کتاب فارسی هفتم

 • جواب سوالات فارسی هفتم گام به گام فصل به فصل درس به درس صفحه 023456789

  جواب سوالات درس اول فارسی هفتم – حل صفحه 14 . 16 | خودارزیابی فارسی هفتم درس 1 ، درس : زنگ آفرینش ، گام به گام درس 1 فارسی هفتم جواب سوالات درس به درس پایه هفتم پاسخ به سوال نوشتن کار گروهی درک و دریافت ، جواب کتاب فارسی درس اول بصورت کامل در این پست برای کاربران منوجان قرار داده شده است. سوالات کتاب فارسی هفتم شامل چه صفحاتی است؟ جواب صفحه 14 فارسی هفتم جواب صفحه 16 فارسی هفتم manujani تمام جواب سوالات خودارزیابی فارسی هفتم درس اول صفحه به صفحه را در قسمت زیر برای شما قرار داده است که میتوانید تا انتهای همین مقاله که گام به گام فارسی هفتم درس 1 با جواب قرار داده شده است را مطالعه کنید. جواب سوالات درس اول فارسی هفتم – حل صفحه 14 . 16 جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم گام به گام هفتم درس فارسی فارسی هفتم درس اول : زنگ آفرینش با پاسخ جواب خود ارزیابی صفحه ۱۴ فارسی هفتم ۱- چه کسانی در کلاس جنگل سبز، آرزوهای خود را مطرح کردند؟ جواب: شبنم، دانه، غنچه، جوجه گنجشک، جوجه کوچک پرستو، جوجه‌های کبوتران و معلم ۲- منظور شبنم از جملهٔ «می‌خواهم آفتاب شوم» چیست؟ جواب: منظورش…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات فارسی هفتم گام به گام فصل به فصل درس به درس صفحه 023456789

  جواب سوالات درس دوم فارسی هفتم – حل صفحه 21 . 22 . 29 | خودارزیابی فارسی هفتم درس 2 ، درس : چشمه معرفت ، گام به گام درس 2 فارسی هفتم جواب سوالات درس به درس پایه هفتم پاسخ به سوال نوشتن کار گروهی درک و دریافت ، جواب کتاب فارسی درس دوم بصورت کامل در این پست برای کاربران منوجان قرار داده شده است. سوالات کتاب فارسی هفتم شامل چه صفحاتی است؟ جواب صفحه 21 فارسی هفتم جواب صفحه 22 فارسی هفتم جواب صفحه 29 فارسی هفتم manujani تمام جواب سوالات خودارزیابی فارسی هفتم درس دوم صفحه به صفحه را در قسمت زیر برای شما قرار داده است که میتوانید تا انتهای همین مقاله که گام به گام فارسی هفتم درس 2 با جواب قرار داده شده است را مطالعه کنید. جواب سوالات درس دوم فارسی هفتم – حل صفحه 21 . 22 . 29 جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم گام به گام هفتم درس فارسی فارسی هفتم درس دوم : چشمه معرفت با پاسخ جواب خود ارزیابی صفحه ۲۱ فارسی هفتم ۱- در کلاس طبیعت چه زیبایی‌هایی را می‌توان درک کرد؟ جواب: عظمت، جلال و جاذبه‌ی خالق را می‌توان درک کرد ۲- این ابیات از بوستان سعدی با…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات فارسی هفتم گام به گام فصل به فصل درس به درس صفحه 023456789

  جواب سوالات درس سوم فارسی هفتم – حل صفحه 34 . 35 | خودارزیابی فارسی هفتم درس 3 ، درس : نسل آینده ساز ، گام به گام درس 3 فارسی هفتم جواب سوالات درس به درس پایه هفتم پاسخ به سوال نوشتن کار گروهی درک و دریافت ، جواب کتاب فارسی درس سوم بصورت کامل در این پست برای کاربران منوجان قرار داده شده است. سوالات کتاب فارسی هفتم شامل چه صفحاتی است؟ جواب صفحه 34 فارسی هفتم جواب صفحه 35 فارسی هفتم manujani تمام جواب سوالات خودارزیابی فارسی هفتم درس سوم صفحه به صفحه را در قسمت زیر برای شما قرار داده است که میتوانید تا انتهای همین مقاله که گام به گام فارسی هفتم درس 3 با جواب قرار داده شده است را مطالعه کنید. جواب سوالات درس سوم فارسی هفتم – حل صفحه 34 . 35 جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم گام به گام هفتم درس فارسی فارسی هفتم درس سوم : نسل آینده ساز با پاسخ جواب خود ارزیابی صفحه ۳۴ فارسی هفتم ۱- امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر معظّم انقلاب، بیان کنید. جواب: انسان پرکاری می‌باشد، پارسا و رستگار هست. ایمان قوی دارد، پاکدامن و پر تلاش و با اراده هست.…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات فارسی هفتم گام به گام فصل به فصل درس به درس صفحه 023456789

  جواب سوالات درس چهارم فارسی هفتم – حل صفحه 40 . 41 | خودارزیابی فارسی هفتم درس 4 ، درس : با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن ، گام به گام درس 4 فارسی هفتم جواب سوالات درس به درس پایه هفتم پاسخ به سوال نوشتن کار گروهی درک و دریافت ، جواب کتاب فارسی درس چهارم بصورت کامل در این پست برای کاربران منوجان قرار داده شده است. سوالات کتاب فارسی هفتم شامل چه صفحاتی است؟ جواب صفحه 40 فارسی هفتم جواب صفحه 41 فارسی هفتم manujani تمام جواب سوالات خودارزیابی فارسی هفتم درس چهارم صفحه به صفحه را در قسمت زیر برای شما قرار داده است که میتوانید تا انتهای همین مقاله که گام به گام فارسی هفتم درس 4 با جواب قرار داده شده است را مطالعه کنید. جواب سوالات درس ششم فارسی هفتم – حل صفحه 55 . 56 جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم گام به گام هفتم درس فارسی فارسی هفتم درس چهارم : با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن با پاسخ » معنی شعر با بهاری که می‌رسد از راه جواب خود ارزیابی صفحه ۴۰ فارسی هفتم ۱- منظور شاعر از «آسمان مثل یک تبسّم شد» چیست؟ جواب: با آمدن بهار، آسمان…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات فارسی هفتم گام به گام فصل به فصل درس به درس صفحه 023456789

  جواب سوالات درس ششم فارسی هفتم – حل صفحه 55 . 56 | خودارزیابی فارسی هفتم درس 6 ، درس : قلب کوچکم را به چه کسی بدهم ، گام به گام درس 6 فارسی هفتم جواب سوالات درس به درس پایه هفتم پاسخ به سوال نوشتن کار گروهی درک و دریافت ، جواب کتاب فارسی درس ششم بصورت کامل در این پست برای کاربران منوجان قرار داده شده است. سوالات کتاب فارسی هفتم شامل چه صفحاتی است؟ جواب صفحه 55 فارسی هفتم جواب صفحه 56 فارسی هفتم manujani تمام جواب سوالات خودارزیابی فارسی هفتم درس ششم صفحه به صفحه را در قسمت زیر برای شما قرار داده است که میتوانید تا انتهای همین مقاله که گام به گام فارسی هفتم درس 6 با جواب قرار داده شده است را مطالعه کنید. جواب سوالات درس ششم فارسی هفتم – حل صفحه 55 . 56 جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم گام به گام هفتم درس فارسی فارسی هفتم درس ششم : قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟ با پاسخ جواب خود ارزیابی صفحه ۵۵ فارسی هفتم ۱- چرا قلب آدم نباید خالی بماند؟ جواب: اگر خالی بماند مانند یک گلدان خالی، زشت است و آدم را اذیت می‌کند، ما باید کسانی را…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات فارسی هفتم گام به گام فصل به فصل درس به درس صفحه 023456789

  جواب سوالات درس هفتم فارسی هفتم – حل صفحه 61 . 63 | خودارزیابی فارسی هفتم درس 7 ، درس : علم زندگانی ، گام به گام درس 7 فارسی هفتم جواب سوالات درس به درس پایه هفتم پاسخ به سوال نوشتن کار گروهی درک و دریافت ، جواب کتاب فارسی درس هفتم بصورت کامل در این پست برای کاربران منوجان قرار داده شده است. سوالات کتاب فارسی هفتم شامل چه صفحاتی است؟ جواب صفحه 61 فارسی هفتم جواب صفحه 63 فارسی هفتم manujani تمام جواب سوالات خودارزیابی فارسی هفتم درس هفتم صفحه به صفحه را در قسمت زیر برای شما قرار داده است که میتوانید تا انتهای همین مقاله که گام به گام فارسی هفتم درس 7 با جواب قرار داده شده است را مطالعه کنید. جواب سوالات درس هفتم فارسی هفتم – حل صفحه 61 . 63 جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم گام به گام هفتم درس فارسی فارسی هفتم درس هفتم : علم زندگانی با پاسخ » معنی شعر علم زندگانی جواب خود ارزیابی صفحه ۶۱ فارسی هفتم ۱- چرا گیتی به چشم کبوتر بچّه تاریک شد؟ جواب: زیرا خسته شده بود و دیگر توان پرواز نداشت. ۲- به نظر شما کبوتر بچّه ممکن است چه پاسخی به پند…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات فارسی هفتم گام به گام فصل به فصل درس به درس صفحه 023456789

  جواب سوالات درس هشتم فارسی هفتم – حل صفحه 67 . 69 . 77 | خودارزیابی فارسی هفتم درس 8 ، درس : زندگی همین لحظه‌هاست ، گام به گام درس 8 فارسی هفتم جواب سوالات درس به درس پایه هفتم پاسخ به سوال نوشتن کار گروهی درک و دریافت ، جواب کتاب فارسی درس هشتم بصورت کامل در این پست برای کاربران منوجان قرار داده شده است. سوالات کتاب فارسی هفتم شامل چه صفحاتی است؟ جواب صفحه 67 فارسی هفتم جواب صفحه 69 فارسی هفتم جواب صفحه 77 فارسی هفتم manujani تمام جواب سوالات خودارزیابی فارسی هفتم درس هشتم صفحه به صفحه را در قسمت زیر برای شما قرار داده است که میتوانید تا انتهای همین مقاله که گام به گام فارسی هفتم درس 8 با جواب قرار داده شده است را مطالعه کنید. جواب سوالات درس هشتم فارسی هفتم – حل صفحه 67 . 69 . 77 جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم گام به گام هفتم درس فارسی فارسی هفتم درس هشتم : زندگی همین لحظه‌هاست با پاسخ خود ارزیابی صفحه ۶۷ فارسی هفتم ١- چرا می‌گویند «وقت از طلا گران‌بهاتر است»؟ جواب: زیرا با صرف وقت می‌توان طلا به دست آورد ولی دقایق تلف شده را با طلا نمی‌توان…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات فارسی هفتم گام به گام فصل به فصل درس به درس صفحه 023456789

  جواب سوالات درس نهم فارسی هفتم – حل صفحه 84 . 85 | خودارزیابی فارسی هفتم درس 9 ، درس : نصیحت امام (ره)، شوق خواندن ، گام به گام درس 9 فارسی هفتم جواب سوالات درس به درس پایه هفتم پاسخ به سوال نوشتن کار گروهی درک و دریافت ، جواب کتاب فارسی درس نهم بصورت کامل در این پست برای کاربران منوجان قرار داده شده است. سوالات کتاب فارسی هفتم شامل چه صفحاتی است؟ جواب صفحه 84 فارسی هفتم جواب صفحه 85 فارسی هفتم manujani تمام جواب سوالات خودارزیابی فارسی هفتم درس نهم صفحه به صفحه را در قسمت زیر برای شما قرار داده است که میتوانید تا انتهای همین مقاله که گام به گام فارسی هفتم درس 9 با جواب قرار داده شده است را مطالعه کنید. جواب سوالات درس نهم فارسی هفتم – حل صفحه 84 . 85 جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم گام به گام هفتم درس فارسی فارسی هفتم درس نهم : نصیحت امام (ره)، شوق خواندن با پاسخ جواب خود ارزیابی صفحه ۸۴ فارسی هفتم ١- چرا دانش آموزان از نصیحت کردن امام خودداری کردند؟ جواب: زیرا معتقد بودند که امام خیلی بزرگوارند و از همه‌ی گناهان به دورند. ۲- چگونه می‌توان برای اسلام و…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات فارسی هفتم گام به گام فصل به فصل درس به درس صفحه 023456789

  جواب سوالات درس دهم فارسی هفتم – حل صفحه 93 . 95 | خودارزیابی فارسی هفتم درس 10 ، درس : کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب ، گام به گام درس 10 فارسی هفتم جواب سوالات درس به درس پایه هفتم پاسخ به سوال نوشتن کار گروهی درک و دریافت ، جواب کتاب فارسی درس دهم بصورت کامل در این پست برای کاربران منوجان قرار داده شده است. سوالات کتاب فارسی هفتم شامل چه صفحاتی است؟ جواب صفحه 93 فارسی هفتم جواب صفحه 95 فارسی هفتم manujani تمام جواب سوالات خودارزیابی فارسی هفتم درس دهم صفحه به صفحه را در قسمت زیر برای شما قرار داده است که میتوانید تا انتهای همین مقاله که گام به گام فارسی هفتم درس 10 با جواب قرار داده شده است را مطالعه کنید. جواب سوالات درس دهم فارسی هفتم – حل صفحه 93 . 95 جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم گام به گام هفتم درس فارسی فارسی هفتم درس دهم : کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب با پاسخ جواب خود ارزیابی صفحه 93 فارسی هفتم ١- معلم، برای تشویق نیما چه کرد؟ جواب سوال  کتابی را به او  داد تا مطالعه کند. ٢- دکتر حسابی و…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات فارسی هفتم گام به گام فصل به فصل درس به درس صفحه 023456789

  جواب سوالات درس یازده فارسی هفتم – حل صفحه 102 . 104 | خودارزیابی فارسی هفتم درس 11 ، درس : عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت ، گام به گام درس 11 فارسی هفتم جواب سوالات درس به درس پایه هفتم پاسخ به سوال نوشتن کار گروهی درک و دریافت ، جواب کتاب فارسی درس یازده بصورت کامل در این پست برای کاربران منوجان قرار داده شده است. سوالات کتاب فارسی هفتم شامل چه صفحاتی است؟ جواب صفحه 102 فارسی هفتم جواب صفحه 104 فارسی هفتم manujani تمام جواب سوالات خودارزیابی فارسی هفتم درس یازده صفحه به صفحه را در قسمت زیر برای شما قرار داده است که میتوانید تا انتهای همین مقاله که گام به گام فارسی هفتم درس 11 با جواب قرار داده شده است را مطالعه کنید. جواب سوالات درس یازده فارسی هفتم – حل صفحه 102 . 104 جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم گام به گام هفتم درس 11 فارسی فارسی هفتم درس یازده : عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت جواب خود ارزیابی صفحه 102 فارسی هفتم ١- عهد و پیمان شهید رجایی با شاگردانش چه بود؟ جواب سوال  من دیر نمی آیم شما هم دیر نیایید.…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا