سوالات درس به درس علوم سوم دبستان

 • سوالات درس ۱۴ علوم سوم ابتدایی

  سوالات درس ۱۴ علوم سوم ابتدایی سوالات درس ۱۴ علوم سوم ابتدایی با جواب بصورت رایگان قرار خواهیم داد این سوال ها از صفحه ۱۱۰ ، ۱۱۱، ۱۱۲ میباشد که شامل گفت و گو کنید جمع آوری اطلاعات ایستگاه فکر میباشد در این پست از سایت منوجان سوالات فصل به فصل علوم سوم دبستان فصل چهارده  را در قسمت پایین میتونید مشاهده کنید. دوستان عزیز در این درس ۱۴ از گذشته تا آینده کلاس سوم ما جواب کل سوالات را برای شما قرار داده ایم که میتوانید در این پست مشاهده کنید…

  بیشتر بخوانید »
 • سوالات درس ۱۳ علوم سوم با جواب

  سوالات درس ۱۳ علوم سوم با جواب سوالات درس ۱۳ علوم سوم با جواب بصورت رایگان قرار خواهیم داد این سوال ها از صفحه ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ ، ۱۰۵ ، ۱۰۶ ، ۱۰۷ ، ۱۰۸ میباشد که شامل گفت و گو کنید جمع آوری اطلاعات ایستگاه فکر میباشد در این پست از سایت منوجان سوالات فصل به فصل علوم سوم دبستان فصل سیزده هر کدام جای خود  را در قسمت پایین میتونید مشاهده کنید. دوستان عزیز در این درس ۱۳ هر کدام جای خود کلاس سوم…

  بیشتر بخوانید »
 • سوالات درس ۱۲ علوم سوم با جواب

  سوالات درس ۱۲ علوم سوم با جواب سوالات درس ۱۲ علوم سوم با جواب بصورت رایگان قرار خواهیم داد این سوال ها از صفحه ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۶ ، ۹۷ میباشد که شامل گفت و گو کنید جمع آوری اطلاعات ایستگاه فکر میباشد در این پست از سایت منوجان سوالات فصل به فصل علوم سوم دبستان فصل دوازده و درس به درس صفحه به صفحه ما برای شما در سایت دانشکده ها قرار داده ایم. دوستان عزیز در این درس ۱۲…

  بیشتر بخوانید »
 • سوالات درس ۱۱ علوم سوم با جواب

  سوالات درس ۱۱ علوم سوم با جواب سوالات درس ۱۱ علوم سوم با جواب بصورت رایگان قرار خواهیم داد این سوال ها از صفحه ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ ، ۸۷ میباشد که شامل گفت و گو کنید جمع آوری اطلاعات ایستگاه فکر میباشد در این پست از سایت منوجان سوالات فصل به فصل علوم سوم دبستان فصل یازده بکارید و ببینید و درس به درس صفحه به صفحه ما برای شما در سایت دانشکده ها قرار داده ایم. دوستان عزیز در این درس ۱۱ بکارید…

  بیشتر بخوانید »
 • سوالات درس ۱۰ علوم سوم با جواب

  سوالات درس ۱۰ علوم سوم با جواب سوالات درس ۱۰ علوم سوم با جواب بصورت رایگان قرار خواهیم داد این سوال ها از صفحه ۷۴ ، ۷۵ ، ۷۶ ، ۷۷ ، ۷۸ ، ۷۹ میباشد که شامل گفت و گو کنید جمع آوری اطلاعات ایستگاه فکر میباشد در این پست از سایت منوجان سوالات فصل به فصل علوم سوم دبستان فصل ده نیرو همه جا ۲ و درس به درس صفحه به صفحه ما برای شما در سایت دانشکده ها قرار داده ایم. دوستان عزیز در این درس ۱۰ نیرو همه…

  بیشتر بخوانید »
 • سوالات درس ۹ علوم سوم با جواب

  سوالات درس ۹ علوم سوم با جواب سوالات درس ۹ علوم سوم با جواب  بصورت رایگان قرار خواهیم داد این سوال ها از صفحه ۶۴ ، ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۷ ، ۶۸ ، ۶۹ ، ۷۰ ، ۷۱ میباشد که شامل گفت و گو کنید جمع آوری اطلاعات ایستگاه فکر میباشد در این پست از سایت منوجان سوالات فصل به فصل علوم سوم دبستان فصل نه نیرو همه جا ۱ و درس به درس صفحه به صفحه ما برای شما در سایت دانشکده ها سوالات درس نهم قرار داده ایم.…

  بیشتر بخوانید »
 • سوالات درس ۸ علوم سوم با جواب

  سوالات درس ۸ علوم سوم با جواب سوالات درس ۸ علوم سوم با جواب بصورت رایگان قرار خواهیم داد این سوال ها از صفحه ۵۹ ، ۶۰ ، ۶۱ میباشد که شامل فعالیت گفت و گو کنید جمع آوری اطلاعات ایستگاه فکر میباشد در این پست از سایت منوجان سوالات فصل به فصل علوم سوم دبستان فصل هشت جست‌ و‌جو کنیم و بسازیم و درس به درس صفحه به صفحه ما برای شما در سایت دانشکده ها سوالات درس هشتم قرار داده ایم. دوستان عزیز پاسخ سوالات درس هشتم علوم سوم ابتدایی  کلاس سوم ما جواب کل…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا