ریاضی هفتم

جواب سوالات درس ۱ فصل دوم ریاضی هفتم – پاسخ به صفحه ۱۴ . ۱۵ . ۱۶

تمرین های درس اول فصل ۲ ریاضی هفتم

جواب سوالات درس ۱ فصل دوم ریاضی هفتم – پاسخ به صفحه ۱۴ . ۱۵ . ۱۶

جواب سوالات درس ۱ فصل دوم ریاضی هفتم – پاسخ به صفحه ۱۴ . ۱۵ . ۱۶ گام به گام فصل ۲ ریاضی حل مسئله ها و تمرین ها درسنامه آموزشی پایه هفتم بصورت رایگان در سایت منوجان برای کاربران عزیز رایگان منتشر کرده ایم که شامل سوالات درس به درس ریاضی هفتم با جواب درس ۱ تمرین ریاضی هفتم فصل اول و شامل حل صفحه به صفحه فصل به فصل ریاضی هفتم با پاسخ به کار در کلاس ها , تمرین ها , فعالیت ها بصورت گام به گام قرار داده ایم.

  • گام به گام درس اول ریاضی هفتم با جواب
  • ریاضی هفتم درس 1 : معرفی عددهای علامت‌دار

نزدیکی فصل مدارس است و چند سالی است که کرونا دگرگون کرده تمام کشور ها را و رو آوردن به آموزش آنلاین و یادگیری های آموزش تصویری و ویدیویی ُ امروز ما بصورت متنی تمام جواب تمرین ها و فعالیت های ریاضی پایه هفتم را رایگان در اختیار شما قرار خواهیم داد در این درس به چه صفحاتی میپردازیم ؟

  1. جواب صفحه ۱۴ ریاضی هفتم
  2. جواب صفحه ۱۵ ریاضی هفتم
  3. جواب صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۴ ریاضی هفتم

دانشکده ها مرجع فایلهای دانش آموزی و دانشجویی که در این قسمت سوالات درس اول ریاضی هفتم جواب فعالیت صفحه ۱۴ را در قمت زیر برای شما بیان کرده است.

1- متحرکی از نقطهٔ (آ) روی محیط دایره حرکت می‌کند تا به نقطهٔ (ب) برسد و زاویهٔ (آ م ب) را بسازد. وقتی متحرک روی نقطهٔ (آ) است اندازهٔ زاویه صفر است. اندازهٔ هریک از زاویه‌های زیر را با توجه به جهت‌های مثبت و منفی مشخص شده با یک عدد علامت‌دار نشان دهید.

جواب فعالیت صفحه ۱۴ ریاضی هفتم

2- در سال گذشته با نمایش عددهای صحیح روی محور آشنا شدید و آموختید که قرینهٔ هر عدد منفی عددی مثبت و قرینهٔ هر عدد مثبت عددی منفی است. قرینهٔ صفر هم خود صفر است. برای نمایش قرینهٔ هر عدد از نماد (-) در سمت چپ آن عدد استفاده می‌کنیم. با کمک محور، مانند نمونه تساوی‌ها را کامل کنید.

صفحه ۱۴ ریاضی هفتم

−(+۳)=−۳ قرینهٔ (3+)

−(+۵)=−۵ =قرینهٔ (5+)

−(+۷)=−۷ =قرینهٔ (7+)

−(−۴)=+۴= قرینهٔ (4-)

−(−۵)=+۵ =قرینهٔ (5-)

−(−۸)=+۸ =قرینهٔ (8-)

3- مانند نمونه و به کمک محور بالا تساوی‌ها را کامل کنید.

−(−(+۵))=+۵ قرینهٔ قرینهٔ (5+)

−(−(+۷))=+۷ قرینهٔ قرینهٔ (7+)

−(−(−۶))=−۶ قرینهٔ قرینهٔ (6-)

−(−(−۷))=−۷ قرینهٔ قرینهٔ (7-)

از تساوی‌های بالا چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ قرینهٔ قرینه هر عددی برابر خود آن عدد است.

عددهای صحیح مثبت همان عددهای طبیعی‌اند، برای مثال می‌توان نوشت:

۷=+۷ و +۳=۳

عددهای صحیح شامل عددهای صحیح مثبت، صفر و عددهای صحیح منفی می‌شوند.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

در این قسمت گام به گام درس اول ریاضی هفتم جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ را در قسمت زیر برای شما بیان کرده است.

تساوی‌ها را کامل کنید.

+۱۵=۱۵

۲۰+۲۰=

−۱۰−(+۱۰)=

−(−۴)=

−(−(+۷))=

+۱۰−(−۱۰)=

−۷+(−۷)=

−۴+(−۴)=

جواب فعالیت صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

1- مانند نمونه‌ها برای هر حرکت روی محور یک عدد صحیح (مثبت، منفی یا صفر) بنویسید.

جواب فعالیت صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

2- وقتی دو حرکت پشت سرهم انجام می‌شود، می‌توانیم یک جمع بنویسیم. مانند نمونه برای هر حرکت یک جمع بنویسید.

سوالات درس اول ریاضی هفتم

(−۴)+(+۲)=(+۲)

سوالات درس اول ریاضی هفتم

(+۳)+(+۲)=(+۵)

سوالات درس اول ریاضی هفتم

(−۲)+(−۲)=(−۴)

سوالات درس اول ریاضی هفتم

(+۳)+(−۶)=(+۳)

سوالات درس اول ریاضی هفتم

(−۳)+(+۷)=(−۴)

3- عبارت (+۴)−(+۲) را می‌توانید به صورت تفریقی که در دورهٔ ابتدایی می‌نوشتید، تبدیل کنید؛ یعنی: (+۴)−(+۲)=۴−۲
تفریق را هم می‌توانیم به صورت جمع بنویسیم؛ مانند: ۴−۲=۴+(−۲)

مانند نمونه‌ها تساوی‌ها را کامل کنید.

−۷−۴=−۷+(−۴)

۸+(−۵)۸−۵=

−۵−(−۳)=−۵+(−(−۳)=

۷+(−۱۱)۷−۱۱=

−۴+۵−۴−(−۵)=

−۵+(−۶)−۵−۶=

جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

در این قسمت سوالات درس اول ریاضی هفتم جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ را در قسمت زیر برای شما بیان کرده است.

ابتدا تفریق‌ها را به جمع تبدیل کنید سپس در دفتر خود برای هر جمع یک محور رسم کنید و به کمک آن حاصل را به دست آورید.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

۸+(−۵)=

جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

−۴+(+۷)=

جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

−۱۳−۸−(+۵)=

جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

−۴−۳−۱=

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

1- جمع و تفریق‌ها را روی محور نشان دهید و حاصل را به دست آورید. ابتدا تفریق‌ها را به صورت جمع بنویسید.

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

(+۲)+۰=

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

−۴۰+(−۴)=

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

−۳−۳−۰=

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

۲۲−۰=

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

۰−(−۳)=

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

−۲۰+(−۲)=

از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ حاصل جمع هر عدد با صفر برابر خود آن عدد است.

2- جمع و تفریق‌ها را روی محور نشان دهید و حاصل را به دست آورید. ابتدا تفریق را به صورت جمع بنویسید.

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

۰(+۵)+(−۵)=

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

۰۴−۴=

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

۰−۳+۳=

از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ حاصل جمع هر عدد با قرینه‌اش برابر صفر است.

جواب تمرین صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

در این قسمت گام به گام درس اول ریاضی هفتم جواب تمرین صفحه ۱۶ را در قسمت زیر برای شما بیان کرده است.

1- عددها را با هم مقایسه کنید.

−۴>−۸

−۲۷<۱

۰>−۱۴

−۱۰۰<−۱

+۷=۷

+(−۸)=−(+۸)

2- مانند نمونه، گستردهٔ عددها را بنویسید و به جمع تبدیل کنید.

−۲۳۷=−۲۰۰−۳۰−۷=−۲۰۰+(−۳۰)+(−۷)

−۱۰۰۰−۸۰−۱−۱۰۸۱=

−۲۰۰۰−۴۰−۲۰۴۰=

۴۰۰+۳۰+۵۴۳۵=

3- عدد قبل و بعد هر یک از عددها را بنویسید.

432 و 431 و 430

4- و 5- و 6-

170- و 171- و 172-

4- عددها را به طور تقریبی روی محور نشان دهید.

جواب تمرین صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

22 و 31- و 27- و 15- و 5

جواب تمرین صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

22- و 275+ و 150- و 80- و 25

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *