ریاضی پنجم

جواب ریاضی پنجم فصل به فصل تمام فصولها

جواب ریاضی پنجم فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم فصل ششم و فصل هفتم و حل المسائل ریاضی پنجم درقالب ورد بصورت فصل به فصل و جداگانه تهیه و تنظیم شده است مطابقت با کتب درسی سال جدید با جواب حل تمرین ریاضی پنجم و پاسخ به فعالیت ها و کار در کلاس ها بطور کامل.

جواب ریاضی پنجم و مرور فصل ، فصل اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم

منوجان : ما در قسمت زیر تعریف تمام فصل ها را برای کاربران خواهیم گفت که شامل چه فصل هایی و جواب چه صفحاتی و فعالیت های و حل تمرینات ریاضی پنجم یا جواب می باشد

تعریف فصل اول تا فصل هفتم را در قسمت پایین قرار خواهیم داد.

ریاضی پنجم ابتدایی فصل اول یاد آوری عددنویسی و محاسبات عددی با جواب

ریاضی پنجم فصل 1 یاد آوری عددنویسی و محاسبات عددی شامل پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاس شامل موارد زیر

 1. فصل اول فعالیت :یاد آوری عددنویسی و محاسبات عددی صفحات ۲ و ۳
 2. ریاضی پنجم فصل اول عددنویسی و الگوها
 3. کار در کلاس صفحه ی ۳ و ۴ کتاب درسی
 4. پاسخ به فعالیت صفحه ۴ کتاب درسی
 5. کار در کلاس صفحه ۵ کتاب درسی
 6. تمرین صفحه ۵ کتاب درسی
 7. فعالیت معرفی میلیارد صفحات ۶ و ۷
 8. کار در کلاس صفحه ۷ و ۸ کتاب درسی
 9. پاسخ به فعالیت صفحه ۸ کتاب درسی با جواب
 10. کار در کلاس صفحه ۸
 11. تمرین صفحه ۹ کتاب درسی
 12. با ماشین حساب کار کن صفحه ۹ کتاب درسی
 13. پاسخ به فعالیت جمع و تفریق عددهای مرکب صفحه ۱۰ و ۱۱
 14. کار در کلاس صفحه ۱۱
 15. فعالیت صفحه ۱۲ کتاب درسی
 16. کار در کلاس صفحه دوازده کتاب درسی
 17. تمرین صفحه ۱۳ کتاب درسی
 18. پاسخ به فعالیت الگوها صفحه ۱۴ کتاب درسی پنجم
 19. کار در کلاس صفحه ۱۵ کتاب درسی
 20. فعالیت صفحه ۱۶ کتاب درسی
 21. کار در کلاس صفحه ۱۶ کتاب درسی
 22. تمرین صفحه ۱۷ کتاب پنجم
 23. پاسخ به فرهنگ و نوشتن صفحه ۱۸ کتاب درسی
 24. تمرین مرور صفحات ۱۸ و ۱۹ کتاب درسی با جواب
 25. معما و سرگرمی صفحه ۲۰

جواب ریاضی پنجم ابتدایی فصل دوم کسر

ریاضی پنجم فصل دوم با جواب شامل حل تمرینا و پاسخ به فعالیتها  فصل دوم کسر موارد زیر

 • پاسخ به فعالیت کسرهای بزرگتر از واحد صفحه ۲۲ کتب درسی
 • کار در کلاس صفحه ۲۳ کتب درسی پنجم فصل دوم
 • پاسخ به فعالیت صفحه ۲۴ کتاب درسی ریاضی پنجم
 • پاسخ به کار در کلاس صفحه ۲۵ کتب درسی
 • حل تمرینات صفحه ۲۵ و ۲۶ کتب درسی پنجم با جواب
 • پاسخ به فعالیت جمع و تفریق عددهای مخلوط صفحه ۲۷ کتب درسی ریاضی پنجم با جواب
 • کار در کلاس صفحه ۲۷
 • فعالیت صفحه ۲۸ کتاب درسی پنجم دبستان
 • کار در کلاس صفحه ۲۹ کتب درسی
 • پاسخ به فعالیت صفحه ۳۰ ریاضی پنجم ابتدایی
 • کار در کلاس صفحه ۳۰
 • تمرین صفحه ۳۱ کتاب درسی
 • پاسخ به فعالیت ضرب کسر ها صفحه ۳۲ کتب درسی
 • کار در کلاس صفحه ۳۲
 • پاسخ به فعالیت صفحه ۳۳ کتاب درسی
 • کار در کلاس صفحه ۳۳
 • پاسخ به فعالیت صفحه ۳۴ کتاب درسی ریاضی پنجم فصل دوم
 • کار در کلاس صفحه ۳۴
 • تمرین ریاضی پنج صفحه ۳۵
 • پاسخ به فعالیت ریاضی پنجم تقسیم کسر صفحه ۳۶
 • پاسخ به کار در کلاس صفحه ۳۶
 • پاسخ به فعالیت صفحه ۳۷ کتاب درسی
 • پاسخ به کار در کلاس صفحه ۳۷ کتب درسی
 • پاسخ به فعالیت صفحه ۳۸ کتاب درسی هشتم
 • پاسخ به کار در کلاس صفحه ۳۸
 • پاسخ به فعالیت ضرب عددهای مخلوط صفحه ۴۰ کتب درسی ریاضی پنجم
 • پاسخ به کار در کلاس صفحه ۴۰
 • پاسخ به فعالیت صفحه ۴۱ کتاب درسی
 • پاسخ به کار در کلاس صفحه ۴۱
 • پاسخ به فعالیت صفحه ۴۲ کتاب درسی
 • پاسخ به کار در کلاس صفحه ۴۳
 • پاسخ به تمرین صفحه ۴۳ کتاب درسی پنجم ابتدایی
 • پاسخ به فرهنگ نوشتن صفحه ۴۴ کتاب درسی پنجم دبستان
 • تمرین مرور فصل صفحه ۴۴ و ۴۵ کتاب درسی ریاضی پنجم
 • پاسخ به معما و سرگرمی

ریاضی پنجم ابتدایی فصل سوم نسبت ، تناسب و درصد

ریاضی پنجم فصل 3 نسبت ، تناسب و درصد شامل پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاس شامل موارد زیر

 1. ریاضی پنجم فصل ۳ نسبت ، تناسب و درصد
 2. پاسخ به فعالیت صفحه ۴۸ و ۴۹ کتاب درسی ریاضی پنجم
 3. کار در کلاس ریاضی پنجم فصل ۳ صفحه ۴۹ و ۵۰
 4. تمرین ریاضی پنجم صفحه ۵۰ و ۵۱
 5. فعالیت نسبت های مساوی صفحه ۵۲ کتاب درسی ریاضی پنجم فصل ۳ با جواب
 6. کار در کلاس صفحه ۵۲ کتاب درسی فصل سوم
 7. پاسخ به فعالیت صفحه ۵۳ کتاب درسی با جواب
 8. کار در کلاس صفحه ۵۳ و ۵۴ ریاضی پنجم
 9. تمرین صفحه ۵۴ و ۵۵ کتاب درسی فصل سوم
 10. فعالیت تناسب صفحه ی ۵۶ کتاب درسی با جواب
 11. کار در کلاس صفحه ۵۷ کتاب درسی ریاضی پنجم
 12. پاسخ به فعالیت صفحه ۵۷ و ۵۸ کتاب درسی با جواب
 13. کار در کلاس صفحه ۵۸ کتاب در سی فصل سوم
 14. تمرین ریاضی پنجم صفحه ۵۸ و ۵۹ کتاب درسی
 15. فعالیت درصد صفحه ۶۰ و ۶۱ کتاب درسی ریاضی پنجم فصل ۳
 16. کار در کلاس صفحه ۶۱ و ۶۲ کتاب درسی
 17. پاسخ به فعالیت صفحه ۶۲ کتاب درسی
 18. کار در کلاس صفحه ۶۳ کتب درسی
 19. تمرین صفحه ۶۳ کتاب درسی پنجم
 20. فرهنگ نوشتن صفحه ۶۴ کتاب درسی
 21. تمرین مرور فصل صفحه ۶۴ و ۶۵معما و سرگرمی صفحه ۶۶

ریاضی پنجم ابتدایی فصل چهارم تقارن و چند ضلعی ها

ریاضی پنجم فصل 4 تقارن و چند ضلعی ها شامل پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاس شامل موارد زیر

 • فصل ۴ تقارن و چند ضلعی ها ریاضی پنجم
 • پاسخ به فعالیت تقارن محوری صفحه ۶۸ و ۶۹ کتاب درسی ریاضی پنجم
 • کار در کلاس صفحه ۶۹ و ۷۰ کتاب درسی پنجم فصل چهارم
 • فعالیت صفحه ۷۰ و ۷۱ کتاب درسی با جواب
 • کار در کلاس صفحه ۷۱ ریاضی پنجم
 • حل تمرین ریاضی پنجم فصل ۴ صفحه ۷۲
 • پاسخ به فعالیت تقارن مرکزی کتاب درسی پنجم صفحه ۷۳
 • کار در کلاس صفحه ۷۳ کتب درسی ریاضی با جواب
 • فعالیت صفحه ۷۴ کتاب درسی ریاضی فصل چهارم
 • کار در کلاس صفحه ۷۴ کتاب درسی
 • حل تمرین صفحه ۷۴ کتاب درسی ریاضی پنجم
 • پاسخ به فعالیت زاویه و نیمساز صفحه ۷۵ کتاب درسی فصل چهارم
 • کار در کلاس صفحه ۷۶ کتاب درسی
 • فعالیت صفحه ۷۶ و ۷۷ کتاب درسی
 • کار در کلاس صفحه ۷۷ کتب درسی پنجم
 • حل تمرین ریاضی پنجم صفحه ۷۷ و ۷۸
 • چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آن صفحه ۷۹ کتاب درسی پنجم
 • پاسخ به فعالیت صفحه ۷۹ و ۸۰ کتاب درسی ریاضی پنجم
 • پاسخ به فعالیت صفحه ۸۰ و ۸۲ کتاب درسی ریاضی پنجم
 • کار در کلاس صفحه ۸۲ کتب درسی ریاضی پنجم
 • حل تمرین صفحه ۸۳ ریاضی پنجم
 • فرهنگ و نوشتن صفحه ۸۴ کتب درسی
 • حل تمرین مرور فصل صفحات ۸۴ و ۸۵ ریاضی پنجم
 • معما و سرگرمی صفحه ۸۶ ریاضی پنجم

ریاضی پنجم ابتدایی فصل پنجم عددهای اعشاری با جواب

ریاضی پنجم فصل 5 عددهای اعشاری شامل پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاس شامل موارد زیر

 • ریاضی پنجم فصل پنجم عددهای اعشاری
 • پاسخ به فعالیت عدد های اعشاری صفحه ۸۸ کتب درسی ریاضی پنجم
 • ریاضی پنجم کار در کلاس صفحه ۸۹ با جواب
 • فعالیت صفحه ۸۹ کتب درسی ریاضی پنجم
 • کار در کلاس صفحه ۹۰ کتاب درسی فصل پنجم
 • پاسخ به فعالیت صفحه ۹۰ و ۹۱ کتب درسی ریاضی پنجم
 • کار در کلاس ریاضی فصل پنجم صفحه ۹۱
 • حل تمرین ریاضی پنجم فصل پنجم صفحه ۹۲ کتب درسی
 • پاسخ به فعالیت جمع عددهای اعشاری صفحات ۹۳ و ۹۴ با جواب
 • ریاضی پنجم کار در کلاس صفحه ۹۴ کتاب درسی
 • حل تمرین صفحه ۹۵ کتاب درسی
 • فعالیت تفریق عددهای اعشاری صفحه ۹۶ کتب درسی فصل پنجم
 • کار در کلاس صفحه ۹۷ کتب درسی ریاضی پنجم
 • حل تمرین صفحه۹۷ کتب درسی پنجم
 • پاسخ فعالیت های ضرب عدد های اعشاری صفحه ۹۸ و ۹۹ کتاب درسی ریاضی با جواب
 • کار در کلاس صفحه ۹۹
 • پاسخ به فعالیت صفحه ۹۹ کتاب درسی
 • کار در کلاس صفحه ۱۰۰ کتاب درسی ریاضی
 • ریاضی پنجم حل تمرین صفحه ۱۰۰ و ۱۰۱ کتاب درسی فصل پنج
 • فرهنگ و نوشتن صفحه ۱۰۲ کتاب درسی
 • تمرین مرور فصل صفحات ۱۰۲ و ۱۰۳ کتاب درسی
 • معما و سرگرمی صفحه ۱۰۴ کتب درسی

ریاضی پنجم ابتدایی فصل ششم اندازه گیری

 1. ریاضی پنجم فصل ششم اندازه گیری
 2. پاسخ به فعالیت مساحت لوزی و ذوزنقه صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ ریاضی پنجم
 3. کار در کلاس ریاضی پنجم صفحه ۱۰۷ کتاب درسی
 4. فعالیت صفحه ۱۰۸ کتاب درسی با جواب
 5. کار در کلاس صفحه ۱۰۸ کتاب درسی فصل ششم
 6. حل تمرین صفحه ۱۰۹ کتاب درسی پنجم
 7. پاسخ به فعالیت محیط دایره صفحه ۱۱۰ کتاب درسی ریاضی
 8. کار در کلاس صفحه ۱۱ ریاضی پنجم
 9. فعالیت صفحه ۱۱ کتاب درسی فصل ششم
 10. کار در کلاس صفحه ۱۱۲ کتاب درسی ریاضی پنجم
 11. حل تمرین ریاضی پنجم صفحه ۱۱۲ کتاب درسی
 12. پاسخ به فعالیت حجم صفحه ۱۱۳ کتب درسی ریاضی پنجم فصل شش
 13. فعالیت صفحه ۱۱۴ کتاب درسی پنجم
 14. کار در کلاس صفحه ۱۱۵ کتاب درسی ریاضی فصل ششم
 15. پاسخ به فعالیت صفحه ۱۱۵ و ۱۱۶ ریاضی
 16. کار در کلاس ۱۱۶ کتاب درسی ریاضی پنجم
 17. حل تمرین ریاضی پنجم فصل پنجم صفحه ۱۱۶ و ۱۱۷
 18. فعالیت گنجایش صفحه ۱۱۸ کتاب درسی ریاضی پنجم
 19. پاسخ به فعالیت صفحه ۱۱۹ ریاضی پنجم
 20. کار در کلاس صفحه ۱۱۹ و ۱۲۰
 21. تمرین صفحه ۱۲۱ کتاب درسی
 22.  ریاضی پنجم حل تمرین مرور فصل صفحه ۱۲۲ و ۱۲۳
 23. معما و سرگرمی صفحه ۱۲۴ ریاضی پنجم

ریاضی پنجم ابتدایی فصل هفتم آمار و احتمال با جواب

ریاضی پنجم فصل 7 آمار و احتمال شامل پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاس شامل موارد زیر

 1. فصل هفتم آمار و احتمال
 2. پاسخ به فعالیت جمع آوری و نمایش داده ها صفحه ۱۲۶ کتاب درسی ریاضی پنجم فصل هفتم
 3. کار در کلاس صفحه ۱۲۷ کتاب درسی ریاضی پنجم
 4. فعالیت صفحه ۱۲۸ کتاب درسی فصلهفتم با جواب
 5. کار در کلاس صفحه ۱۲۸ و ۱۲۹ کتاب درسی با جواب
 6. حل تمرین ریاضی پنجم صقحه ۱۲۹ فصل هفتم
 7. پاسخ به فعالیت میانگین صفحه ۱۳۰ و ۱۳۱ کتاب درسی پنجم
 8. کار در کلاس صفحه ۱۳۱ کتاب ردسی ریاضی فصل هفتم
 9. فعالیت صفحه ۱۳۲ کتاب درسی ریاضی با جواب
 10. پاسخ به فعالیت احتمال صفحه ۱۳۴ کتب درسی پنجم
 11. کار در کلاس صفحه ۱۳۵ کتب درسی ریاضی
 12. فعالیت صفحه ۱۳۶ ریاضی با جواب
 13. کار در کلاس صفحه ۱۳۶ کتب درسی فصل هقتم ریاضی
 14. حل تمرین ریاضی پنجم صفحه ۱۳۷ کتاب درسی با جواب
 15. فرهنگ و نوشتن صفحه ۱۳۸ کتاب درسی ریاضی فصل هفتم
 16. تمرین مرور فصل صفحات ۱۳۸ و ۱۳۹ کتاب درسی ریاضی فصل هفتم

نوشته های مشابه

2 دیدگاه

 1. سلام و خسته نباشید میگم. تشکر از مطالب خوبتون. شاید چیزی که میگم مربوط به مطلب نباشه اما به نظر بسیار زیاد مهمه. چون غلط حرف زدن متاسفانه ترویج شده و ادامه دادن بهش بدتر و گسترده ترش میکنه. چیزی که به وضوح به چشمم خورد کلمهٔ « فصولها» بود که غلط هست!!! فصول خودش جمع فصل هست . لطفا در نگارش دقت کنین و اسامی جمع رو دوباره جمع نبندین . این غلطها مصطلح شده ان و خیلی اذیت کننده ان: « وسایلا» که وسایل درسته، « مسائلا» ک مسائل درسته، « افرادها» که افراد درسته. این ایراد بزرگیه که من تو برنامه های رسمی از آدمهای باسواد هم زیاد دیدم !!! ببخشید اگر رک گفتم
  سپاس

  1. سلام و احترام
   این کلمات که ما قرار دادیم در عنوان ، بخاطر که بیش از حد مثلا فصل به فصل تکرار نشه و بخاطر موتورهای جستجو گر گوگل هر چه زیاد تکرار کنی مطالب رو به صفحات اول نمیاره ، بخاطر این فصولها بکار گرفته شده .
   و بعضی جاها بجای چرا ، جرا بکار گرفته میشه یا چزا بخاطر کلمات تکراری به گوگل داده نشه ، همچن کلمات خود کاربر درک میکنه و میفهمه ، مثل این میمونه که کیبرد خراب بشه و بعضی کلمات اشتباه تایپ کنه اما طرف مقابلت میدونه که چه میخوای بگی و …..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *