند تا دوباره به 1 برسند. در انتها، بعد از اولین رقم از سمت چپ، ممیز قرار می‌دهیم.

فرهنگ خواندن ریاضی ششم فصل سوم با جواب

با همین روش می‌توانید حاصل تقسیم‌های زیر را پیدا کنید.

برای حل تقسیم سمت چپ، صورت و مخرج را در 25 ضرب میکنیم، و برای حل سمت راستی صورت و مخرج را در 4 ضرب می‌کنیم:

0/328 = 32/8/100 = 8/2/25= 25 ÷ 8/2

2/425 = 242/5/100 = 9/7/4 = 4 ÷ 9/7

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *