درمان گیاهی بی خوابی های شبانه

  • مقالهدرمان بی خوابی های شبانه با طب سوزنی

    درمان بی خوابی های شبانه با طب سوزنی

    عالوه بر مشکالت روحی، استرس، داروهای شیمیایی و درد، عوامل دیگری نیز وجود دارند که در بروز بی خوابی شبانه تاثیر دارند. تاخیر در عملکرد سندرم خواب یکی از مهمترین آنهاست که موجب بروز اختالل و بی نظمی در خواب افراد می شود. اختالل در این سندرم عموماً برای افرادی که به واسطه شغل شان شب کار هستند یا افرادی…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا