ریاضی هفتم

جواب سوالات درس ۴ فصل دوم ریاضی هفتم – پاسخ به صفحه ۲۳ . ۲۴ . ۲۵ . ۲۶

گام به گام درس چهارم فصل ۲ ریاضی هفتم با جواب

جواب سوالات درس ۴ فصل دوم ریاضی هفتم – پاسخ به صفحه ۲۳ . ۲۴ . ۲۵ . ۲۶

جواب سوالات درس ۴ فصل دوم ریاضی هفتم – پاسخ به صفحه ۲۳ . ۲۴ . ۲۵ . ۲۶ گام به گام فصل ۲ کتاب ریاضی حل مسئله ها تمرین ها درسنامه ریاضی هفتم بصورت رایگان در سایت منوجان برای کاربران عزیز رایگان منتشر کرده ایم که شامل سوالات درس به درس ریاضی هفتم با جواب درس ۴ تمرین ریاضی هفتم فصل دوم و شامل حل صفحه به صفحه فصل به فصل ریاضی هفتم , با پاسخ به کار در کلاس ها , تمرین ها , فعالیت ها بصورت گام به گام قرار داده ایم.

  • گام به گام درس چهارم ریاضی هفتم با جواب
  • ریاضی هفتم درس ۴ : ضرب و تقسیم عددهای صحیح

نزدیک فصل مدارس است و چند سالی است که کرونا دگرگون کرده است تمام کشور ها را و رو آورده اند به آموزش های آنلاین و یادگیری های آموزش تصویری و ویدیویی ُ امروز ما بصورت متنی تمام جواب فعالیت ها و تمرین درس چهارم ریاضی پایه هفتم را رایگان در اختیار شما قرار خواهیم داد سوالات درس سوم ریاضی هفتم شامل چه صفحاتی هستند ؟

  1. جواب صفحه ۲۳ ریاضی هفتم
  2. جواب صفحه ۲۴ ریاضی هفتم
  3. جواب صفحه ۲۵ ریاضی هفتم
  4. جواب صفحه ۲۶ ریاضی هفتم

سوالات درس چهارم ریاضی هفتم با جواب

جواب فعالیت صفحه ۲۳ ریاضی هفتم

در این خط از سوال میرسیم به فعالیت صفحه ۲۳ ریاضی هفتم که شامل سوالات درس چهارم ریاضی هفتم با جواب میباشد که در قسمت زیر میتوانید جواب این فعالیت را مشاهده کنید.

1- به کمک محور و حرکت انجام شده روی آن یک عبارت جمع و یک عبارت ضرب بنویسید و حاصل را به دست آورید.

جواب فعالیت صفحه ۲۳ ریاضی هفتم

(+۲)+(+۲)+(+۲)+(+۲)=+۸
۴×(+۲)=+۸

جواب فعالیت صفحه ۲۳ ریاضی هفتم

(−۳)+(−۳)=−۶
۲×(−۳)=−۶

2- به الگوهای عددی زیر توجّه کنید. پس از اینکه رابطهٔ بین عددها را پیدا کردید، جملات زیر هر کدام را کامل کنید، سپس بقیهٔ هر الگو را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه ۲۳ ریاضی هفتم

حاصل ضرب‌ها 4 تا 4 تا کم می‌شوند.

سوالات درس چهارم ریاضی هفتم با جواب

حاصل ضرب‌ها 3 تا 3 تا اضافه می‌شوند.

با توجّه به الگویی که کشف کرده‌اید، جدول ضرب مقابل را کامل کنید.

سوالات درس چهارم ریاضی هفتم با جواب

گام به گام درس ۴ ریاضی هفتم

جواب کار در کلاس صفحه ۲۳ ریاضی هفتم

در این خط از سوال میرسیم به کاردرکلاس صفحه ۲۳ ریاضی هفتم که شامل گام به گام سوالات درس چهارم ریاضی هفتم با جواب میباشد که در قسمت زیر میتوانید جواب این کاردر کلاس را مشاهده کنید.

با توجّه به فعالیت بالا جدول مقابل را کامل کنید.

جواب کار در کلاس صفحه ۲۳ ریاضی هفتم

مثبت در مثبت می‌شود مثبت
مثبت در منفی می‌شود منفی
منفی در مثبت می‌شود منفی
منفی در منفی می‌شود مثبت

به کمک آن حاصل ضرب‌ها را بنویسید.

+۳۲−۴×(−۸)=
−۱۵(+۵)×(−۳)=
+۴۲(−۶)×(−۷)=
−۳۵−۷×۵=

تمرین های درس چهارم ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۲۴ ریاضی هفتم

در این خط از سوال میرسیم به فعالیت صفحه ۲۴ ریاضی هفتم که شامل تمرین سوالات درس چهارم ریاضی هفتم با جواب میباشد که در قسمت زیر میتوانید جواب این فعالیت را مشاهده کنید.

1- در دورهٔ دبستان برای نشان دادن ضرب و تقسیم عددها، از شکلی مانند نمونه زیر استفاده می‌کردید.

جواب فعالیت صفحه ۲۴ ریاضی هفتم

۳×۴=۱۲
۴×۳=۱۲
۱۲÷۴=۳
۱۲÷۳=۴

ضرب‌های زیر را ابتدا با محور نشان دهید. سپس تقسیم‌های متناظرشان را بنویسید.

(+۴)×(−۳)=(−۱۲)
(−۱۲)÷(−۳)=+۴
(−۱۲)÷(+۴)=−۳

(+۶)×(−۲)=(−۱۲)
(−۱۲)÷(−۲)=+۶
(−۱۲)÷(+۶)=−۲

(+۳)×(−۵)=(−۱۵)
(−۱۵)÷(−۵)=+۳
(−۱۵)÷(+۳)=−۵

(+۲)×(−۴)=(−۸)
(−۸)÷(−۴)=+۲
(−۸)÷(+۲)=−۴

بدون استفاده از محور برای هر یک از ضرب‌های فوق تقسیم دیگری بنویسید.

2- با توجه به تقسیم‌های بالا جدول زیر را برای تقسیم دو عدد کامل کنید و حاصل تقسیم‌ها را به دست آورید.

جواب فعالیت صفحه ۲۴ ریاضی هفتم

−۶(−۱۲)÷(+۲)=
−۷(+۲۱)÷(−۳)=
(−۱۴)÷(−۷)=
(+۲۱)÷(+۷)=

جواب سوالات درس ۴ ریاضی هفتم صفحه ۲۴

جواب کار در کلاس صفحه ۲۴ ریاضی هفتم

در این خط از سوال میرسیم به کاردرکلاس صفحه ۲۴ ریاضی هفتم که شامل سوالات درس چهارم ریاضی هفتم با جواب میباشد که در قسمت زیر میتوانید جواب این کاردر کلاس را مشاهده کنید.

1- حاصل عبارت‌ها را به دست آورید.

(−۲)×(−۴)÷(+۸)=
−۴×(+۳)÷(−۲)=
(−۱۴÷(+۷))×(−۳)=
−۲۱(۲۸÷(−۴))×(+۳)=

2- حاصل ضرب عددهای روی رأس های مثلث، روی هر ضلع نوشته شده است.
جاهای خالی را کامل کنید.

جواب کار در کلاس صفحه ۲۴ ریاضی هفتم

3- الگوهای عددی را کامل کنید.

21 و 18 و 15 و 12 و 9 و 6 و 3و 0 و 3- و 6- و 9- و 12-
15- و 10- و 5- و 0 و 5 و 10 و ١٥ و 20 و 25 و 30 و 35

جواب تمرین صفحه ۲۵ ریاضی هفتم

در این خط از سوال میرسیم به تمرین صفحه ۲۵ ریاضی هفتم که شامل سوالات درس چهارم ریاضی هفتم با جواب میباشد که در قسمت زیر میتوانید جواب این تمرین را مشاهده کنید.

1- جملات زیر را کامل کنید.

– اگر حاصل ضرب یک عدد طبیعی در یک عدد صحیح، منفی شود، آن عدد صحیح منفی است.
– اگر حاصل تقسیم دو عدد صحیح بر هم عددی منفی شود، یکی از آن عددهای صحیح مثبت و دیگری منفی است.
– اگر ضرب دو عددصحیح صفر شود، حداقل یکی از آنها صفر است.
– اگر حاصل تقسیم دو عدد صحیح مثبت باشد، ضرب آن دو عدد صحیح مثبت است.

2- بدون محاسبه مشخص کنید که حاصل عبارت مثبت یا منفی است.

(−۴۱−۸۰)×(−۵۰+۶۰)=
(−۲۷+۵۰)×(−۴۰+۲۰)=
+(−۸۰−۴۰)×(−۴۰÷۵)=
+(−۸÷۴)×(−۲×۳)=

3- در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

=۲۰(−۱۰)(−۲۰۰)÷
=−۸۰(+۵)−۴۰۰÷
=−۲۰(−۵)(+۱۰۰)÷
=−۴(−۵)۲۰÷
=۸۰(−۱۰)−۸×
=۲۰(−۵)−۱۰۰÷

سوالات درس چهارم ریاضی هفتم

 

جواب تمرین صفحه ۲۵ ریاضی هفتم

5- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

−۵((−۲)+(+۳))×(−۵)=
((+۲)+(−۷))÷(−۵)=
+۵۴(−۵−۴)×(−۶)=
−۵×(−۴−(−۳))=

6- قطاری از مشهد به سوی تهران در حرکت است. طول مسیر 1200 کیلومتر است و قطار در هر ساعت 60 کیلومتر حرکت می‌کند. شهر شاهرود را که در نیمهٔ راه است، مبدأ مقایسه در نظر بگیرید. زمان رسیدن به شاهرود را صفر و قبل از آن را منفی و بعد از آن را مثبت در نظر بگیرید و به سؤال‌های زیر پاسخ دهید:
ابتدا 1200 را به 60 تقسیم می‌کنیم تا مدت زمانی که طول می‌کشد قطار به تهران برسد به دست آید.

۱۲۰۰÷۶۰=۲۰

قطار چه ساعتی از مشهد حرکت کرده است؟ 14
چه ساعتی به تهران می‌رسد؟ 10
قطار در ساعت 3- در چه فاصله‌ای از شاهرود بوده است؟ 180
در چه ساعتی 2٤0 کیلومتر بعد از شاهرود است؟ باید 240 را تقسیم بر 60 کنیم که می‌شود 4 ساعت.

جدول زیر را کامل کنید.

جواب سوالات درس چهارم ریاضی هفتم

جواب مرور فصل ۲ صفحه ۲۶ ریاضی هفتم

در این خط از سوال میرسیم به مرور فصل ۲ صفحه ۲۶ ریاضی هفتم که شامل سوالات درس چهارم ریاضی هفتم با جواب میباشد که در قسمت زیر میتوانید جواب این مرور فصل ۲ را مشاهده کنید.

مفاهیم و مهارت‌ها

در سوالات درس چهارم ریاضی هفتم این فصل ۲ واژه‌های زیر به کار رفته‌اند. مطمئن شوید که می‌توانید با جملات خود آنها را تعریف کنید. برای هر کدام یک مثال بزنید.

– عدد علامت‌دار
– عدد صحیح
– قرینهٔ عدد
– گستردهٔ عدد صحیح

در این فصل از سوالات درس چهارم ریاضی هفتم روش‌های اصلی زیر مطرح شده‌اند. با یک مثال هرکدام را توضیح دهید و در دفتر خود یک خلاصهٔ درس تهیه کنید.

– قرار دادی برای جهت‌های مثبت و منفی
– محور عددهای صحیح و مرتّب کردن عددهای صحیح (مثبت  صفر منفی)
– قرینهٔ قرینهٔ یک عدد صحیح
– تبدیل تفریق به جمع
– جمع و تفریق با دایره‌های سیاه و سفید
– جمع و تفریق دوعدد صحیح
– ضرب و تقسیم دوعدد صحیح
– انجام عملیّات عددهای صحیح به صورت تقریبی و با ماشین حساب
– حلّ مسائل مربوط به عددهای صحیح
– هر عدد صحیح مثبت، عددی طبیعی است.
– جمع و تفریق روی محور
– مقایسه و مرتّب کردن عددهای صحیح
– تعیین علامت در ضرب و تقسیم
– انجام عملیّات عددهای صحیح به صورت ذهنی

کاربرد سوالات درس چهارم ریاضی هفتم

کاربرد سوالات درس چهارم ریاضی هفتم این درس را در فصل‌های بعد نیز خواهید دید. در فصل عبارت جبری، ساده کردن عبارت‌های جبری به محاسبهٔ عددهای صحیح تبدیل می‌شود.
این درس در زندگی روزمره برای نشان دادن عددهای علامت‌دار مثل درجهٔ هوا، ارتفاع نسبت به سطح دریا و … کاربرد دارد.
شما می‌توانید کاربردهای دیگری برای آن پیدا کنید؟

سوالات درس چهارم ریاضی هفتم با جواب

جواب تمرین‌های ترکیبی صفحه ۲۶ ریاضی هفتم

در این خط از سوال میرسیم به تمرین های ترکیبی صفحه ۲۶ ریاضی هفتم که شامل سوالات درس چهارم ریاضی هفتم با جواب میباشد که در قسمت زیر میتوانید جواب این تمرین های ترکیبی را مشاهده کنید.

درصورتی که تمرین‌های ترکیبی زیر را بتوانید انجام دهید، مطمئن می‌شوید، سوالات درس چهارم ریاضی هفتم این فصل را به خوبی آموخته‌اید.

1- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

+۸۴(−۱۸÷۲)×(−۳−۷)+(−۶)=
−۸+(+۴)=−۴−۸−(−۴)=
−۱۶+(−۴)=−۲۰−۱۶−(+۴)=
−۱۵−۲۰+۵=
−۸۴−۱۰۰+۲۰−۴=

2- دمای هوا در تبریز دو درجه زیر صفر و دمای اردبیل 3 برابر آن است. میانگین دمای این دو شهر چند درجه است؟

دمای اردبیل ۳×(−۲)=−۶
مجموع دمای دو شهر (−۲)+(−۶)=−۸
میانگین دما (−۸)÷(۲)=−۴

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *