نگارش پنجم

 • جواب سوالات نگارش پنجم

  جواب سوالات درس 6 نگارش پنجم – حل صفحه 34 . 35 . 36 . 37 درس ششم سوالات نگارش پایه پنجم با پاسخ ، نام درس : دفاع زا میهن ، سوالات درس به درس نگارش پنجم جواب فعالیت های نگارش پنجم درس ششم شامل چه صفحاتی میشوند که قرار است ما در این پست برای کاربران منوجان قرار دهیم ؟ جواب صفحه 34 نگارش پنجم جواب صفحه 35 نگارش پنجم جواب صفحه 36 نگارش پنجم جواب صفحه 37 نگارش پنجم ما تمام جواب فعالیتهای نگارش پایه پنجم را در قسمت زیر برای شما قرار داده ایم که میتوانید تا انتهای همین مقاله که سوالات درس 6 قرار داده شده نگارش پنجم است را مطالعه کنید. جواب فعالیت های نگارش پنجم دبستان درس ششم :: سرود ملی جواب املا و دانش زبانی صفحه 34 نگارش پنجم 1 مانند نمونه کامل کنید. از خود گذشته + ی = از خود گذشتگی سازنده + ی = سازندگی جاودانه+ ی = جاودانگی پاینده + ی = پایندگی آزاده + ی = آزادگی جواب صفحه 35 نگارش پنجم 2 برای هر کدام از شکلهای صداهای زیر، یک واژه از متن درس پیدا کنید و بنویسید. مرز صدای /ز/ صدای /س/ عظمت استقلال حاضران ایثار گذشته ها خلاصه…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات نگارش پنجم

  جواب سوالات درس 8 نگارش پنجم – حل صفحه 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 درس هشتم سوالات نگارش پایه پنجم با پاسخ ، نام درس : دفاع زا میهن ، سوالات درس به درس نگارش پنجم جواب فعالیت های نگارش پنجم درس هشتم شامل چه صفحاتی میشوند که قرار است ما در این پست برای کاربران منوجان قرار دهیم ؟ جواب صفحه 40 نگارش پنجم جواب صفحه 41 نگارش پنجم جواب صفحه 42 نگارش پنجم جواب صفحه 43 نگارش پنجم جواب صفحه 44 نگارش پنجم جواب صفحه 45 نگارش پنجم جواب صفحه 46 نگارش پنجم ما تمام جواب فعالیتهای نگارش پایه پنجم را در قسمت زیر برای شما قرار داده ایم که میتوانید تا انتهای همین مقاله که سوالات درس 8 قرار داده شده نگارش پنجم است را مطالعه کنید. جواب فعالیت های نگارش پنجم دبستان درس هشتم :: دفاع زا میهن جواب املا و واژه آموزی صفحه 40 نگارش پنجم 1 الف) جدول زیر را با واژههای درس کامل کنید. ب) یک بار از روی واژههای جدول باال بنویسید. جواب سوال  غرق، قوت، فروغ پیغام، مقدونی، غلتیدن جواب صفحه 41 نگارش پنجم 2 در متن درس، جمله هایی را که واژههای زیر در آنها به…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات نگارش پنجم

  جواب سوالات درس 10 نگارش پنجم – حل صفحه 53 . 54 . 55 . 56 درس دهم سوالات نگارش پایه پنجم با پاسخ ، نام درس : نام نیکو ، سوالات درس به درس نگارش پنجم جواب فعالیت های نگارش پنجم درس دهم شامل چه صفحاتی میشوند که قرار است ما در این پست برای کاربران منوجان قرار دهیم ؟ جواب صفحه 53 نگارش پنجم جواب صفحه 54 نگارش پنجم جواب صفحه 55 نگارش پنجم جواب صفحه 56 نگارش پنجم ما تمام جواب فعالیتهای نگارش پایه پنجم را در قسمت زیر برای شما قرار داده ایم که میتوانید تا انتهای همین مقاله که سوالات درس 10 قرار داده شده نگارش پنجم است را مطالعه کنید. جواب فعالیت های نگارش پنجم دبستان درس دهم :: نام نیکو جواب املا و واژه آموزی صفحه 53 نگارش پنجم 1 ّ با توجه به متن درس، جاهای خالی را پر کنید. استاد با نگاه های ..تحسین آمیز..هنرمندی او را میدید و …تشویقش می کرد.. می کرد، اما …مراقب..بود که..غرور..به جان شاگردش نیفتد. سال ها بعد محمود فرشچیان، استادی هنرمند و …نام آشنا.. در نقاشی شد و ..کارهای او.. شهرت جهانی یافتند. 2 متن درس را با دقت بخوانید و واژه هایی را که از دو کلمه یا…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات نگارش پنجم

  جواب سوالات درس 11 نگارش پنجم – حل صفحه 57 . 58 . 59 . 60 درس یازدهم سوالات نگارش پایه پنجم با پاسخ ، نام درس : نقش خردمندان ، سوالات درس به درس نگارش پنجم جواب فعالیت های نگارش پنجم درس یازدهم شامل چه صفحاتی میشوند که قرار است ما در این پست برای کاربران منوجان قرار دهیم ؟ جواب صفحه 57 نگارش پنجم جواب صفحه 58 نگارش پنجم جواب صفحه 59 نگارش پنجم جواب صفحه 60 نگارش پنجم ما تمام جواب فعالیتهای نگارش پایه پنجم را در قسمت زیر برای شما قرار داده ایم که میتوانید تا انتهای همین مقاله که سوالات درس 11 قرار داده شده نگارش پنجم است را مطالعه کنید. جواب فعالیت های نگارش پنجم دبستان درس یازدهم :: نقش خردمندان املا و دانش زبانی صفحه 57 نگارش پنجم 1  با توجه به متن درس ، واژه هایی که حروف زیر را دارند، در جاهای مشخص شده، بنویسید. حمله، وحشت، تحقیق، حکومت، حرکت، حادثه هراس انگیز، ذهن، همت، هوش، فراهم، مهیب 2 واژه ی میانی واژه های زیر را از متن درس پیدا کنید و بنویسید جواب سوال  خواجه نسیر الدین توسی ریاضی دان نویسنده کتاب ها مشغول شعر صدای مهیب فروافتاد حرکتی زیرکانه آغاز برای جذب دانشمندان…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات نگارش پنجم

  جواب سوالات درس 12 نگارش پنجم – حل صفحه 65 . 66  درس دوازدهم سوالات نگارش پایه پنجم با پاسخ ، نام درس : فرهنگ بومی 2 ، سوالات درس به درس نگارش پنجم جواب فعالیت های نگارش پنجم درس دوازدهم شامل چه صفحاتی میشوند که قرار است ما در این پست برای کاربران منوجان قرار دهیم ؟ جواب صفحه 65 نگارش پنجم جواب صفحه 66 نگارش پنجم ما تمام جواب فعالیتهای نگارش پایه پنجم را در قسمت زیر برای شما قرار داده ایم که میتوانید تا انتهای همین مقاله که سوالات درس 12 قرار داده شده نگارش پنجم است را مطالعه کنید. جواب فعالیت های نگارش پنجم دبستان درس دوازدهم درس آزاد :: فرهنگ بومی 2 هنر و سرگرمی صفحه 65 نگارش پنجم 1 از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید. 2 مانند نمونه، اصلی ترین بخش جمله را مشخص کنید. چو فرزند را دید، مویش سپید بشد از جهان،یکسره ناامید دانشمندان با تکیه برلطف پروردگار و تلاش بسیار، ایران را به اوج عظمت و سربلندی رساندند. جواب سوال   رساندند. بخندند برمن، مهان جهان از این بچه در آشکار و نهان جواب سوال   بخندند. کتاب ها در قفسه ی کتابخانه خیلی منظم و خوش نما چیده شده بودند. جواب سوال   چیده…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات نگارش پنجم

  جواب سوالات درس 13 نگارش پنجم – حل صفحه 68 . 69 . 70 . 71 . 72 درس سیزدهم سوالات نگارش پایه پنجم با پاسخ ، نام درس : روزی که باران می بارید ، سوالات درس به درس نگارش پنجم جواب فعالیت های نگارش پنجم درس سیزدهم شامل چه صفحاتی میشوند که قرار است ما در این پست برای کاربران منوجان قرار دهیم ؟ جواب صفحه 68 نگارش پنجم جواب صفحه 69 نگارش پنجم جواب صفحه 70 نگارش پنجم جواب صفحه 71 نگارش پنجم جواب صفحه 72 نگارش پنجم ما تمام جواب فعالیتهای نگارش پایه پنجم را در قسمت زیر برای شما قرار داده ایم که میتوانید تا انتهای همین مقاله که سوالات درس 13 قرار داده شده نگارش پنجم است را مطالعه کنید. جواب فعالیت های نگارش پنجم دبستان درس سیزدهم :: روزی که باران می بارید املا و واژه آموزی صفحه 68 نگارش پنجم 1  مانند نمونه، با توجه به متن درس، واژه ها را کامل کنید: جواب صفحه 69 نگارش پنجم 2 ده واژه را که از نظر شما ارزش املایی دارند، از متن درس انتخاب کرده و بنویسید. جواب سوال  1قاب عکس،2 رهگذر،3 مغازه، 4صاحب، 5پیغام، 6دکان، 7 کاغذ، 8 صاحب الزمان، 9مشغول، 10 غرق تفکر 3 معنی…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات نگارش پنجم

  جواب سوالات درس 14 نگارش پنجم – حل صفحه 73 . 74 . 85 . 86 درس چهاردهم سوالات نگارش پایه پنجم با پاسخ ، نام درس : شجاعت ، سوالات درس به درس نگارش پنجم جواب فعالیت های نگارش پنجم درس چهاردهم شامل چه صفحاتی میشوند که قرار است ما در این پست برای کاربران منوجان قرار دهیم ؟ جواب صفحه 73 نگارش پنجم جواب صفحه 74 نگارش پنجم جواب صفحه 85 نگارش پنجم جواب صفحه 86 نگارش پنجم ما تمام جواب فعالیتهای نگارش پایه پنجم را در قسمت زیر برای شما قرار داده ایم که میتوانید تا انتهای همین مقاله که سوالات درس 14 قرار داده شده نگارش پنجم است را مطالعه کنید. جواب فعالیت های نگارش پنجم دبستان درس چهاردهم :: شجاعت املا و دانش زبانی صفحه 73 نگارش پنجم 1 جاهای خالی جمله های زیر را با واژه های مناسب از متن درس، کامل کنید. شجاع، کسی است که از ..خطر..و عاقبت کارهای بد میترسد. آنچه ناپسند و ..نکوهیده.. است، این است که انسان بی دلیل بترسد. تلخی دارو سلامت انسان را ..تضمین.. میکند. امروز علاوه بر نترسیدن و قدرت بدنی به ..شجاعت اخلاقی..هم احتیاج داریم. خنده بر ترس های..دروغین..، گام اول شجاعت است. جواب صفحه 74 نگارش پنجم 2…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات نگارش پنجم

  جواب سوالات درس 15 نگارش پنجم – حل صفحه 78 . 79 . 80 . 81 . 82 درس پانزدهم سوالات نگارش پایه پنجم با پاسخ ، نام درس : کاجستان ، سوالات درس به درس نگارش پنجم جواب فعالیت های نگارش پنجم درس پانزدهم شامل چه صفحاتی میشوند که قرار است ما در این پست برای کاربران منوجان قرار دهیم ؟ جواب صفحه 78 نگارش پنجم جواب صفحه 79 نگارش پنجم جواب صفحه 80 نگارش پنجم جواب صفحه 81 نگارش پنجم جواب صفحه 82 نگارش پنجم ما تمام جواب فعالیتهای نگارش پایه پنجم را در قسمت زیر برای شما قرار داده ایم که میتوانید تا انتهای همین مقاله که سوالات درس 15 قرار داده شده نگارش پنجم است را مطالعه کنید. جواب فعالیت های نگارش پنجم دبستان درس پانزدهم :: کاجستان املا و واژه آموزی صفحه 78 نگارش پنجم 1 با حروف در هم ریخته ی هر ردیف، یک واژه بسازید. ا ی ه ت ز ا ن جواب سوال تازیانه گ رذ ن ا ر ه جواب سوال رهگذران ح ل م ت جواب سوال تحمل گام به گام درس 15 نگارش پنجم 2 از روی بیت هایی که کلمه های زیر در آنها به کار رفته، یک بار…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات نگارش پنجم

  جواب سوالات درس 16 نگارش پنجم – حل صفحه 84 . 85 . 86 . 87 درس شانزدهم سوالات نگارش پایه پنجم با پاسخ ، نام درس : وقتی بو علی کودک بود ، سوالات درس به درس نگارش پنجم جواب فعالیت های نگارش پنجم درس شازنزدهم شامل چه صفحاتی میشوند که قرار است ما در این پست برای کاربران منوجان قرار دهیم ؟ جواب صفحه 84 نگارش پنجم جواب صفحه 85 نگارش پنجم جواب صفحه 86 نگارش پنجم جواب صفحه 87 نگارش پنجم ما تمام جواب فعالیتهای نگارش پایه پنجم را در قسمت زیر برای شما قرار داده ایم که میتوانید تا انتهای همین مقاله که سوالات درس 16 قرار داده شده نگارش پنجم است را مطالعه کنید. جواب فعالیت های نگارش پنجم دبستان درس شانزدهم :: وقتی بو علی کودک بود املا و دانش زبانی صفحه 84 نگارش پنجم 1 بندهایی را که کلمه های زیر در آنها به کار رفته است، بنویسید. لطف، حفظ، شوق، دل خوشی جواب سوال  – اشک شوق از دیدگان ستاره ، فرو ریخت و گفت:« ای خدای بزرگ، این پسرک نازنین من، در این دو سه ماهه، راه چند ساله را پیموده است؟ من که باور نمیکنم. نکند برای دلخوشی من این سخنان را…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات نگارش پنجم

  جواب سوالات درس 17 نگارش پنجم – حل صفحه 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 درس هفدهم نگارش پایه پنجم با پاسخ ، نام درس : کار و تلاش ، سوالات درس به درس نگارش پنجم جواب فعالیت های نگارش پنجم شامل چه صفحاتی میشوند که قرار است ما در این پست برای کاربران منوجان قرار دهیم ؟ جواب صفحه 89 نگارش پنجم جواب صفحه 90 نگارش پنجم جواب صفحه 91 نگارش پنجم جواب صفحه 92 نگارش پنجم جواب صفحه 93 نگارش پنجم جواب صفحه 94 نگارش پنجم جواب صفحه 95 نگارش پنجم جواب صفحه 96 نگارش پنجم ما تمام جواب فعالیتهای نگارش پایه پنجم را در قسمت زیر برای شما قرار داده ایم که میتوانید تا انتهای همین مقاله که سوالات قرار داده شده نگارش پنجم است مطالعه کنید. جواب فعالیت های نگارش پنجم دبستان درس هفدهم :: کار و تلاش املا و واژه آموزی صفحه 89  نگارش پنجم  1 با توجه به متن درس، جدول ها را با واژه هایی که دارای نشانه های زیر هستند، کامل کنید. جواب صفحه 90 نگارش پنجم   2 کلمه های زیر را مانند نمونه دسته بندی کنید: نظر، ناظر، نظارت جواب صفحه…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا