آفات و بیماریها

زنبورهای عسل ممکن است توسط طیف وسیعی از آفات و بیماری ها تحت تأثیر قرار بگیرند. لیست زیر حاوی اطلاعاتی در مورد آفات و بیماری های خاص از مجموعه منابع و همچنین اطلاعات و فرم های نظارتی است.

  • آفات و بیماریها ی زنبور عسل

    آفات و بیماریها ی زنبور عسل

    آفات و بیماریها ی زنبور عسل زنبورهای عسل ممکن است توسط طیف وسیعی از آفات و بیماری ها تحت تأثیر قرار بگیرند. لیست زیر حاوی اطلاعاتی در مورد آفات و بیماریهای خاص از مجموعه منابع و همچنین اطلاعات و فرمهای نظارتی است. برای خلاصه سریع آفات زنبور عسل و بیماری هایی که هم اکنون در استرالیا قرار دارند یا هنوز عجیب است آفات و بیماریها ی زنبور عسل بیماری چلکروبودچیست؟   بیماری چلکروبود به دلیل قارچ Ascosphaera apis ایجاد می…

    بیشتر بخوانید »