ریاضی هفتم

جواب سوالات درس ۲ فصل دوم ریاضی هفتم – پاسخ به صفحه ۱۷ . ۱۸ . ۱۹

گام به گام درس دوم فصل ۲ ریاضی هفتم با جواب

جواب سوالات درس ۲ فصل دوم ریاضی هفتم – پاسخ به صفحه ۱۷ . ۱۸ . ۱۹

جواب سوالات درس ۲ فصل دوم ریاضی هفتم – پاسخ به صفحه ۱۷ . ۱۸ . ۱۹ گام به گام فصل ۲ کتاب ریاضی حل مسئله ها تمرین ها درسنامه آموزشی پایه هفتم بصورت رایگان در سایت منوجان برای کاربران عزیز رایگان منتشر کرده ایم که شامل سوالات درس به درس ریاضی هفتم با جواب درس ۲ تمرین ریاضی هفتم فصل دوم و شامل حل صفحه به صفحه فصل به فصل ریاضی هفتم , با پاسخ به کار در کلاس ها , تمرین ها , فعالیت ها بصورت گام به گام قرار داده ایم.

  • گام به گام درس دوم ریاضی هفتم با جواب
  • ریاضی هفتم درس ۲ :  جمع و تفریق عددهای صحیح (1)

نزدیک فصل مدارس است و چند سالی است که کرونا دگرگون کرده تمام کشور ها را و رو آوردن به آموزش آنلاین و یادگیری های آموزش تصویری و ویدیویی ُ امروز ما بصورت متنی تمام جواب فعالیت ها و تمرین درس دوم ریاضی پایه هفتم را رایگان در اختیار شما قرار خواهیم داد سوالات درس دوم ریاضی هفتم شامل چه صفحاتی هستند ؟

  1. جواب صفحه ۱۷ ریاضی هفتم
  2. جواب صفحه ۱۸ ریاضی هفتم
  3. جواب صفحه ۱۹ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۷ ریاضی هفتم

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب – پاسخ به صفحه ۱۷ . ۱۸ . ۱۹

 می‌ریزیم (به عبارت دیگر باهم جمع می‌کنیم)، حاصل آن چقدر می‌شود؟ چرا؟ صفر زیرا حاصل جمع دو عدد قرینه برابر صفر است.

جواب فعالیت صفحه ۱۷ ریاضی هفتم

2- با توجه به تعریف دایره‌های سیاه و سفید مشخص کنید هر شکل چه عددی را نشان می‌دهد؟

4+

جواب فعالیت صفحه ۱۷ ریاضی هفتم
(1)

3-

جواب فعالیت صفحه ۱۷ ریاضی هفتم
(2)

1+

جواب فعالیت صفحه ۱۷ ریاضی هفتم
(3)

برای شکل سوم یک عبارت جمع بنویسید.

+۴+(−۳)=+۱

3- مانند نمونه حاصل جمع و تفریق‌ها را با این روش پیدا کنید. فراموش نکنید که ابتدا باید تفریق را به جمع تبدیل کنید.

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

−۴−(−۵)=−۴+(−(−۵))⏞+۵=−۴+۵=+۱

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

−۱−۶+۵=

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

−۱۵+(−۶)=

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

−۱۰−۸−۲=

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

−۴−۳=−۷−۴−(+۳)=

4- علاوه بر این روش، پیدا کردن حاصل جمع و تفریق با محور را نیز آموخته‌اید.
اکنون با یکی از این دو روش، حاصل را به دست آورید. مانند نمونه برای هر کدام نتیجه را بنویسید.

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

(+۲)+۴=

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

۵+۱=

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

(+۳)+(+۲)=

نتیجه: اگر هر دو عدد مثبت باشند، حاصل جمع آنها مثل جمع دو عدد طبیعی است.

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

−۷−۳−۴=−۳+(−۴)

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

−۴+(−۱)=−۵−۴−(+۱)=

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

−۶(−۴)+(−۲)=

نتیجه: اگر هر دو عدد منفی باشند، علامت منفی را نوشته و آنها را با هم جمع می‌کنیم.

سوالات درس دوم ریاضی هفتم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۷ ریاضی هفتم

در قسمت زیر نمونه ای از تمرین های سوالات درس دوم ریاضی هفتم را با جواب برای شما قرار داده ایم که میتوانید جواب کاردرکلاس صفحه ۱۷ ریاضی پایه هفتم را به همین راحتی مشاهده کنید.

حاصل جمع و تفریق‌ها را به دست آورید.

+۱۰(+۴)+(+۶)=

+۳۰(+۱۰)+(+۲۰)=

+۳۰۰(+۱۰۰)+۲۰۰=

−۱۳−۶+(−۷)=

−۴−۶=−۱۰(−۴)−(+۶)=

−۱۱−۸−۳=

−۴۸(+۴۰)+(−۸)=

−۶۰۰−۲۰۰+(−۴۰۰)=

−۴۰−۳۰=−۷۰(−۴۰)−(+۳۰)=

−۸۵−۸۰−۵=

−۸۰−۷۰−۱۰=

−۱۹−۹−۱۰=

تمرین های درس دوم ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

در قسمت زیر نمونه ای از تمرین ها و سوالات درس دوم ریاضی هفتم را با جواب برای شما قرار داده ایم که میتوانید جواب فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی پایه هفتم را به همین راحتی مشاهده کنید.

در هر قسمت حاصل جمع و تفریق‌ها را به هر روشی که می‌شناسید، به دست آورید و نتیجه را بنویسید.

جواب فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

(+۵)+(−۳)=

جواب فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

۴+(−۲)=

جواب فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

−۴+(+۵)=

جواب فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

۶−۳=

جواب فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

−۳+۷=

نتیجه: اگر در جمع دو عدد صحیح یکی از دو عدد مثبت و دیگری منفی باشد و بدون در نظر گرفتن علامت‌ها مقدار مثبت بیشتر باشد، علامت مثبت را نوشته و آنها را از هم کم می‌کنیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

−۳(+۵)+(−۸)=

جواب فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

−۲۴+(−۶)=

جواب فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

۵−۷=−۲۵−(+۷)=

جواب فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

−۲۷−۹=

نتیجه: اگر در جمع دو عدد یکی از دو عدد مثبت و دیگری منفی باشد و بدون در نظر گرفتن علامت‌ها مقدار عدد منفی بیشتر باشد، علامت منفی را نوشته و آنها را از هم کم می‌کنیم.

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

جواب کار در کلاس صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

در قسمت زیر نمونه ای از تمرین های سوالات درس دوم ریاضی هفتم را با جواب برای شما قرار داده ایم که میتوانید جواب کاردرکلاس صفحه ۱۸ ریاضی پایه هفتم را به همین راحتی مشاهده کنید.

با توجه به نتایج بالا حاصل عبارت‌ها را به دست آورید.

با توجه به نتایج بالا حاصل عبارت های سوالات درس دوم ریاضی هفتم صفحه ۱۸ را در قسمت زیر بدست بیاورید.

(+۵)+(−۲)=

۹−۷=+۲(+۹)−(+۷)=

−۱۰+۲۰=+۱۰−۱۰−(−۲۰)=

−۳+۹=

+۵۰۸۰−۳۰=

−۸−۱۸+۱۰=

−۲(+۵)+(−۷)=

۱۰+۲۰=+۳۰(+۱۰)−(−۲۰)=

−۸+۴=−۴(−۸)−(−۴)=

−۱۰۰−۲۰۰+۱۰۰=

−۱۰−۲۰+۱۰=

−۳۰−۴۰+(+۱۰)=

گام به گام درس ۲ ریاضی هفتم با جواب

جواب تمرین صفحه ۱۹ ریاضی هفتم

در قسمت زیر نمونه ای گام به گام درس ۲ ریاضی هفتم را با جواب برای شما قرار داده ایم که میتوانید جواب تمرین صفحه ۱۹ ریاضی پایه هفتم را به همین راحتی مشاهده کنید.

1- عددها را از کوچک‌تر به بزرگ‌تر و از چپ به راست مرتب کنید.

23- و 12 و 34- و 5- و 0 و 45 و 15- و 5 و 1- و 2

45 و 12 و 5 و 2 و 0 و 1- و 5 – و 15- و 23- و 34-

پاسخ مسئله‌های زیر را در دفترتان بنویسید.

در قسمت زیر مسئله‌های میبینید که شامل سوالات درس دوم ریاضی هفتم میباشد که باید آن ها را با هم حل کنیم.

2- طبقهٔ همکف یک ساختمان را با صفر و طبقه‌های بالای همکف را با عددهای مثبت و طبقه‌های زیر همکف را با عددهای منفی نشان می‌دهیم. حال مسئلهٔ زیر را حل کنید.
شخصی در طبقهٔ 5+ سوار آسان بر (مصوب فرهنگستان elevator, ascenseur) شد. او ابتدا 3 طبقه بالا رفت و پس از انجام کاری 6 طبقه به پایین آمد و دوباره برای خرید چای 2 طبقه پایین رفت و در همان طبقه هزینه‌های خرید خود را حساب کرد. سپس دوباره 2 طبقه پایین رفت و در توقفگاه (مصوب فرهنگستان Parking) سوار ماشین خود شد. ماشین این شخص در کدام طبقه بود؟

+۵+۳−۶−۲−۲=−۲

3- دمای هوای شهرکرد 2 درجه زیر صفر است. اردبیل 8 درجه از شهرکرد سردتر است. دمای هوای شهر اردبیل چند درجه است؟

(−۲)+(−۸)=−۱۰

4- دمای شهرکرمان، سنندج و یاسوج به ترتیب ١١ درجه بالای صفر، 6 درجه زیر صفر و 10 درجه زیر صفر است. سنندج چند درجه از کرمان سردتر است؟ یاسوج چند درجه از سنندج سرد‌تر است؟

کرمان 11+
سنندج 6-
یاسوج 10-

(−۶)−(+۱۱)=−۶−۱۱=−۱۷

(−۶)−(−۱۰)=−۶+۱۰=+۴

5- در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

سوالات درس دوم ریاضی هفتم صفحه ۱۹ در جای خالی ععد مناسب بنویسید که در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

=−۱۰(−۲)−۸+

=۱۵(+۲۵)−۱۰+

=−۸(−۴)−۴+

=−۲۰(−۳۰)۱۰+

=۱۵(+۵)۱۰+

=−۵(−۱۵)۱۰+

=−۸(+۴)−۴−

=+۵(−۸)−۳−

=−۸(+۱۰)۲−

=۱۰(−۶)۴−

=−۸(+۱۲)۴−

=۱۵(+۲۱)−۶+

6- در مثلث مقابل، عدد روی هر ضلع، از مجموع عددهای دو رأس به دست می‌آید.
جاهای خالی را کامل کنید.

جواب تمرین صفحه ۱۹ ریاضی هفتم

7- حاصل عبارت‌ها را به دست آورید.

۱۰+۴=۱۴۱۰−(−۴)=

−۱۲−۸−۴=

−۱−۱۶+۱۵=

−۱۴+۲۰=

−۱۰+۵=−۵−۱۰−(−۵)=

−۱۰−۵=−۱۵−۱۰−(+۵)=

۱۰−۶=

−۱۰۱۰−۲۰=

−۱۰−۲۰=−۳۰−۱۰−(+۲۰)=

۱۰−۵=+۵۱۰−(+۵)=

۱۰+۵=+۱۵۱۰−(−۵)=

−۱۰+۲۰=+۱۰−۱۰−(−۲۰)=

در سایت منوجان توانستیم درسنامه سوالات درس دوم ریاضی هفتم را برای شما بصورت رایگان قرار دهیم لطفا نظرات خود را ما با در میان بگذارید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *