علوم ششم ابتدایی

 • جواب سوالات علوم ششم درس وال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازده دوازده سیزده چهارده پانزده صفحه 0123456789

  جواب سوال درس اول علوم ششم رایگان

  جواب سوال درس اول علوم ششم رایگان صفحه 3 . 4 . 5 . 6 آزمایش کنید ، کاوشگری ، فکر کنید ، علم و زندگی ،جمع آوری اطلاعات ، گفت‌وگو ، فعالیت ، آزمایش کنید ،  در سایت منوجان در این پست برای کاربران قرار خواهیم داد که میتونید در قسمت زیر جواب سوالات را بصورت رایگان در اختیار بگیرید. گام به گام درس 1 علوم ششم   نام درس : زنگ علوم | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی جواب سوال آزمایش کنید صفحه 3 علوم…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات علوم ششم درس وال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازده دوازده سیزده چهارده پانزده صفحه 0123456789

  جواب سوال درس دوم علوم ششم رایگان

  جواب سوال درس دوم علوم ششم رایگان صفحه 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 آزمایش کنید ، کاوشگری ، فکر کنید ، علم و زندگی ،جمع آوری اطلاعات ، گفت‌وگو ، فعالیت ، آزمایش کنید ، در سایت منوجان در این پست برای کاربران قرار خواهیم داد که میتونید در قسمت زیر جواب سوالات را بصورت رایگان در اختیار داشته باشید . گام به گام درس 2 علوم ششم   نام درس : سرگذشت دفتر من | موضوع : گام به گام…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات علوم ششم درس وال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازده دوازده سیزده چهارده پانزده صفحه 0123456789

  جواب سوال درس سوم علوم ششم رایگان

  جواب سوال درس سوم علوم ششم رایگان صفحه 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 آزمایش کنید ، کاوشگری ، فکر کنید ، علم و زندگی ،جمع آوری اطلاعات ، گفت‌وگو ، فعالیت ، آزمایش کنید ،  در سایت منوجان در این پست برای کاربران قرار خواهیم داد که میتونید در قسمت زیر جواب سوالات را بصورت رایگان در اختیار بگیرید. گام به گام درس 3 علوم ششم نام درس : کارخانه‌ی کاغذ سازی | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی جواب…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات علوم ششم درس وال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازده دوازده سیزده چهارده پانزده صفحه 0123456789

  جواب سوال درس چهارم علوم ششم رایگان

  جواب سوال درس چهارم علوم ششم رایگان صفحه 26 . 27 . 28 . 29 . 30 آزمایش کنید ، کاوشگری ، فکر کنید ، علم و زندگی ،جمع آوری اطلاعات ، گفت‌وگو ، فعالیت ، آزمایش کنید ،  در سایت منوجان در این پست برای کاربران قرار خواهیم داد که میتونید در قسمت زیر جواب سوالات را بصورت رایگان در اختیار بگیرید.   نام درس : سفر به اعماق زمین | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی جواب سوال متن صفحه 26 علوم ششم آیا داستان تخیلی…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات علوم ششم درس وال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازده دوازده سیزده چهارده پانزده صفحه 0123456789

  جواب سوال درس یازده علوم ششم رایگان

  جواب سوال درس یازده علوم ششم رایگان صفحه 80 . 81 . 82 آزمایش کنید ، کاوشگری ، فکر کنید ، علم و زندگی ،جمع آوری اطلاعات ، گفت‌وگو ، فعالیت ، آزمایش کنید ،  در سایت منوجان در این پست برای کاربران قرار خواهیم داد که میتونید در قسمت زیر جواب سوالات را بصورت رایگان در اختیار بگیرید. گام به گام درس 11 علوم ششم نام درس : شگفتی های برگ | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی آزمایش کنید صفحه 80 علوم ششم وسایل و مواد…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات علوم ششم درس وال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازده دوازده سیزده چهارده پانزده صفحه 0123456789

  جواب سوال درس دهم علوم ششم رایگان

  جواب سوال درس دهم علوم ششم رایگان صفحه 75 . 76 . 77 . 78 آزمایش کنید ، کاوشگری ، فکر کنید ، علم و زندگی ،جمع آوری اطلاعات ، گفت‌وگو ، فعالیت ، آزمایش کنید ،  در سایت منوجان در این پست برای کاربران قرار خواهیم داد که میتونید در قسمت زیر جواب سوالات را بصورت رایگان در اختیار بگیرید. گام به گام درس 10 علوم ششم نام درس : خیلی کوچک ، خیلی بزرگ | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی جواب جمع آوری اطلاعات صفحه…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات علوم ششم درس وال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازده دوازده سیزده چهارده پانزده صفحه 0123456789

  جواب سوالات درس نهم علوم ششم رایگان

  جواب سوالات درس نهم علوم ششم رایگان صفحه 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 آزمایش کنید ، کاوشگری ، فکر کنید ، علم و زندگی ،جمع آوری اطلاعات ، گفت‌وگو ، فعالیت ، آزمایش کنید ، در سایت منوجان در این پست برای کاربران قرار خواهیم داد که میتونید در قسمت زیر جواب سوالات را بصورت رایگان در اختیار بگیرید. نام درس : سفر انرژی | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی جواب سوال متن صفحه 66 علوم ششم ما در زندگی…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات علوم ششم درس وال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازده دوازده سیزده چهارده پانزده صفحه 0123456789

  جواب سوالات درس هفتم علوم ششم رایگان

  جواب سوالات درس هفتم علوم ششم رایگان صفحه 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 آزمایش کنید ، کاوشگری ، فکر کنید ، علم و زندگی ،جمع آوری اطلاعات ، گفت‌وگو ، فعالیت ، آزمایش کنید ،  در سایت منوجان در این پست برای کاربران قرار خواهیم داد که میتونید در قسمت زیر جواب سوالات را بصورت رایگان در اختیار بگیرید. گام به گام درس 7 علوم ششم نام درس : ورزش و نیرو (2) | موضوع :…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات علوم ششم درس وال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازده دوازده سیزده چهارده پانزده صفحه 0123456789

  جواب سوالات درس هشتم علوم ششم رایگان

  جواب سوالات درس هشتم علوم ششم رایگان صفحه 61 کاوشگری در سایت منوجان در این پست برای کاربران قرار خواهیم داد که میتونید در قسمت زیر جواب سوالات را بصورت رایگان در اختیار بگیرید. گام به گام درس 8 علوم ششم نام درس : درس هشتم | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی گام به گام درس 8 علوم ششم کاوشگری صفحه 61 علوم ششم دربارهی اینکه »چگونه میتوانید خودرویی )وسیلهای( بسازید که بدون استفاده از انرژی الکتریکی و گرمایی، مسافتی طولانی ّ را بپیماید، روی خط راست…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات علوم ششم درس وال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازده دوازده سیزده چهارده پانزده صفحه 0123456789

  جواب سوالات درس پنجم علوم ششم

  جواب سوالات درس پنجم علوم ششم صفحه 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 آزمایش کنید ، کاوشگری فکر کنید ، علم و زندگی ،جمع آوری اطلاعات ، گفت‌وگو ، فعالیت ، آزمایش کنید ،  در سایت منوجان در این پست برای کاربران قرار خواهیم داد که میتونید در قسمت زیر جواب سوالات را بصورت رایگان در اختیار بگیرید. نام درس : زمین پویا | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی گام به گام درس 5 علوم ششم آزمایش کنید صفحه 32…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا