فارسی هفتم

گام به گام درس 13 فارسی هفتم

فارسی هفتم درس 13 : اسوه نیکو با پاسخ

جواب سوالات درس سیزده فارسی هفتم – حل صفحه 117 . 118 | خودارزیابی فارسی هفتم درس 13 ، درس : اسوه نیکو ، گام به گام درس 13 فارسی هفتم جواب سوالات درس به درس پایه هفتم پاسخ به سوال نوشتن کار گروهی درک و دریافت ، جواب کتاب فارسی درس سیزده بصورت کامل در این پست برای کاربران منوجان قرار داده شده است. سوالات های کتاب فارسی هفتم شامل چه صفحاتی است؟
  1. جواب صفحه 117 فارسی هفتم
  2. جواب صفحه 118 فارسی هفتم

manujani تمام جواب سوالات خودارزیابی فارسی هفتم درس سیزده صفحه به صفحه را در قسمت زیر برای شما قرار داده است که میتوانید تا انتهای همین مقاله که گام به گام فارسی هفتم درس 13 با جواب قرار داده شده است را مطالعه کنید.

جواب سوالات درس سیزده فارسی هفتم – حل صفحه 117 . 118

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام هفتم درس فارسی

فارسی هفتم درس سیزده : اسوه نیکو با پاسخ

خود ارزیابی صفحه ۱۱۷ فارسی هفتم

١- رفتار پیامبر (ص) با امام حسن (ع) و امام حسین (ع) در دوران کودکی چگونه بود؟
جواب سوال  با آنها با مهربانی رفتار می‌کرد و می‌فرمود: فرزندان ما پاره‌ی جگر ما هستند. وقتی به مسجد می‌رفت حسن و حسین بر گردن و پشتش می‌نشستند و ایشان آن چنان در سجده می‌ماند تا آنان پایین بیاند بعد از سجده هر دو را در بر می‌گرفت و بر صورتشان بوسه می‌زد.

۲- کدام رفتار پیامبر (ص) با دیگران، برای شما جالب‌تر است، چرا؟
جواب سوال  گشاده رو بودن ایشان، زیرا می توانست دشمنانش را دوست بدارد.

۳- به نظر شما چرا پیامبر (ص) بد رفتاری با خویش را می‌بخشید اما نسبت به قانون شکنی، گذشت نداشت؟
جواب سوال  زیرا قانون شکنی مسئله ای اجتماعی و عمومی است و تجاوز به حریم دیگران و ظلم به هم نوع است.

کار گروهی صفحه 118 فارسی هفتم

1- خداوند در قرآن، پیامبر (ص) را « اُسوه» یعنی سرمشق و نمونه معرفی کرده است. چگونه می‌توانیم از رفتار پیامبر (ص) برای زندگی بهتر سرمشق بگیریم؟
جواب سوال  با مطالعه و بررسی زندگانی آن حضرت و تفکر در انجام اعمال او زندگی او را سرمشق زندگی خود قرار دهیم.

2- شعر دیگری درباره پیامبر (ص) یا یکی از معصومین علیهم السلام، به کلاس بیاورید و درباره آن گفت‌وگو کنید.

نوشتن صفحه 118 فارسی هفتم

١- برای هریک از کلمه‌های زیر دو هم خانواده بنویسید.
حضور:
جواب سوال  حاضر، احضار، محضر، حضار
عطوفت:
جواب سوال  عاطفه، معطوف، عطف
حریم:
جواب سوال  محرم، حرمت، محروم، حرام

۲- واژه صحیح را انتخاب کنید و درجای خالی بنویسید.
الف) گاهی به آرامی آنان را پایین می‌آورد و از سجده ………… (برمی‌خواست، برمی‌خاست)
ب) اجازه نمی‌داد کسی جز در مقام ………… در حضور او از دیگری بد بگوید. (دادخواهی، دادخاهی)

۳- بن مضارع فعل‌های زیر را مشخص کنید.
می‌خوانم :
جواب سوال  خوان
می‌روم:
جواب سوال  رو
می‌پرسد:
جواب سوال  پرس
می‌شنوند:
جواب سوال  شنو

 معنی  شعر کلمات درس 13 فارسی هفتم اسوه نیکو

آداب: (جمع ادب) روشها
اخلاق: (جمع خُلق) عادتهای خوب و پسندیده
اُسوه: نمونه، الگو / عالَمیان: مردم جهان
 آن چنان: آن طور، آنگونه
کریم: بخشنده
احزاب: )جمع حزب( گروهها
برخی: بعضی / بزرگوار: شرافتمند
 صَلَّی الله عَلَیْه وَ آلِهِ وَ سَلَّم : درود خداوند بر او و خاندانش باد

مهر: محبت
عطوفت: محبت، مهربانی
میفرمود: میگفت
پارهی جگر: جگر گوشه، عزیز دل
سجده: سر بر زمین گذاشتن
برمیخاست: بلند میشد
دربرمیگرفت: بغل میکرد، در آغوش میکشید

رأفت: مهربانی
 تندخویی: بد اخالقی
 سخن درشت: حرف زشت و ناراحتکننده
گشادهرو: خوش اخالق، خوشرو / سیما: چهره
محزون: غمگین، غمناک، اندوهگین
متفکر: اندیشمند

اوقات: (جمع وقت) وقتها، زمانها
پیشدستی: اقدام زودتر
 اختیار میکرد: انتخاب میکرد
عیادت: به دیدار بیمار رفتن و احوالپرسی کردن

بیش از حدّ لزوم: بیشتر از ضرورت

 مقام دادخواهی: هنگام قضاوت کردن
حضور: نزد، پیشِ
 بد )بد بگوید(: بیادبی
دشنام: حرف زشت و ناسزا، فُحش
نمیآلود: آلوده نمیکرد
حریم: محدوده

تجاوز: دستدرازی، زیادهخواهی
گذشت: بخشیدن گناه کسی،
چشم پوشیدن از چیزی /
مُدارا: سازش، کنار آمدن، بخشش / تجمّل: ثروت اندوزی

دوری میجست: فاصله میگرفت
بانگ: صدا
ستایش: خوبی کسی را گفتن
فروماند: درمانده میشود /

​جمال: زیبایی / ا
عتدال: تناسب، هماهنگی و زیبایی
خلیل: لقب حضرت ابراهیم )ع(
مجموع: گردآمده، جمع شده
ظِلال: )جمع ظِل( سایه ها
بَس: کافی
مواعظ: (جمع موعظه) پندها و نصیحته

 معنی شعر اسوه نیکو

۱ماه فرو ماند از جمال محمد / سرو نباشد به اعتدال محمد
ماه در برابر زیبایی محمد(ص) زیبایی ندارد و درخت سرو با آن تناسب و زیبایی در برابر قامت پیامبر(ص) زیبا و خوش قامت نیست

۲آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی /  آمده مجموع در ظلال محمد
همه پیامبران ار آدم و نوح و ابراهیم خلیل و موسی و عیسی در زیر سایه حضرت محمد(ص) جمع شده اند .(مقام و مرتبه پیامبر (ص) از همه بالاتتر است)

۳سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی / عشق محمد بس است و آل محمد
ای سعدی اگر می خواهی عاشق کسی باشی و جوانی شور و نشاط را تجربه کنی عشق به حضرت محمد(ص) و خاندن او برای تو کافی است

معنی حکایت چراغ

نابینایی در شب چراغ به بر دست و کوزه ای بر دوش داشت و راهی را طی میکرد.
یک فرد او را دید و گفت:تو که نابینایی چیزی نمیبینی چراغ به چه دردت میخورد؟
نابینا گفت: این چراغ برای نادانان هست که در تاریکی به من آسیبی نرسانند و کوزه ی مرا نشکنند

در پایان حل تمرینات فارسی پایه هفتم دیدگاه و سوالات خود را با manujani در میان بگذارید . امیدوارم که این سوالات پاسخگو و جوابگویه مشکلات درسی شما را رفع کرده باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا