مقاله

قیمت و هزینه پیوند مو

هزینه پیوند مو

هزینه پیوند مو یکي از مهمترین عواملي است که در تصمیمگیری خیلي از افراد برای انجام این عمل تحولساز
در زندگي تأثیر دارد. مطاسفانه خیلي از افراد به خاطر پرداخت هزینه ای کمتر تن به عمل های ارزان تر و بي
کیفیت داده اند و عالوه بر دور ریختن پولشان نتایج نامطلوبي را کسب کرده اند.
با پیشرفت علم تکنیک های پیشرفته ای برای انجام عمل پیوند مو به وجود آمده است اما هزینه این عمل
کماکان یک عامل مهم و تعیین کننده به شمار ميرود. در واقع بودجهای که شما برای تأمین هزينه پیوند مو
نیاز دارید، نقش بسیار مهمي در آمادگي شما برای انجام این عمل دارد.
برخي گمان میکنند که هزينه پیوند مو بسیار زیاد میباشند و به این علت از انجام این پیوند مو خودداری
میکنند ، هزینه و قیمت پیوند مو در روشهای مختلف طبق نظر متخصصین متغیر میباشد. و چنانچه عمل پیوند
مو طبق معیارهای اصولي و در کلینیک های مجهز و دارای مجوز انجام گردد هزینه پرداختي بر اساس خدمات
دریافت شده محاسبه مي شود و به صرفه است.

عواملی که بر هزينه پیوند مو تاثیر به سزايی دارند

مهمترین عامل مؤثر بر هزينه پیوند موی طبیعي، میزان طاسي یا سطح ریزش مو در سر بیمار ميباشد. پس هر
چقدر سطح محل پیوند مو بزرگتر باشد، هزینه آن هم بیشتر خواهد بود. اصوالً هزينه پیوند مو بر اساس تعداد
گرافتهای مورد نیاز برای پوشش کامل سطح طاسي تعیین ميشود. عالوه بر آن، کیفیت کار، تجربه و اعتبار
پزشک نیز موجب افزایش هزينه پیوند مو خواهد شد.
البته در برخي از افراد به علت زیاد بودن میزان سطح طاسي الزم است فرایند پیوند مو را در تعداد جلسات بیشتر
انجام گیرد که باعث افزایش قیمت پیوند مو مي گردد.
گاهي برخي افراد به دلیل افزایش قیمت پیوند مو تمایل دارند عمل پیوند مو را در جلسات کمتر )یک جلسه(
انجام دهند که نقش بسزایي در کاهش هزينه پیوند مو دارد. اما این نکته را نباید فراموش کنید که پیوند مو
یک عمل زیبایي محسوب میشود و با کمال تاسف بیمه ها مخارج آن را پوشش نمي دهند. به همین دلیل قیمت
پیوند مو و هزینه تقریبي آن عمل با توجه به رزومه کاری و تجربه پزشک متخصص، فرق دارد.

هزینه های که از بیمار در پیوند مو گرفته می شود

هزینه ای که از بیمار گرفته مي شود دربردارنده دستمزد پزشک، هزینه اتاق عمل، تعداد گرافت های کاشته شده
برای هر بیمار و هزینه داروها و تجهیزات و لوازم مصرفي پزشکي است. همچنین کلینیک های برتر خدمات متمایز
و ممتازی ارائه میدهند که بخش اندکي از هزینه ها را به خود اختصاص میدهند.
به صرفه ترين روش درمان طاسی و ريزش شديد موی سر عمل پیوند مو میباشد
پیوند مو ممکن است هزینه زیادی را داشته باشد. اما تصور کنید که شما از مشکل ریزش موی شدید رنج میبرید
و در معرض طاسي قرار دارید. هزینه هایي بسیاری را در طول چندین سال صرف خرید دارو و شامپوهای مختلف
مي نمایید تا روند ریزش را کاهش دهند. متاسفانه بالفاصله پس از قطع مصرف ، ریزش مو افزایش مي یابد ، در
این دوران نه تنها نتوانسته اید ریزش موی خود را درمان کنید بلکه بخش بسیار زیادی از موی خود را از دست
داده اید و ظاهرتان کیفیت و زیبایي سابق را از دست داده است.
در این صورت خواهید دید که پیوند مو در مقابل درمان دارویي نتایج بهتری و هزینه مناسبتری دارد و در قبال
آنچه شخص بدست ميآورد )زیبایي، جواني، اعتمادبهنفس…( واقعاً به صرفه و قابل توجه است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا