ریاضی هفتم

جواب سوالات فصل سوم ریاضی هفتم

گام به گام فصل ۳ ریاضی هفتم

جواب سوالات فصل سوم ریاضی هفتم – گام به گام فصل ۳ ریاضی حل مسئله ها و تمرین ها درسنامه آموزشی پایه هفتم بصورت رایگان در سایت منوجان برای کاربران عزیز رایگان منتشر کرده ایم که شامل سوالات درس به درس ریاضی هفتم با جواب درس ۱ . ۲ . ۳ .۴ تمرین ریاضی هفتم فصل سوم و شامل حل صفحه به صفحه فصل به فصل ریاضی هفتم با پاسخ به کار در کلاس ها , تمرین ها , فعالیت ها بصورت گام به گام قرار داده ایم.

جواب سوالات فصل سوم ریاضی هفتم درس اول

جواب فعالیت صفحه ۲۸ ریاضی هفتم

1- یک تشک کشتی به شکل مربّع است. جدول زیر را کامل کنید.

4 × یک ضلع = محیط مربع

a 5 8 ۵۱۳

“>۵۱۳

6/5 4 اندازه ضلع تشک
4a 20 32 ۲۱۱۳

“>۲۱۱۳

26 16 محیط تشک

2- اکنون با توجّه به شکل‌های زیر و الگویی که مشاهده می‌کنید، ابتدا شکل پنجم و ششم را رسم و سپس جدول را کامل کنید.

=۲×۴−۱

“>=۲×۴−۱

 تعداد دایره

=۲×۳−۱

“>=۲×۳−۱

 تعداد دایره

=۲×۵−۱

“>=۲×۵−۱

 تعداد دایره

n 6 5 4 3 2 1 شماره شکل
۲n−۱

“>۲n−۱

11 9 7 5 3 1 تعداد دایره

3- شکل‌های زیر با چوب کبریت درست شده‌اند و به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کنند. با توجّه به آنها جدول را کامل کنید. ابتدا شکل‌های چهارم و پنجم را رسم کنید.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره شکل
21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 تعداد چوب کبریت

با توجّه به الگویی که در جدول مشاهده می‌کنید، توضیح دهید چه رابطه‌ای بین شمارهٔ شکل و تعداد چوب کبریت‌ها وجود دارد؟
شماره شکل ضرب در عدد 2 به اضافه‌ی عدد یک

شکل n‌ام چند چوب کبریت خواهد داشت؟ تعداد چوب کبریت‌ها را بر حسب n بنویسید.

۲×n+۱

“>۲×n+۱

حال با توجّه به رابطه‌ای که به دست آوردید، تعداد چوب کبریت‌های شکل بیستم را پیدا کنید.

۲×۲۰+۱=۴۱

“>۲×۲۰+۱=۴۱

در فعالیت بالا، محیط یک مربع به ضلع a، برابر با  ۴×a=۴a

“>۴×a=۴a

 است. حرف a یک متغیّر نامیده می‌شود. در جبر، متغیّرها، نمادهایی برای بیان عددهای نامعلوم یا مقادیر غیرمشخص‌اند.

جواب کار در کلاس صفحه ۲۹ ریاضی هفتم

جواب سوالات فصل سوم ریاضی هفتم حل صفحه ۲۹ میتوانید در قسمت زیر مشاهده کنید برای پاسخ به تمرین های صفحه های بعد میتوانید در قسمت زیر مراجعه کنید.

1- در دبستان با محیط و مساحت دایره آشنا شده‌اید. محیط و مساحت دایره را با استفاده از متغیّرها نشان دهید.

S=۳/۱۴×r×r

“>S=۳/۱۴×r×r

 مساحت

p=(r+r)×۳/۱۴

“>p=(r+r)×۳/۱۴

 محیط
(r+r)

“>(r+r)

 قطر

2- نمودار مقابل چه کاری انجام می‌دهد؟

توضیح دهید: هر عدد را با 7 جمع می‌کند.

نمودارها را کامل کنید.

3- این نمودارها چه کاری انجام می‌دهند؟

توضیح دهید: هر عدد را در 4 ضرب می‌کند.

نمودارها را کامل کنید.

4- جملهٔ n‌ام الگوهای عددی را مانند نمونه بنویسید. ابتدا سه عدد بعدی هر الگو را بنویسید.

۲n

“>۲n

 و 16 و 14 و 12 و 10 و 8 و 6 و 4 و 2

۵n

“>۵n

 و 35 و 30 و 25 و 20 و 15 و 10 و 5

۳n

“>۳n

 و 21 و 18 و 15 و ١٢ و ٩ و ٦ و ٣

۲n−۱

“>۲n−۱

 و 13 و 11 و 9 و 7 و 5 و 3 و 1

نکته: در هر ردیف به جای اعداد قرمز رنگ n قرار می‌دهیم.

جواب فعالیت صفحه ۲۹ ریاضی هفتم

جواب فعالیت فصل سوم ریاضی هفتم حل صفحه 29 میتوانید در قسمت زیر مشاهده کنید برای پاسخ به تمرین های صفحه های بعد گام به گام ریاضی هفتم فصل ۳ تا انتهای این پست همراه ما باشید .

به کمک حروف و نوشتن عبارت‌های جبری قوانینی را که تاکنون در ریاضی آموخته‌اید و با عبارت کلامی بیان می‌کردید، می‌توانید به صورت جبری بنویسید. برای مثال می‌دانیم عمل جمع خاصیت جابه جایی دارد، یعنی  a+b=b+a

“>a+b=b+a

 است. حالا معنای هر تساوی را بیان کنید.

حاصل جمع هر عدد با صفر مساوی خود آن عدد است.

a+۰=a

“>a+۰=a

خاصیت جابجایی در ضرب

a×b=b×a

“>a×b=b×a

حاصل ضرب هر عدد در 1 مساوی خود آن عدد است.

۱×a=a

“>۱×a=a

جواب تمرین صفحه ۳۰ ریاضی هفتم

جواب تمرین فصل سوم ریاضی هفتم حل صفحه ۳۰ میتوانید در قسمت زیر مشاهده کنید برای پاسخ به تمرین های صفحه های بعد گام به گام ریاضی هفتم فصل ۳ تا انتهای این پست همراه ما باشید .

1- در مثلّث متساوی الساقین مقابل، اندازهٔ ساق را با a و قاعده را با b نشان می‌دهیم.

الف) چرا هر دو ساق را با a نشان می‌دهیم؟ زیرا در مثلث متساوی‌الساقین دو ضلع با هم برابرند.

ب) محیط مثلث را به دست آورید.

=P=a+a+b

“>=P=a+a+b

 محیط

ج) مساحت مستطیل را با عبارت جبری بنویسید.

=S=a×b

“>=S=a×b

 مساحت

2- هزینهٔ چاپ کارت ویزیت به این شرح حساب می‌شود: 300 تومان قیمت پایه و 10 تومان برای هر کارت. هزینهٔ چاپ n کارت چقدر می‌شود؟

۳۰۰+۱۰n

“>۳۰۰+۱۰n

3- حمید هر روز چند صفحه قرآن می‌خواند. اگر n تعداد صفحاتی باشد که حمید در یک روز می‌خواند، تعداد صفحاتی را که او در یک هفته می‌خواند، با یک عبارت جبری نشان دهید.

۷×n=۷n

“>۷×n=۷n

4- هزینهٔ ورودی یک اردوگاه برای هر مدرسه 200/000 تومان و برای هر نفر 1000 تومان است. هزینهٔ این اردوگاه را برای مدرسه‌ای که تعداد دانش آموزانش a است، با یک عبارت جبری بنویسید.

۲۰۰۰۰۰+۱۰۰۰a

“>۲۰۰۰۰۰+۱۰۰۰a

5- جملهٔ n‌ام الگوهای زیر را بنویسید.

۴n

“>۴n

 و 16 و 12 و 8 و 4

۱n

“>۱n

 و  ۱۴

“>۱۴

 و  ۱۳

“>۱۳

 و  ۱۲

“>۱۲

 و 1

6- شکل n‌ام چند چوب کبریت خواهد داشت؟

اگر شماره هر شکل را در 3 ضرب کنیم و با عدد 1 جمع کنیم تعداد چوب کبریت‌ها به دست می‌آید.

۳n+۱

“>۳n+۱

7- اگر عدد x وارد نمودارهای زیر شود، چه عددی خارج می‌شود؟ تفاوت این دو نمودار را توضیح دهید.

جواب سوالات ریاضی هفتم فصل سوم درس دوم

جواب فعالیت صفحه ۳۱ ریاضی هفتم

جواب فعالیت فصل سوم ریاضی هفتم حل صفحه ۳۱ میتوانید در قسمت زیر مشاهده کنید برای پاسخ به تمرین های صفحه های بعد گام به گام ریاضی هفتم فصل ۳ که شامل فعالیت ها تمرین ها کاردرکلاس مرور فصل میباشد تا انتهای این پست همراه ما باشید .

1- محیط مربّع مقابل را به دست آورید.

a+a+a+a

“>a+a+a+a

P=

“>P=

در درس قبل محیط مربّع به صورت 4a نوشته شده است، درستی این تساوی را توضیح دهید.

a+a+a+a=۴a

“>a+a+a+a=۴a

2- محیط مثلث متساوی الاضلاع را به دو صورت به دست آورید.

۲+۲+۲=۳×۲

“>۲+۲+۲=۳×۲

۴+۴+۴=۳×۴

“>۴+۴+۴=۳×۴

۵/۵+۵/۵+۵/۵=۳×۵/۵

“>۵/۵+۵/۵+۵/۵=۳×۵/۵

a+a+a=۳×a=۳a

“>a+a+a=۳×a=۳a

3- حالا محیط مثلث متساوی الساقین و مستطیل را به دست آورید.

a+a+b=۲a+b

“>a+a+b=۲a+b

P=

“>P=

a+a+b+b=۲a+۲b

“>a+a+b+b=۲a+۲b

P=

“>P=

آیا می‌توانیم a را با a جمع کنیم؟ چرا؟ بله زیرا هم‌جنس‌اند.

آیا می‌توانیم a را با b جمع کنیم و با یک جمله نشان دهیم؟ چرا؟ خیر زیرا هم‌جنس نیستند.

یک عبارت جبری، شامل یک یا چند عدد، متغیّر و عمل‌هایی مثل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم است. در زیر نمونه‌هایی از عبارت‌های جبری آورده شده است:

۳x−۷

“>۳x−۷

۵z

“>۵z

m×۵n

“>m×۵n

۴+pq

“>۴+pq

در یک عبارت جبری، اغلب از علامت. «.» یا پرانتز برای حاصل ضرب بین آنها استفاده می‌شود و از نماد «×» پرهیز می شود؛ زیرا ممکن است علامت ضرب با نماد انگلیسی «x» به عنوان یک متغیّر اشتباه شود. در زیر حاصل ضرب دو متغیر x و y را به صورت‌های مختلف نمایش داده‌ایم که همگی آنها، یکسان‌اند و هیچ فرقی با یکدیگر ندارند:

xy,x.y,x(y),(x)y,(x)(y)

“>xy,x.y,x(y),(x)y,(x)(y)

جواب فعالیت صفحه ۳۲ ریاضی هفتم

جواب سوالات فصل سوم ریاضی هفتم صفحه ۳۲ میتوانید در قسمت زیر مشاهده کنید برای پاسخ به تمرین های صفحه های بعد گام به گام ریاضی هفتم فصل ۳ که شامل فعالیت ها تمرین ها کاردرکلاس مرور فصل میباشد تا انتهای این پست همراه ما باشید .

1- در بعضی از کشورها میوه را به صورت دانه‌ای می‌فروشند. اگر قیمت هر سیب را با a و قیمت هر گلابی را با b نشان دهیم، موارد زیر را با عبارت جبری نشان دهید.

قیمت 5 سیب:  ۵a

“>۵a

قیمت 7 گلابی:  ۷b

“>۷b

قیمت 3 سیب و 2گلابی:  ۳a+۲b

“>۳a+۲b

اگر فردی از میوه فروشی در یک روز 3 سیب خریده باشد و در روز بعد 2 سیب و 4 گلابی خریده باشد، مجموع هزینهٔ این دو خرید چقدر می‌شود؟

۳a+۲a+۴b=۵a+۴b

“>۳a+۲a+۴b=۵a+۴b

= هزینه
خرید دوم        خرید اول          

2- الف) مساحت هر دو مستطیل را با عبارت جبری نشان دهید.

۲a

“>۲a

S۱=

“>S۱=

 مساحت مستطیل (1)

۳a

“>۳a

S۲=

“>S۲=

 مساحت مستطیل (2)

۲a+۳a=۵a

“>۲a+۳a=۵a

S=S۱+S۲=

“>S=S۱+S۲=

ب) دو مستطیل را کنار هم گذاشته‌ایم. توضیح دهید مساحت این شکل چگونه به دست آمده است؟
طول مستطیل جدید برابر است با مجموع طول دو مستطیل قبلی

=۵a

“>=۵a

S=(۲+۳)a

“>S=(۲+۳)a

ج) پاسخ‌های الف و ب را با هم مقایسه کنید. با هم برابرند.

3- مانند سؤال 2 برای شکل زیر یک تساوی بنویسید.

توضیح دهید که با کمک تساوی بالا چگونه می‌توان یک عدد بیرون پرانتز را در جمله‌های آن ضرب کرد.
عدد قبل پرانتز را در تک تک جمله‌های داخل پرانتز ضرب کنیم.

هر کدام از عبارت 8b ،3a ،a ،2 و 5b یک جمله است. دو جمله 3a ،a متشابه‌اند؛ اما 8b و 3a متشابه نیستند. برای ساده کردن عبارت‌های جبری، فقط جمله‌های متشابه را با هم در نظر می‌گیریم و آنها را با هم جمع یا تفریق می‌کنیم. گفتنی است که در ساده کردن یک عبارت جبری، استفاده از قوانین مربوط به اعمال که در درس‌های گذشته خوانده‌اید، مانند ضرب عددهای منفی در مثبت،منفی در منفی، مثبت در مثبت باید رعایت شود. خاصیت جابه جایی اعمال جمع و ضرب، خاصیت شرکت پذیری ضرب و بی اثر بودن پرانتز در ضرب a(bc) &#۱۵۴۸;

“>&#۱۵۴۸;

(ab)c$ از اهمّیت زیادی برخوردار است.

جواب کار در کلاس صفحه ۳۳ ریاضی هفتم

جواب کاردرکلاس فصل سوم ریاضی هفتم صفحه ۳۳ میتوانید در قسمت زیر مشاهده کنید برای پاسخ به تمرین های صفحه های بعد گام به گام ریاضی هفتم فصل ۳ که شامل فعالیت ها تمرین ها کاردرکلاس مرور فصل میباشد تا انتهای این پست همراه ما باشید .

حاصل عبارت‌های جبری زیر را به ساده‌ترین صورت ممکن بنویسید.

(۳n+۱)+(۲n+۱)=۳n+۱+۲n+۱=۵n+۲

“>(۳n+۱)+(۲n+۱)=۳n+۱+۲n+۱=۵n+۲

۴n−۷+۷n+۴=۱۱n−۳

“>۴n−۷+۷n+۴=۱۱n−۳

(۴n−۷)+(۷n+۴)=

“>(۴n−۷)+(۷n+۴)=

۹a−۲b

“>۹a−۲b

۳a−۸b+۶a+۶b=

“>۳a−۸b+۶a+۶b=

۱۱a+۳b

“>۱۱a+۳b

۷a+۶a−۲a+۳b=

“>۷a+۶a−۲a+۳b=

۱x−۴y+۸

“>۱x−۴y+۸

۴x−۶y+۱−۳x+۲y+۷=

“>۴x−۶y+۱−۳x+۲y+۷=

−۱x−۲y+۸

“>−۱x−۲y+۸

۲x−۴y+۷−۳x+۲y+۱=

“>۲x−۴y+۷−۳x+۲y+۱=

در زیر شیوهٔ جمع کردن جملات متشابه در عبارت جبری مشخص شده است.

همچنین نحوهٔ ضرب کردن یک عدد در پرانتز مشخص شده است.

توضیح دهید که چگونه از روی عددهای صحیح که در فصل دوم آموختید، برای ساده کردن عبارت‌های جبری استفاده می‌کنید.
ابتدا اعداد قبل پرانتز را در داخل پرانتز ضرب می‌کنیم و سپس جمله‌های متشابه را با هم جمع می‌کنیم.

جواب تمرین صفحه ۳۳ ریاضی هفتم

جواب تمرین ریاضی هفتم صفحه ۳۳ میتوانید در قسمت زیر مشاهده کنید برای پاسخ به تمرین های صفحه های بعد گام به گام ریاضی هفتم فصل ۳ که شامل فعالیت ها تمرین ها کاردرکلاس مرور فصل میباشد تا انتهای این پست همراه ما باشید .

1- عبارت‌های کلامی زیر را به عبارت جبری تبدیل کنید.

الف) هشت واحد بیشتر از یک عدد  a+۸

“>a+۸

ب) هفت تا کمتر از 4 برابر یک عدد  ۴x−۷

“>۴x−۷

ج) نه تا بیشتر از حاصل تقسیم یک عدد بر 5  (a÷۵)+۹

“>(a÷۵)+۹

د) دو سوم محیط (P)  ۲۳P

“>۲۳P

2- فاطمه قصد دارد با جمع کردن پول خود یک چادر ملی که توسط بنیاد ملی مد و لباس اسلامی – ایرانی معرفی شده است، خریداری کند. قیمت این چادر  ۵d+s

“>۵d+s

 است که در آن d قیمت یک متر چادر و s هزینهٔ دوخت چادر است. اگر چادر را متری ١٠٠٠٠ تومان خریده باشد و هزینهٔ دوخت آن ٢٠٠٠٠ تومان باشد، پول چادر فاطمه چقدر می‌شود؟

۵d+s

“>۵d+s

۵×۱۰۰۰۰+۲۰۰۰۰=۷۰۰۰۰

“>۵×۱۰۰۰۰+۲۰۰۰۰=۷۰۰۰۰

به جای حرف d عدد 10000 را جایگزین می‌کنیم.
 و
به جای حرف s عدد 20000 را جایگزین می‌کنیم.

3- عبارت‌های جبری زیر را به صورت کلامی توضیح دهید.

هفت تا کمتر از چهار برابر یک عدد  ۴x−۷

“>۴x−۷

هشت تا بیشتر از یک عدد  a+۸

“>a+۸

هفت برابر یک عدد  ۷x

“>۷x

4- محیط و مساحت شکل‌ها را به صورت جبری بنویسید.

w+l+w+l=۲w+۲l

“>w+l+w+l=۲w+۲l

p=

“>p=


w×l

“>w×l

s=

“>s=

a+a+b=۲a+b

“>a+a+b=۲a+b

p=

“>p=


(b×h)÷۲

“>(b×h)÷۲

s=

“>s=

a+a+a+b+b+a+a+a+b+b=۶a+۴b

“>a+a+a+b+b+a+a+a+b+b=۶a+۴b

p=

“>p=


(a+a+a)×(b+b)=۳a×۲b

“>(a+a+a)×(b+b)=۳a×۲b

s=

“>s=

5- عبارت‌های جبری را ساده کنید.

=۱۰a−۸+۶b

“>=۱۰a−۸+۶b

۳a−۸+۷a+۶b

“>۳a−۸+۷a+۶b

=۲x−۸−۳x−۷=−۱x−۱۵=−x−۱۵

“>=۲x−۸−۳x−۷=−۱x−۱۵=−x−۱۵

(۲x−۸)−(۳x+۷)

“>(۲x−۸)−(۳x+۷)

=۸x−۴+۳x−۷=۱۱x−۱۱

“>=۸x−۴+۳x−۷=۱۱x−۱۱

۴(۲x−۱)+۳x−۷

“>۴(۲x−۱)+۳x−۷

=۲x−۷−۴x−۸=−۲x−۱۵

“>=۲x−۷−۴x−۸=−۲x−۱۵

۲x−۷−(۴x+۸)

“>۲x−۷−(۴x+۸)

=۶−۲e+۷h

“>=۶−۲e+۷h

۶−۷e+۹h−۲h+۵e

“>۶−۷e+۹h−۲h+۵e

=۴y+۴x+۸−۸x+۸y−۸=۱۲y−۴x

“>=۴y+۴x+۸−۸x+۸y−۸=۱۲y−۴x

۴(y+x+۲)−۸(x−y+۱)

“>۴(y+x+۲)−۸(x−y+۱)

6- کدام عبارت جبری زیر را می‌توان به صورت ساده‌تری نوشت؟ چرا؟ گزینهٔ اول، زیرا تنها شامل جملات متشابه است.

=۶t

“>=۶t

t+۵t

“>t+۵t

 (1

−u−۳v+۴

“>−u−۳v+۴

 (2

۳z+۹y

“>۳z+۹y

 (3

۷m−۹n

“>۷m−۹n

 (4

سوالات فصل سوم ریاضی هفتم درس ۳ با جواب

جواب فعالیت صفحه ۳۴ ریاضی هفتم

جواب سوالات فصل سوم ریاضی هفتم صفحه ۳۴ میتوانید در قسمت زیر مشاهده کنید برای پاسخ به تمرین های صفحه های بعد گام به گام ریاضی هفتم فصل ۳ که شامل فعالیت ها تمرین ها کاردرکلاس مرور فصل میباشد تا انتهای این پست همراه ما باشید .

1- به شیوهٔ شمارش تعداد دایره‌ها توجه کنید. چه رابطه‌ای بین آن و شمارهٔ شکل‌ها وجود دارد؟

الف) تعداد دایره‌های شکل 4 و شکل n‌ام را بنویسید.

ب) با کمک عبارتی که برای جمله n‌ام نوشته‌اید، تعداد دایره‌های شکل دهم را پیدا کنید.
به جای n عدد 10 را قرار می‌دهیم و جواب را حساب می‌کنیم.

2- اگر جملهٔ n‌ام یک الگو  ۳n−۵

“>۳n−۵

 باشد، جملهٔ چهارم و دهم را پیدا کنید.

۳×۴−۵=۷

“>۳×۴−۵=۷

 به جای n عدد 4 را قرار می‌دهیم و جواب را حساب می‌کنیم.

۳×۱۰−۵=۲۵

“>۳×۱۰−۵=۲۵

 به جای n عدد 10 را قرار می‌دهیم و جواب را حساب می‌کنیم.

3- عبارت  ۲n−۷

“>۲n−۷

 را به ازای عددهای داده شده پیدا کنید. مانند نمونه راه حل را بنویسید.
به جای n عدد 3 را قرار می‌دهیم.

فصل ۳ ریاضی هفتم

4- برای پیدا کردن محیط تشک کشتی رابطهٔ  P=۴a

“>P=۴a

 را نوشته‌اید. محیط یک تشک کشتی به طول 5 متر را پیدا کنید.

۴×۵=۲۰

“>۴×۵=۲۰

 به جای a عدد 5 را قرار می‌دهیم.

5- در نمودار جبری زیر به جای x مقدار 3 را قرار دهید و حاصل را پیدا کنید. عبارت‌های جبری نمودار را کامل کنید.

در یک عبارت جبری اگر به جای متغیّر یا متغیّرهای آن، عدد یا عددهای معیّنی قرار دهیم، مقدار عددی آن عبارت به دست می‌آید. در انجام عملیات محاسبۀ مقدار عبارت، ترتیب انجام عملیات را که سال گذشته آموخته‌اید، رعایت کنید. در مثال زیر به نحوۀ ساختن یک عبارت عددی و سپس محاسبه و رعایت ترتیب انجام عملیات توجه کنید.

a−(a−۲b)

“>a−(a−۲b)

b=۳

“>b=۳

 ،  a=۵

“>a=۵

۵−(۵−۲×۳)=۵−(۵−۶)=۵−(−۱)=۵+۱=۶

“>۵−(۵−۲×۳)=۵−(۵−۶)=۵−(−۱)=۵+۱=۶

جواب کاردرکلاس صفحه ۳۵ ریاضی هفتم

جواب کاردرکلاس ریاضی هفتم صفحه ۳۵ میتوانید در قسمت زیر مشاهده کنید برای پاسخ به تمرین های صفحه های بعد گام به گام ریاضی هفتم فصل ۳ که شامل فعالیت ها تمرین ها کاردرکلاس مرور فصل میباشد تا انتهای این پست همراه ما باشید .

1- حسن و حسین مقدار عددی عبارت جبری زیر را به ازای  s=۳

“>s=۳

،  t=۶

“>t=۶

 محاسبه کرده‌اند. کدام یک پاسخ را درست به دست آورده است؟ دلیل خود را بنویسید.

۳(t+۲۷÷s)

“>۳(t+۲۷÷s)

۳(۶+۲۷÷۳)

“>۳(۶+۲۷÷۳)

 حسین

=۳×(۶+۹)

“>=۳×(۶+۹)

=۳×۱۵=۴۵

“>=۳×۱۵=۴۵

۳(۶+۲۷÷۳)

“>۳(۶+۲۷÷۳)

 حسن

=۳×(۳۳÷۳)

“>=۳×(۳۳÷۳)

=۳×۱۱=۳۳

“>=۳×۱۱=۳۳

داخل پرانتز اولویت با تقسیم است نه با جمع.

2- مقدار عددی عبارت را به ازای  a=۲

“>a=۲

 به دست آورید.

۴×۲−۱۱+۲×۲=۷۵

“>۴×۲−۱۱+۲×۲=۷۵

۴a−۱۱+۲a=

“>۴a−۱۱+۲a=

3- مستطیل مقابل را در نظر بگیرید.

الف) یک عبارت جبری برای پیدا کردن مساحت آن بنویسید.

s=(۲n+۳)×n

“>s=(۲n+۳)×n

ب) اگر  n=۴

“>n=۴

 باشد، مساحت مستطیل را پیدا کنید.

(۲×۴+۳)×۴=۴۴

“>(۲×۴+۳)×۴=۴۴

4- مقدار عددی عبارت زیر را به ازای  x=۳

“>x=۳

 و  y=۴

“>y=۴

 به دست آورید.

x(y.y−۸)÷۱۲=

“>x(y.y−۸)÷۱۲=

۳×(۴×۴−۸)÷۱۲=۲

“>۳×(۴×۴−۸)÷۱۲=۲

جواب فعالیت صفحه 35 ریاضی هفتم

فعالیت فصل سوم ریاضی هفتم صفحه 35 با جواب میتوانید در قسمت زیر مشاهده کنید برای پاسخ به تمرین های صفحه های بعد گام به گام ریاضی هفتم فصل ۳ که شامل فعالیت ها تمرین ها کاردرکلاس مرور فصل میباشد تا انتهای این پست همراه ما باشید .

مقدار عددی عبارت جبری زیر را به ازای  x=۲

“>x=۲

 و  y=۳

“>y=۳

 پیدا کنید.
یعنی به جای x عدد 2 و به جای y عدد 3 را قرار دهیم.

۳(۲x−۳y)−۵(x−۲y)

“>۳(۲x−۳y)−۵(x−۲y)

−۱۵+۲۰=+۵

“>−۱۵+۲۰=+۵

۳(۲×۲−۳×۳)−۵(۲−۲×۳)=

“>۳(۲×۲−۳×۳)−۵(۲−۲×۳)=

اکنون ابتدا عبارت جبری را ساده کنید؛ سپس مقدار آن را به ازای عددهای داده شده، پیدا کنید.

۶x−۹y−۵x+۱۰y=x+y=۲+۳=۵

“>