ریاضی هفتم

جواب سوالات فصل دوم ریاضی هفتم – پاسخ به تمرین صفحه ۱۴ . ۱۵ . ۱۶ .۱۷ .۱۸ . ۱۹ . ۲۰ . ۲۱ . ۲۲ . ۲۳ . ۲۴ . ۲۵ . ۲۶

گام به گام فصل دوم ریاضی هفتم

جواب سوالات فصل دوم ریاضی هفتم – پاسخ به تمرین صفحه ۱۴ . ۱۵ . ۱۶ .۱۷ .۱۸ . ۱۹ . ۲۰ . ۲۱ . ۲۲ . ۲۳ . ۲۴ . ۲۵ . ۲۶ پاسخ به تمرین ها و درسنامه فصل ۲ ریاضی هفتم بصورت رایگان در قسمت زیر برای کاربران منوجان قرار داده ایم.

جواب سوالات درس ۱ فصل دوم ریاضی هفتم – پاسخ به صفحه ۱۴ . ۱۵ . ۱۶

جواب سوالات درس ۱ فصل دوم ریاضی هفتم – پاسخ به صفحه ۱۴ . ۱۵ . ۱۶ گام به گام فصل ۲ ریاضی حل مسئله ها و تمرین ها درسنامه آموزشی پایه هفتم بصورت رایگان در سایت منوجان برای کاربران عزیز رایگان منتشر کرده ایم که شامل سوالات درس به درس ریاضی هفتم با جواب درس ۱ تمرین ریاضی هفتم فصل اول و شامل حل صفحه به صفحه فصل به فصل ریاضی هفتم با پاسخ به کار در کلاس ها , تمرین ها , فعالیت ها بصورت گام به گام قرار داده ایم.

  • گام به گام درس اول ریاضی هفتم با جواب
  • ریاضی هفتم درس 1 : معرفی عددهای علامت‌دار

نزدیکی فصل مدارس است و چند سالی است که کرونا دگرگون کرده تمام کشور ها را و رو آوردن به آموزش آنلاین و یادگیری های آموزش تصویری و ویدیویی ُ امروز ما بصورت متنی تمام جواب تمرین ها و فعالیت های ریاضی پایه هفتم را رایگان در اختیار شما قرار خواهیم داد در این درس به چه صفحاتی میپردازیم ؟

  1. جواب صفحه ۱۴ ریاضی هفتم
  2. جواب صفحه ۱۵ ریاضی هفتم
  3. جواب صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۴ ریاضی هفتم

دانشکده ها مرجع فایلهای دانش آموزی و دانشجویی که در این قسمت سوالات درس اول ریاضی هفتم جواب فعالیت صفحه ۱۴ را در قمت زیر برای شما بیان کرده است.

1- متحرکی از نقطهٔ (آ) روی محیط دایره حرکت می‌کند تا به نقطهٔ (ب) برسد و زاویهٔ (آ م ب) را بسازد. وقتی متحرک روی نقطهٔ (آ) است اندازهٔ زاویه صفر است. اندازهٔ هریک از زاویه‌های زیر را با توجه به جهت‌های مثبت و منفی مشخص شده با یک عدد علامت‌دار نشان دهید.

جواب فعالیت صفحه ۱۴ ریاضی هفتم

2- در سال گذشته با نمایش عددهای صحیح روی محور آشنا شدید و آموختید که قرینهٔ هر عدد منفی عددی مثبت و قرینهٔ هر عدد مثبت عددی منفی است. قرینهٔ صفر هم خود صفر است. برای نمایش قرینهٔ هر عدد از نماد (-) در سمت چپ آن عدد استفاده می‌کنیم. با کمک محور، مانند نمونه تساوی‌ها را کامل کنید.

صفحه ۱۴ ریاضی هفتم

−(+۳)=−۳ قرینهٔ (3+)

−(+۵)=−۵ =قرینهٔ (5+)

−(+۷)=−۷ =قرینهٔ (7+)

−(−۴)=+۴= قرینهٔ (4-)

−(−۵)=+۵ =قرینهٔ (5-)

−(−۸)=+۸ =قرینهٔ (8-)

3- مانند نمونه و به کمک محور بالا تساوی‌ها را کامل کنید.

−(−(+۵))=+۵ قرینهٔ قرینهٔ (5+)

−(−(+۷))=+۷ قرینهٔ قرینهٔ (7+)

−(−(−۶))=−۶ قرینهٔ قرینهٔ (6-)

−(−(−۷))=−۷ قرینهٔ قرینهٔ (7-)

از تساوی‌های بالا چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ قرینهٔ قرینه هر عددی برابر خود آن عدد است.

عددهای صحیح مثبت همان عددهای طبیعی‌اند، برای مثال می‌توان نوشت:

۷=+۷ و +۳=۳

عددهای صحیح شامل عددهای صحیح مثبت، صفر و عددهای صحیح منفی می‌شوند.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

در این قسمت گام به گام درس اول ریاضی هفتم جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ را در قسمت زیر برای شما بیان کرده است.

تساوی‌ها را کامل کنید.

+۱۵=۱۵

۲۰+۲۰=

−۱۰−(+۱۰)=

−(−۴)=

−(−(+۷))=

+۱۰−(−۱۰)=

−۷+(−۷)=

−۴+(−۴)=

جواب فعالیت صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

1- مانند نمونه‌ها برای هر حرکت روی محور یک عدد صحیح (مثبت، منفی یا صفر) بنویسید.

جواب فعالیت صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

2- وقتی دو حرکت پشت سرهم انجام می‌شود، می‌توانیم یک جمع بنویسیم. مانند نمونه برای هر حرکت یک جمع بنویسید.

سوالات درس اول ریاضی هفتم

(−۴)+(+۲)=(+۲)

سوالات درس اول ریاضی هفتم

(+۳)+(+۲)=(+۵)

سوالات درس اول ریاضی هفتم

(−۲)+(−۲)=(−۴)

سوالات درس اول ریاضی هفتم

(+۳)+(−۶)=(+۳)

سوالات درس اول ریاضی هفتم

(−۳)+(+۷)=(−۴)

3- عبارت (+۴)−(+۲) را می‌توانید به صورت تفریقی که در دورهٔ ابتدایی می‌نوشتید، تبدیل کنید؛ یعنی: (+۴)−(+۲)=۴−۲
تفریق را هم می‌توانیم به صورت جمع بنویسیم؛ مانند: ۴−۲=۴+(−۲)

مانند نمونه‌ها تساوی‌ها را کامل کنید.

−۷−۴=−۷+(−۴)

۸+(−۵)۸−۵=

−۵−(−۳)=−۵+(−(−۳)=

۷+(−۱۱)۷−۱۱=

−۴+۵−۴−(−۵)=

−۵+(−۶)−۵−۶=

جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

در این قسمت سوالات درس اول ریاضی هفتم جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ را در قسمت زیر برای شما بیان کرده است.

ابتدا تفریق‌ها را به جمع تبدیل کنید سپس در دفتر خود برای هر جمع یک محور رسم کنید و به کمک آن حاصل را به دست آورید.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

۸+(−۵)=

جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

−۴+(+۷)=

جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

−۱۳−۸−(+۵)=

جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

−۴−۳−۱=

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

1- جمع و تفریق‌ها را روی محور نشان دهید و حاصل را به دست آورید. ابتدا تفریق‌ها را به صورت جمع بنویسید.

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

(+۲)+۰=

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

−۴۰+(−۴)=

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

−۳−۳−۰=

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

۲۲−۰=

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

۰−(−۳)=

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

−۲۰+(−۲)=

از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ حاصل جمع هر عدد با صفر برابر خود آن عدد است.

2- جمع و تفریق‌ها را روی محور نشان دهید و حاصل را به دست آورید. ابتدا تفریق را به صورت جمع بنویسید.

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

۰(+۵)+(−۵)=

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

۰۴−۴=

جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

۰−۳+۳=

از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ حاصل جمع هر عدد با قرینه‌اش برابر صفر است.

جواب تمرین صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

در این قسمت گام به گام درس اول ریاضی هفتم جواب تمرین صفحه ۱۶ را در قسمت زیر برای شما بیان کرده است.

1- عددها را با هم مقایسه کنید.

−۴>−۸

−۲۷<۱

۰>−۱۴

−۱۰۰<−۱

+۷=۷

+(−۸)=−(+۸)

2- مانند نمونه، گستردهٔ عددها را بنویسید و به جمع تبدیل کنید.

−۲۳۷=−۲۰۰−۳۰−۷=−۲۰۰+(−۳۰)+(−۷)

−۱۰۰۰−۸۰−۱−۱۰۸۱=

−۲۰۰۰−۴۰−۲۰۴۰=

۴۰۰+۳۰+۵۴۳۵=

3- عدد قبل و بعد هر یک از عددها را بنویسید.

432 و 431 و 430

4- و 5- و 6-

170- و 171- و 172-

4- عددها را به طور تقریبی روی محور نشان دهید.

جواب تمرین صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

22 و 31- و 27- و 15- و 5

جواب تمرین صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

22- و 275+ و 150- و 80- و 25

جواب سوالات درس ۲ فصل دوم ریاضی هفتم – پاسخ به صفحه ۱۷ . ۱۸ . ۱۹

جواب سوالات درس ۲ فصل دوم ریاضی هفتم – پاسخ به صفحه ۱۷ . ۱۸ . ۱۹ گام به گام فصل ۲ کتاب ریاضی حل مسئله ها تمرین ها درسنامه آموزشی پایه هفتم بصورت رایگان در سایت منوجان برای کاربران عزیز رایگان منتشر کرده ایم که شامل سوالات درس به درس ریاضی هفتم با جواب درس ۲ تمرین ریاضی هفتم فصل دوم و شامل حل صفحه به صفحه فصل به فصل ریاضی هفتم , با پاسخ به کار در کلاس ها , تمرین ها , فعالیت ها بصورت گام به گام قرار داده ایم.

  • گام به گام درس دوم ریاضی هفتم با جواب
  • ریاضی هفتم درس ۲ :  جمع و تفریق عددهای صحیح (1)

نزدیک فصل مدارس است و چند سالی است که کرونا دگرگون کرده تمام کشور ها را و رو آوردن به آموزش آنلاین و یادگیری های آموزش تصویری و ویدیویی ُ امروز ما بصورت متنی تمام جواب فعالیت ها و تمرین درس دوم ریاضی پایه هفتم را رایگان در اختیار شما قرار خواهیم داد سوالات درس دوم ریاضی هفتم شامل چه صفحاتی هستند ؟

  1. جواب صفحه ۱۷ ریاضی هفتم
  2. جواب صفحه ۱۸ ریاضی هفتم
  3. جواب صفحه ۱۹ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۷ ریاضی هفتم

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب – پاسخ به صفحه ۱۷ . ۱۸ . ۱۹

 می‌ریزیم (به عبارت دیگر باهم جمع می‌کنیم)، حاصل آن چقدر می‌شود؟ چرا؟ صفر زیرا حاصل جمع دو عدد قرینه برابر صفر است.

جواب فعالیت صفحه ۱۷ ریاضی هفتم

2- با توجه به تعریف دایره‌های سیاه و سفید مشخص کنید هر شکل چه عددی را نشان می‌دهد؟

4+

جواب فعالیت صفحه ۱۷ ریاضی هفتم
(1)

3-

جواب فعالیت صفحه ۱۷ ریاضی هفتم
(2)

1+

جواب فعالیت صفحه ۱۷ ریاضی هفتم
(3)

برای شکل سوم یک عبارت جمع بنویسید.

+۴+(−۳)=+۱

3- مانند نمونه حاصل جمع و تفریق‌ها را با این روش پیدا کنید. فراموش نکنید که ابتدا باید تفریق را به جمع تبدیل کنید.

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

−۴−(−۵)=−۴+(−(−۵))⏞+۵=−۴+۵=+۱

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

−۱−۶+۵=

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

−۱۵+(−۶)=

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

−۱۰−۸−۲=

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

−۴−۳=−۷−۴−(+۳)=

4- علاوه بر این روش، پیدا کردن حاصل جمع و تفریق با محور را نیز آموخته‌اید.
اکنون با یکی از این دو روش، حاصل را به دست آورید. مانند نمونه برای هر کدام نتیجه را بنویسید.

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

(+۲)+۴=

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

۵+۱=

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

(+۳)+(+۲)=

نتیجه: اگر هر دو عدد مثبت باشند، حاصل جمع آنها مثل جمع دو عدد طبیعی است.

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

−۷−۳−۴=−۳+(−۴)

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

−۴+(−۱)=−۵−۴−(+۱)=

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

−۶(−۴)+(−۲)=

نتیجه: اگر هر دو عدد منفی باشند، علامت منفی را نوشته و آنها را با هم جمع می‌کنیم.

سوالات درس دوم ریاضی هفتم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۷ ریاضی هفتم

در قسمت زیر نمونه ای از تمرین های سوالات درس دوم ریاضی هفتم را با جواب برای شما قرار داده ایم که میتوانید جواب کاردرکلاس صفحه ۱۷ ریاضی پایه هفتم را به همین راحتی مشاهده کنید.

حاصل جمع و تفریق‌ها را به دست آورید.

+۱۰(+۴)+(+۶)=

+۳۰(+۱۰)+(+۲۰)=

+۳۰۰(+۱۰۰)+۲۰۰=

−۱۳−۶+(−۷)=

−۴−۶=−۱۰(−۴)−(+۶)=

−۱۱−۸−۳=

−۴۸(+۴۰)+(−۸)=

−۶۰۰−۲۰۰+(−۴۰۰)=

−۴۰−۳۰=−۷۰(−۴۰)−(+۳۰)=

−۸۵−۸۰−۵=

−۸۰−۷۰−۱۰=

−۱۹−۹−۱۰=

تمرین های درس دوم ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

در قسمت زیر نمونه ای از تمرین ها و سوالات درس دوم ریاضی هفتم را با جواب برای شما قرار داده ایم که میتوانید جواب فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی پایه هفتم را به همین راحتی مشاهده کنید.

در هر قسمت حاصل جمع و تفریق‌ها را به هر روشی که می‌شناسید، به دست آورید و نتیجه را بنویسید.

جواب فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

(+۵)+(−۳)=

جواب فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

۴+(−۲)=

جواب فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

−۴+(+۵)=

جواب فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

۶−۳=

جواب فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

−۳+۷=

نتیجه: اگر در جمع دو عدد صحیح یکی از دو عدد مثبت و دیگری منفی باشد و بدون در نظر گرفتن علامت‌ها مقدار مثبت بیشتر باشد، علامت مثبت را نوشته و آنها را از هم کم می‌کنیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

−۳(+۵)+(−۸)=

جواب فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

−۲۴+(−۶)=

جواب فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

۵−۷=−۲۵−(+۷)=

جواب فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

−۲۷−۹=

نتیجه: اگر در جمع دو عدد یکی از دو عدد مثبت و دیگری منفی باشد و بدون در نظر گرفتن علامت‌ها مقدار عدد منفی بیشتر باشد، علامت منفی را نوشته و آنها را از هم کم می‌کنیم.

سوالات درس دوم ریاضی هفتم با جواب

جواب کار در کلاس صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

در قسمت زیر نمونه ای از تمرین های سوالات درس دوم ریاضی هفتم را با جواب برای شما قرار داده ایم که میتوانید جواب کاردرکلاس صفحه ۱۸ ریاضی پایه هفتم را به همین راحتی مشاهده کنید.

با توجه به نتایج بالا حاصل عبارت‌ها را به دست آورید.

با توجه به نتایج بالا حاصل عبارت های سوالات درس دوم ریاضی هفتم صفحه ۱۸ را در قسمت زیر بدست بیاورید.

(+۵)+(−۲)=

۹−۷=+۲(+۹)−(+۷)=

−۱۰+۲۰=+۱۰−۱۰−(−۲۰)=

−۳+۹=

+۵۰۸۰−۳۰=

−۸−۱۸+۱۰=

−۲(+۵)+(−۷)=

۱۰+۲۰=+۳۰(+۱۰)−(−۲۰)=

−۸+۴=−۴(−۸)−(−۴)=

−۱۰۰−۲۰۰+۱۰۰=

−۱۰−۲۰+۱۰=

−۳۰−۴۰+(+۱۰)=

گام به گام درس ۲ ریاضی هفتم با جواب

جواب تمرین صفحه ۱۹ ریاضی هفتم

در قسمت زیر نمونه ای گام به گام درس ۲ ریاضی هفتم را با جواب برای شما قرار داده ایم که میتوانید جواب تمرین صفحه ۱۹ ریاضی پایه هفتم را به همین راحتی مشاهده کنید.

1- عددها را از کوچک‌تر به بزرگ‌تر و از چپ به راست مرتب کنید.

23- و 12 و 34- و 5- و 0 و 45 و 15- و 5 و 1- و 2

45 و 12 و 5 و 2 و 0 و 1- و 5 – و 15- و 23- و 34-

پاسخ مسئله‌های زیر را در دفترتان بنویسید.

در قسمت زیر مسئله‌های میبینید که شامل سوالات درس دوم ریاضی هفتم میباشد که باید آن ها را با هم حل کنیم.

2- طبقهٔ همکف یک ساختمان را با صفر و طبقه‌های بالای همکف را با عددهای مثبت و طبقه‌های زیر همکف را با عددهای منفی نشان می‌دهیم. حال مسئلهٔ زیر را حل کنید.
شخصی در طبقهٔ 5+ سوار آسان بر (مصوب فرهنگستان elevator, ascenseur) شد. او ابتدا 3 طبقه بالا رفت و پس از انجام کاری 6 طبقه به پایین آمد و دوباره برای خرید چای 2 طبقه پایین رفت و در همان طبقه هزینه‌های خرید خود را حساب کرد. سپس دوباره 2 طبقه پایین رفت و در توقفگاه (مصوب فرهنگستان Parking) سوار ماشین خود شد. ماشین این شخص در کدام طبقه بود؟

+۵+۳−۶−۲−۲=−۲

3- دمای هوای شهرکرد 2 درجه زیر صفر است. اردبیل 8 درجه از شهرکرد سردتر است. دمای هوای شهر اردبیل چند درجه است؟

(−۲)+(−۸)=−۱۰

4- دمای شهرکرمان، سنندج و یاسوج به ترتیب ١١ درجه بالای صفر، 6 درجه زیر صفر و 10 درجه زیر صفر است. سنندج چند درجه از کرمان سردتر است؟ یاسوج چند درجه از سنندج سرد‌تر است؟

کرمان 11+
سنندج 6-
یاسوج 10-

(−۶)−(+۱۱)=−۶−۱۱=−۱۷