مقاله

عکاسی انتزاعی چیست

عکاسی انتزاعی زیر مجموعه ای نوین از عکاسی در دنیای امروز است. انتزاعی
همان طور که از نام آن مشخص است یعنی در جهان واقع وجود نداشته باشد.
عکاسیی انتزاعی در مبابع عکاسیی واقعی قرار دارد. برای مجاا جهان میرامون
ما رنگی است و اگر ما عکسی را سیاه و سفید می بینیم انتزاعی محسوب می
شود.

عکاسی انتزاعی

عکاسی انتزاعی زیر مجموعه ای نوین از عکاسی در دنیای امروز است. انتزاعی همان طور که از نام آن مشخص است یعنی در جهان واقع وجود
نداشته باشد. عکاسی انتزاعی در مبابع عکاسی واقعی قرار دارد. برای مجاا جهان میرامون ما رنگی است و اگر ما عکسی را سیاه و سفید میبینیم
انتزاعی محسوب میشود. با ما در متاگرافیک همراه باشید

عکاسی انتزاعی
عکاسی انتزاعی

عکاسی انتزاعی یعنی چه؟

عکاسیانتزاعی یکی از زیر شاخههای هنر عکاسی محسوب می شود. هنر عکاسی یکی از هنرهای زیبا و مر طرفدار است که حس را
به بیننده منتبع میکند و مخاطب را تحت تأثیر قرار میدهد. هنر عکاس و شیوه عکاسی در آن نبش بسیار مهمی دارد و عکاس می
تواند با تغییر نور و زاویه یک تصویر واقعی راانتزاعی کند.

عکاسیییانتزاعی به دو صییورا انجام میگیرد یکی اینکه خلق چیزی که در جهان خارج وجود ندارد و انتراعی اسییت و در درون آن
مفهومی نهفته اسییت و دیگر اینکه دیگر ح ب برخی موارد موجود در جهان خارج و تنها نشییان دادن کلیت آن سییویه برای مجاا در
عکاسی از یک انسان مفهوم انسان را نه مسائع جانبی مانند قد و وزن و جزئیاا را منتبع کند.

حتی برای انتزاعی کردن یک تصیویر میتوان آن را سییاه و سیفید کرد زیرا تصیاویر در دنیای واقعی رنگی هسیتند و سییاه و سیفید
کردنشییان عکاسیییانتزاعی به حسییاب میآید. حتی تغییر زاویه ها و اسییتفاده از زاویه های خای نیز باعن هنری شییدن عکس و
عکاسیانتزاعی میشود.

در کع میتوان گفت در عکاسیانتزاعی هنر عکاس بسیار مهم و اساسی است همچنین خالقیت نیز در این زیر شاخه از عکاسی حرب
اوا را میزند.

آموزش عکاسی انتزاعی

در هنر عکاسی عالوه بر تعیین زاویه لنز دوربین، تنظیم لنز، تعیین و تنظیم رنگ ، کادربندی … خالقیت بسیار مهم و اساسی است
و حرب اوا را میزند.
برای عکاسی انتزاعی راههای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها فاصله گرفتن و دور شدن از سویه مد نظر است. هر چه از فضا دروتر
شویم نمای بیشتر و کوچک تری در تصویر ثبت می شود که همین باعن ثبت انتزاعی عکسمی شود.

روش دیگر کاهش فا صله ا ست هر چه به ت صویر نزدیک تر شویم جزئیاا بی شتر مجال در عکا سی مرتره خطوط چهره و … نمایان
میشود و فضای میرامون را از دست میدهیم.

روش دیگری که یک عکس را انتزاعی میکند عکا سی در حرکت ا ست که عکس باید به گونهای گرفته شود که ت صویر را در حین
حرکت نشان دهد.

یکی از رایج ترین شیوههای عکا سیانتزاعی تغییر رنگ ا ست، رنگ و تن رنگ یکی از ا سا سی ترین عنا صر عکا سی ا ست که با تغییر
دادن رنگ مانند سیاه و سفید کردن و یا رنگی نگه داشتن قسمتی و سیاه و سفید کردن قسمتی دیگر و یا رنگهای انتزاعی دیگر که
با رنگهای دنیای واقعی متفاوا اسییت نیز از روشهای رایج انتزاعی کردن عکس اسییت و حالت سییوررئاا به تصییویر میدهد.

اما همانطور که گفته شد در هنر عکاسی به خصوی عکاسی انتزاعی خالقیت عکاس مهم ترین عامع است.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا