ریاضی هفتم

جواب سوالات درس ۳ فصل دوم ریاضی هفتم – پاسخ به صفحه ۲۰ . ۲۱ . ۲۲

گام به گام درس سوم فصل ۲ ریاضی هفتم با جواب

جواب سوالات درس ۳ فصل دوم ریاضی هفتم – پاسخ به صفحه ۲۰ . ۲۱ . ۲۲

جواب سوالات درس ۳ فصل دوم ریاضی هفتم – پاسخ به صفحه ۲۰ . ۲۱ . ۲۲ گام به گام فصل ۲ کتاب ریاضی حل مسئله ها تمرین ها درسنامه ریاضی هفتم بصورت رایگان در سایت منوجان برای کاربران عزیز رایگان منتشر کرده ایم که شامل سوالات درس به درس ریاضی هفتم با جواب درس ۳ تمرین ریاضی هفتم فصل دوم و شامل حل صفحه به صفحه فصل به فصل ریاضی هفتم , با پاسخ به کار در کلاس ها , تمرین ها , فعالیت ها بصورت گام به گام قرار داده ایم.

  • گام به گام درس سوم ریاضی هفتم با جواب
  • ریاضی هفتم درس ۳ : جمع و تفریق عددهای صحیح (2)

نزدیک فصل مدارس است و چند سالی است که کرونا دگرگون کرده تمام کشور ها را و رو آوردن به آموزش آنلاین و یادگیری های آموزش تصویری و ویدیویی ُ امروز ما بصورت متنی تمام جواب فعالیت ها و تمرین درس دوم ریاضی پایه هفتم را رایگان در اختیار شما قرار خواهیم داد سوالات درس سوم ریاضی هفتم شامل چه صفحاتی هستند ؟

  1. جواب صفحه ۲۰ ریاضی هفتم
  2. جواب صفحه ۲۱ ریاضی هفتم
  3. جواب صفحه ۲۲ ریاضی هفتم

سوالات درس سوم ریاضی هفتم با جواب

جواب فعالیت صفحه ۲۰ ریاضی هفتم

در قسمت زیر نمونه ای از سوالات درس سوم ریاضی هفتم با جواب برای شما قرار داده ایم که میتوانید جواب کاردرکلاس صفحه ۲۰ ریاضی پایه هفتم را به همین راحتی مشاهده کنید.

1- مانند نمونه جمع و تفریق دو عدد دو رقمی را به جمع و تفریق عددهای یک رقمی تبدیل کنید.
سپس با توجه به جدول حاصل را به یک جمع تبدیل کنید.

سوالات درس سوم ریاضی هفتم با جواب

۳۰+۴−۲۰+(−۷)_۱۰+(−۳)=۱۰−۳=۷

سوالات درس سوم ریاضی هفتم با جواب

(−۱۰)+(−۲)=−۱۲

سوالات درس سوم ریاضی هفتم با جواب

(−۳۰)+(−۱۱)=−۴۱

سوالات درس سوم ریاضی هفتم با جواب

(+۱۰)+(−۱)=+۹

به همین ترتیب می‌توانید جمع و تفریق چند عدد دو رقمی را انجام دهید.

−۴۰+(−۳)+۵۰+۱−۳۰+(−۴)_

سوالات درس سوم ریاضی هفتم با جواب

(+۱۰)+(+۳)=+۱۳

سوالات درس سوم ریاضی هفتم با جواب

(−۲۰)+(−۶)=−۲۶

2- حاصل عبارت‌های ردیف اول سؤال ١ را به کمک ٤ قانونی که در درس قبل نتیجه گرفتید، نیز پیدا کنید. روش کار را توضیح دهید.

−۱۲۲۷−۳۹=

−۴۱−۱۷−۲۴=

−۴۲+۵۱=

گام به گام درس سوم ریاضی هفتم

جواب کار در کلاس صفحه ۲۰ ریاضی هفتم

در قسمت زیر نمونه ای از گام به گام درس سوم ریاضی هفتم را با جواب برای شما قرار داده ایم که میتوانید جواب کاردرکلاس صفحه ۲۰ ریاضی پایه هفتم را به همین راحتی مشاهده کنید.

حاصل عبارت‌ها را مانند نمونهٔ بالا انجام دهید.

جواب کار در کلاس صفحه ۲۰ ریاضی هفتم

(−۶۰)+(−۱۳)=−۷۳

جواب کار در کلاس صفحه ۲۰ ریاضی هفتم

(−۵۰)+(+۴)=−۴۶

جواب کار در کلاس صفحه ۲۰ ریاضی هفتم

(−۳۰)+(−۲)=−۳۲

سوالات درس سوم ریاضی هفتم با جواب

جواب فعالیت صفحه ۲۱ ریاضی هفتم

در این خط از سوال میرسیم به فعالیت صفحه ۲۱ ریاضی هفتم که شامل سوالات درس سوم ریاضی هفتم با جواب میباشد که در قسمت زیر میتوانید جواب فعالیت را مشاهده کنید.

1- در این نمونه به کمک محور و به صورت تقریبی محل جواب و علامت آن تعیین می‌شود و از روی حرکت پیکانه (مصوب فرهنگستان arrow , fleche) می‌توان روش محاسبه را حدس زد. با توجه به شکل، حاصل مثبت و جواب ۷۰−۵۸=۱۲ است.

جواب فعالیت صفحه ۲۱ ریاضی هفتم

+۱۲−۵۸+۷۰=

اکنون حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید. برای هر کدام یک محور و حرکت تقریبی رسم کنید.

جواب فعالیت صفحه ۲۱ ریاضی هفتم

−۸۸−۴۳−۴۵=

جواب فعالیت صفحه ۲۱ ریاضی هفتم

−۱۳۸−۸۱+(−۵۷)=

جواب فعالیت صفحه ۲۱ ریاضی هفتم

−۸۶۵−۷۳=

2- حاصل هر عبارت را به کمک ماشین حساب به دست آورید و درستی پاسخ‌های خود را بررسی کنید.
جواب سوالات درس سوم ریاضی هفتم

ترتیب از چپ به راست وارد کنید.

جواب فعالیت صفحه ۲۱ ریاضی هفتم


برای رسیدن به 43- چه راه حل دیگری دارید؟

۰−۴۳=−۴۳

۰+(−۴۳)=−۴۳

تمرینات درس سوم ریاضی هفتم با جواب

جواب کار در کلاس صفحه ۲۱ ریاضی هفتم

در این خط از سوال میرسیم به کاردر کلاس صفحه ۲۱ ریاضی هفتم که شامل تمرینات درس سوم ریاضی هفتم با جواب میباشد که در قسمت زیر میتوانید جواب این کاردر کلاس را مشاهده کنید.

در قسمت زیر نمونه ای از گام به گام درس سوم ریاضی هفتم را با جواب برای شما قرار داده ایم که میتوانید جواب کاردرکلاس صفحه ۲۰ ریاضی پایه هفتم را به همین راحتی مشاهده کنید.

1- بدون محاسبه کردن فقط تعیین کنید که حاصل عبارت مثبت است یا منفی.

+−۸۰+۱۳۰=

−۴۰−۹۰=

۱۰۰−۲۰۰=

+۱۰۰+(−۵۰)=

2- حاصل عبارت‌ها را مانند نمونه به صورت تقریبی به دست آورید.

−۱۳۷+۲۷۱≃−۱۰۰+۳۰۰=۲۰۰

−۵۰۰+۲۰۰=−۳۰۰−۴۷۱+۱۸۲≃

+۵۰۰−۸۰۰=−۳۰۰۵۰۲−۷۹۴≃

−۵۰۰−۲۰۰=−۷۰۰−۴۷۱−۲۱۱≃

3- حاصل دقیق عبارت‌های بالا را با ماشین حساب به دست آورید و با پاسخ خود مقایسه کنید.

گام به گام درس ۳ ریاضی هفتم

جواب تمرین صفحه ۲۲ ریاضی هفتم

در این خط از سوال میرسیم به تمرین صفحه ۲۲ ریاضی هفتم که شامل گام به گام درس سوم ریاضی هفتم با جواب میباشد که در قسمت زیر میتوانید جواب تمرین را مشاهده کنید.

1- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

جواب تمرین صفحه ۲۲ ریاضی هفتم

(−۱۰۰)+(−۱۰)+(−۳)=−۱۱۳

جواب تمرین صفحه ۲۲ ریاضی هفتم

(+۱۰۰)+(+۱۰)+(−۴)=+۱۰۶

جواب تمرین صفحه ۲۲ ریاضی هفتم

(+۱۰۰)+(−۲۰)+(−۶)=+۷۴

2- یک زیر دریایی 450 متر پایین‌تر از سطح دریا قرار دارد. زیر دریایی دیگری 150 متر از آن بالاتر است. موقعیت زیر دریایی دوم نسبت به سطح دریا را با یک عدد علامت‌دار نشان دهید.

(−۴۵۰)+(+۱۵۰)=−۳۰۰

3- از هر روشی که می‌خواهید حاصل را به دست آورید.

−۱۶(−۷)+((−۴)+(−۵))=

−۵(−۱۳)+((−۹)+۱۷)=

−۱۲۴۱۳۶−۲۶۰=

−۵۳(−۳۶)+(−۱۷)=

−۳۷+۸=−۲۹(−۳۷)−(−۸)=

+۲۰۱۲+۱۵−۷=

−۲۱۵−۹−۸=

−۲۰۱۷−۲۵−۱۲=

4- ساختمانی از 7 طبقه روی همکف و 3 طبقه زیر همکف تشکیل شده است. احمد در طبقهٔ 2- است. او ابتدا 3 طبقه بالا رفت؛ بعد 2 طبقه پایین آمد و از آنجا 5 طبقه بالا رفت. احمد هم اکنون در کدام طبقه است؟

−۲+۳−۲+۵=+۴

5- نقاط مشخص شده به طور تقریبی چه عددی را نشان می‌دهند؟

جواب تمرین صفحه ۲۲ ریاضی هفتم

جواب تمرین صفحه ۲۲ ریاضی هفتم

6- حاصل عبارت‌های زیر را به صورت تقریبی به دست آورید.
حاصل هر عبارت بالا را با ماشین حساب به دست آورید و با پاسخ خود مقایسه کنید.

−۷۰+۶۰=−۱۰−۷۱+۵۹≅

−۸۰−۵۰=−۱۳۰−۸۳−۴۸≅

−۴۰+۴۰−۸۰=−۸۰−۴۱+۳۷−۸۲≅

+۴۰−۷۰=−۳۰۳۷−۷۱≅

7- جاهای خالی را کامل کنید.

جواب تمرین صفحه ۲۲ ریاضی هفتم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *