مرور رده

زنبورهای عسل

زنبورهای عسل نه تنها در تولید عسل و موم زنبور عسل بلکه در تعداد زیادی از محصولات غذایی گرده افشانی می کنند.

زنبورهای عسل
زنبورهای عسل

زنبورداری یک صنعت اصلی منحصر به فرد است و بسته به فلور بومی حدود 80٪ از تولید آن بستگی دارد. شهد و گرده به صورت فصلی تولید می شود و زنبورداران برای موفقیت در مواقع باید مسافت های زیادی را در مسیری بزرگ حرکت دهند.