مرور برچسب

موتورهای دیزل دریایی

موتورهای دیزل : چرا موتور دیزلی از موتورهای بنزینی کارایی بیشتری دارند؟

موتورهای دیزل موتور دیزل ، هر موتور احتراق داخلی که در آن هوا قرار داردفشرده شده در دمای کافی و کافی برای احتراق سوخت دیزل تزریق شده در داخلاستوانه ، که در آن احتراق و انبساط عمل می…
ادامه مطلب ...