جواب کاربرگ های مطالعات هشتم

 • کاربرگ های مطالعات هشتم با جواب شماره 0123456789

  جواب کاربرگ 12 مطالعات اجتماعی هشتم

  جواب کاربرگ 12 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ کاربرگه شماره 12 مطالعات هشتم نام درس : شماره 12 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم پاسخ کاربرگه شماره 12 مطالعات هشتم جواب کاربرگ مطالعات هشتم شماره 12 نقشه قاره آسیا 1ــ روی نقشه، نام مکان های مورد نظر را بنویسید: نام اقیانوس های اطراف قاره آسیا: اقیانوس هندT اقیانوس آرام و اقیانوس منجمد شمالی نام دریاها و خلیج ها : دریای مدیترانه» دریای سرخ» دریای سیاه» خلیج فارس و…

  بیشتر بخوانید »
 • کاربرگ های مطالعات هشتم با جواب شماره 0123456789

  جواب کاربرگه 14 مطالعات اجتماعی هشتم

  جواب کاربرگه 14 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ کاربرگ شماره 14 مطالعات هشتم نام درس : شماره 14 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم پاسخ کاربرگ شماره 14 مطالعات هشتم جواب کاربرگ مطالعات هشتم شماره 14 جواب کاربرگه 14 مطالعات هشتم 1ــ مقیاس عددی نقشه را بخوانید و معنی آن را بنویسید. سپس محاسبه کنید هر سانتی متر روی نقشه معادل چند کیلومتر روی زمین است؟ هر یک سانتی متر روی نقشه برابر است با 45 کیلومتر روی…

  بیشتر بخوانید »
 • کاربرگ های مطالعات هشتم با جواب شماره 0123456789

  جواب کاربرگه 15 مطالعات اجتماعی هشتم

  جواب کاربرگه 15 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ کاربرگ شماره 15 مطالعات هشتم نام درس : شماره 15 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم پاسخ کاربرگ شماره 15 مطالعات هشتم جواب کاربرگ مطالعات هشتم شماره 15 جواب کاربرگه 15 مطالعات هشتم برای بزرگ کردن تصویر اینجا کلیک کنید ١ــ روی نقشه، نام مکانهای مورد نظر را بنویسید. ــ نام اقیانوس ها و دریاهای اطراف قاره اروپا  اقیانوس منجمد شمالی، اقیانوس اطلس و دریای شمال، دریای نروژ، دریای مدیترانه…

  بیشتر بخوانید »
 • کاربرگ های مطالعات هشتم با جواب شماره 0123456789

  جواب کاربرگه 16 مطالعات اجتماعی هشتم

  جواب کاربرگه 16 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ کاربرگ شماره ۱۶ مطالعات هشتم نام درس : شماره ۱۶ | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم پاسخ کاربرگ شماره ۱۶ مطالعات هشتم جواب کاربرگ مطالعات هشتم شماره 16 جواب کاربرگه 16 مطالعات هشتم 1_ روی نقشه، نام مکانهای مورد نظر را بنویسید. _ نام اقیانوس ها و دریاهای اطراف قاره افریقا اقیانوس هند ؛ اقیانوس اطلس ؛ دریای مدیترانه ؛ دریای سرخ و دریای عدن _ نام رشته کوهی که…

  بیشتر بخوانید »
 • کاربرگ های مطالعات هشتم با جواب شماره 0123456789

  جواب کاربرگه 17 مطالعات اجتماعی هشتم

  جواب کاربرگه 17 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ کاربرگ شماره ۱۷ مطالعات هشتم نام درس : شماره ۱۷ | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم پاسخ کاربرگ شماره ۱۷ مطالعات هشتم جواب کاربرگ مطالعات هشتم شماره هفدهم جواب کاربرگه 17 مطالعات هشتم 1_ روی نقشه، نام مکان های مورد نظر را بنویسید. نام تنگه ای که قاره آمریکا را از قاره آسیا جدا می کند. تنگه برینگ نام اقیانوس ها و خلیج ها: اقیانوس اطلس ، اقیانوس آرام، اقیانوس…

  بیشتر بخوانید »
 • کاربرگ های مطالعات هشتم با جواب شماره 0123456789

  جواب کاربرگه 18 مطالعات اجتماعی هشتم

  جواب کاربرگه 18 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ کاربرگ شماره ۱۸ مطالعات هشتم نام درس : شماره 18 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم پاسخ کاربرگ شماره ۱۸ مطالعات هشتم جواب کاربرگه مطالعات هشتم شماره هجدهم جواب کاربرگه 18 مطالعات هشتم برای مشاهده با کیفیت بالا کلیک کنید 1- روی نقشه موارد زیر را بنویسد. * نام اقیانوس های اطراف استرالیا : اقیانوس آرام جنوبی و اقیانوس هند * نام رود، جلگه و بیابان مشخص شده : رود…

  بیشتر بخوانید »
 • کاربرگ های مطالعات هشتم با جواب شماره 0123456789

  جواب کاربرگه 13 مطالعات اجتماعی هشتم

  جواب کاربرگه 13 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ کاربرگ شماره 13 مطالعات هشتم نام درس : شماره 13 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم پاسخ کاربرگ شماره 13 مطالعات هشتم جواب کاربرگ مطالعات هشتم شماره 13 جواب کاربرگه 13 مطالعات هشتم روی نقشه نام مکانهای مورد نظر را بنویسید. ــ نام دریاها و اقیانوس مهم منطقه ــ نام تنگه های بسفر، داردانل، هرمز، باب المندب و کانال سوئز ــ نام کشورهایی که با علامت ؟ مشخص شده است.…

  بیشتر بخوانید »
 • کاربرگ های مطالعات هشتم با جواب شماره 0123456789

  جواب کاربرگ 1 مطالعات اجتماعی هشتم

  جواب کاربرگ 1 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ کاربرگه شماره 1 مطالعات هشتم نام درس : شماره 1 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم پاسخ کاربرگه شماره 1 مطالعات هشتم جواب کاربرگ مطالعات هشتم شماره 1 تعاون * یکی از سه گزینه زیر را انتخاب و جای خالی را با آن پر کنید. ــ نوشتن داستان یا خاطره ٔ ای کوتاه درباره تعاون ــ کشیدن نقاشی از صحنه ای که تعاون و همدلی انسانها را نشان میدهد. ــ…

  بیشتر بخوانید »
 • کاربرگ های مطالعات هشتم با جواب شماره 0123456789

  جواب کاربرگ 2 مطالعات اجتماعی هشتم

  جواب کاربرگ 2 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ کاربرگه شماره 2 مطالعات هشتم نام درس : شماره 2 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم پاسخ کاربرگه شماره 2 مطالعات هشتم جواب کاربرگ مطالعات هشتم شماره 2 1ــ مراحل انتخاب و شروع به کار یک رئیس جمهور را با شماره گذاری مرتب کنید. 2ــ با خط، هر یک از اخبار روزنامه ها را به یک وزارتخانه مربوط کنید.

  بیشتر بخوانید »
 • کاربرگ های مطالعات هشتم با جواب شماره 0123456789

  جواب کاربرگ 3 مطالعات اجتماعی هشتم

  جواب کاربرگ 3 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ کاربرگه شماره 3 مطالعات هشتم نام درس : شماره 3 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم پاسخ کاربرگه شماره 3 مطالعات هشتم جواب کاربرگ مطالعات هشتم شماره 3 همفکری کنید و بگویید در هر یک از موقعیتهای زیر افراد باید چه روش یا روشهایی برای مقابله با خشم انتخاب کنند و به کار ببرند واقعیت (١) پدر زهره به او و خواهرش قول داده بود که پنجشنبه آنها را به…

  بیشتر بخوانید »