فارسی هفتم

گام به گام درس 16 فارسی هفتم

فارسی هفتم درس 16 : آدم آهنی و شاپرک با پاسخ

جواب سوالات درس شانزده فارسی هفتم – حل صفحه 151 . 152 . 153 | خودارزیابی فارسی هفتم درس 16 ، درس : آدم آهنی و شاپرک گام به گام درس 16 فارسی هفتم جواب سوالات درس به درس پایه هفتم پاسخ به سوال نوشتن کار گروهی درک و دریافت ، جواب کتاب فارسی درس شانزده بصورت کامل در این پست برای کاربران منوجان قرار داده شده است. سوالات های کتاب فارسی هفتم شامل چه صفحاتی است؟
  1. جواب صفحه 151 فارسی هفتم
  2. جواب صفحه 152 فارسی هفتم
  3. جواب صفحه 153 فارسی هفتم

manujani تمام جواب سوالات خودارزیابی فارسی هفتم درس شانزده صفحه به صفحه را در قسمت زیر برای شما قرار داده است که میتوانید تا انتهای همین مقاله که گام به گام فارسی هفتم درس 16 با جواب قرار داده شده است را مطالعه کنید.

جواب سوالات درس شانزده فارسی هفتم – حل صفحه 151 . 152 . 153

جواب خود ارزیابی و نوشتن درس 16 فارسی هفتم

جواب درس 16 فارسی هفتم / جواب خود ارزیابی صفحه 151 فارسی ، کار گروهی صفحه 152 فارسی هفتم و نوشتن صفحه 153 را قرار داده ایم.

جواب درس 16 فارسی هفتم

جواب خود ارزیابی صفحه 151 فارسی هفتم

 1- چرا آدم آهنی از شاپرک خوشش آمد؟
پاسخ:  زیرا به او گفته بود: تروم عزیزم.

 2- چرا آدم آهنی پس از مرگ شاپرک به سؤالات جواب درست نمی‌داد؟
پاسخ:  زیرا از مرگ شاپرک دگرگون شده بود و تلاش می‌کرد پاسخی خارج از آن چه برنامه ریزی شده است، بدهد.

 3- آخرین جمله درس، چه پیامی دارد؟
پاسخ:  شاپرک با محبت و مهربانی در وجود آدم آهنی حس و عاطفه ایجاد کرده بود. محبت توانایی تغییر همه، حتی آدم آهنی را دارد.

 4- وقتی شاپرک برای بار اول رفت برای آدم آهنی چه اتفاقی افتاد؟

پاسخ:  وقتی شاپرک رفت آدم آهنی دو سوال اول باهم اشتباه کرد و به سوال سوم هم جواب غلطی داد.

جواب دانش های زبانی و ادبی صفحه 151 فارسی هفتم

نکته اوّل

به این جمله‌ها توجّه نمایید و دربارهٔ آنها گفت‌وگو کنید.
– من فردا نامه را خواهم نوشت.
– تو فردا نامه را خواهی نوشت.
– او فردا نامه را خواهد نوشت.
– ما فردا نامه را خواهیم نوشت.
– شما فردا نامه را خواهید نوشت.
– آنها فردا نامه را خواهند نوشت.
چنان که می‌بینید جملات بالا مربوط به زمان آینده یا مُستقبَل است. به شش ساخت زمان آینده توجّه کنید.

شش ساخت زمان آینده
مفردجمع
خواهم نوشتخواهیم نوشت
خواهی نوشتخواهید نوشت
خواهد نوشتخواهند نوشت

 آیا می‌ توانید بن فعل و شناسه فعل آینده را بگویید؟

  1. رسیدن
  2. داشتن
  3.  انداختن
  4. گرفتن

جواب کار گروهی صفحه 152 فارسی هفتم

 1- درباره شخصیت ‌هاى داستان اىن درس گفت‌وگو کنىد.
پاسخ:  شاپرک نماد انسان‌ های مهربان و آدم آهنی نماد انسان ‌های بی ‌عاطفه‌ای که در جامعه وجود دارند. انسان‌ های مهربان به دیگران کمک می‌کنند ولی انسان‌ های بی ‌عاطفه رفتار مناسبی با دیگران ندارند و نسبت به آنها بی ‌تفاوت می‌ باشند.

 2- یک داستان نمادین دیگر در کلاس بخوانید و شخصیت‌هاى آن را بررسى کنید.
پاسخ:  داستان پینوکیو، عروسک چوبی که پدر ژپتو آن را می‌سازد و با نثار مهربانی او خلق و خوی انسانی می‌یابد. گربه نره و روباه مکار نیروهای پلید وجود او هستند که در تلاش هستند او را از درجه انسانی پایین بیاورند و پری مهربان نماد نیروی عشق و محبت است که در هر بار به او کمک می‌کند. در نیمه‌ی داستان پینوکیو تحت تأثیر نیروی پلید وجودش تبدیل به حیوان می‌شود و در نهایت با تأثیر عشق درونی، به شکل انسانی کامل درآمده و روحش متعالی می‌شود.

جواب نوشتن صفحه 153 فارسی هفتم

 1- ترکیب‌ های وصفی و اضافی را مشخص کنید.
درخت بلوط
ترکیب اضافی

احساس خوب
ترکیب وصفی

افراد سرشناس
ترکیب وصفی

صدای بلند
ترکیب وصفی

مربای زردآلو
ترکیب اضافی

اسم من
ترکیب اضافی

 2- برای هر کلمه، یک هم خانواده بنویسید.

مطئمن
اطمینان

سؤال
مسئول

قصه
قصص

توجه
وجهه

 3- در جمله‌های زیر نهاد، مفعول و متمم را معین کنید.
– شناسنامه ما، عمر حقیقی ما را تعیین نمی‌کند.
پاسخ:  (نهاد – مفعول)
فرصت‌های خوب و عزیز می‌گذرند.
پاسخ:  (نهاد)
دانش آموزان شهید رجایی را دوست داشتند.
پاسخ:  (نهاد – مفعول)
آفتاب برگل‌ها و سبزه‌ها می‌تابد.
پاسخ:  (نهاد – مفعول)

 4- فعل‌های «ایستادند، می‌آید، پرسیدند، گفت» را به فعل آینده، تبدیل کنید.
ایستادند
خواهند ایستاد
می‌آید
خواهد آمد
پرسیدند
خواهند پرسید
گفت
خواهد گفت

 

معنی شعر های فارسی هفتم درس شانزدهم آدم آهنی و شاپرک

تاریخ ادبیات درس شانزدهم

ژیلینسکای ویتاتو: صفحه 178 کتاب درسی

معنی کلمات آدم آهنی و شاپرک

ملت: مردم
/ سروری: سربلندی، عزت
/ تقدیر: سرنوشت
/ جذّابترین: زیباترین، دوستداشتنیترین
/ مرتبه: دفعه، بار
/ جالب: در خور توجّه، زیبا
/ آهنین: از جنس آهن
/ خشن (صدای خشن): ناخوشایند
/ خُرخُر: صدای ناصاف و آزاردهنده )نام آوا، صوت(
/ اصالً: به هیچ وجه، هرگز
/ فهرست: لیست
/ خیره میشدند: با دقّت نگاه میکردند
/ به موقع: در زمان مناسب، سرِ وقت
/ موذیانه: باشیطنت
/ جلب: جذب
/نچشیدهام: مزه نکردهام
/ متأسفانه: بدبختانه، با ناراحتی و افسوس
/ فرق داشت: تفاوت داشت
/ غلط: نادرست، ناصحیح
/ تحسین = تشویق: آفرین گفتن
/ خوشایند: دلنشین، دوست داشتنی
/ افکار: جمع فکر
/ ملاقات: دیدار با کسی
/ انبوه: تعداد فراوان
/ به سُراغ او آمد: به دنبال او آمد.
/ سرشناس: مشهور، معروف
/ عصبانیت: خشم و ناراحتی
/ مطمئنم: اطمینان دارم، یقین دارم
/ نگران: مضطرب
/ نجوا: صحبت آرام
/غرّش: صدای بلند و ترسناک
/ مودّبانه: همراه با ادب
/ مرتّباً: دائم، همیشه
/ بدجنس: بدذات، بدسرشت
/ گونه: چهره، صورت
/ زمزمه: کلام زیرلب

/ شتاب: سرعت بالا
/ التماس: درخواست عاجزانه، خواهش و اصرار
/ نمیگذارم: اجازه نمیدهم
/ ببلعد: یکجا بخورد
/ بلافاصله: بدون اتلاف وقت، سریع، فوراً
/ غژغژ: نام آوا، صوت
/ سکوت حاکم شد: همه جا را سکوت گرفت
/ کنجکاو: جست و جوگر
/ فشرده شد: درد گرفت

/مَلافه: پارچهی روانداز
/ رایحه: بوی خوش
/ خش خش: صوت، نام آوا

معنی شعر آدم آهنی و شاپرک

معنی بیت اول فصل: خداوند، ملّتی را بزرگ و ارجمند میگرداند که سرنوشت سرزمینشان را خودشان در دست بگیرند و مستقل باشند.

آرایه ها آدم آهنی و شاپرک

/ نورِ سرد ⇐ کنایه از غیرطبیعی
/ خوب از آب درنیاید ⇐ کنایه از اینکه نتیجهی خوبی نداشته باشد
/ صدایش بسیار شیرین بود ⇐ حس آمیزی
/ ساده دلی ⇐ کنایه از پاک و بیآلایش بودن
/ صدای غرّش مانند ⇐ تشبیه
/ چشمش به پنجره خیره میماند ⇐ کنایه از انتظار
/ بادی در گلو انداخت ⇐ کنایه از غرور و تکبّر
/ مثل فرفره ⇐ تشبیه
/ صدای غژغژ مانند ⇐ تشبیه
/ نفس آخر را کشید ⇐ کنایه از اینکه مُرد
/ صدای غرّش مانند ⇐ تشبیه
/ سکوت مرگبار حاکم شد ⇐ تشخیص
/ بدون حرکت دراز کشید ⇐ کنایه از مرگ
/ هوا روشن میشد ⇐ کنایه از آغاز روز جدید، صبح شد
/ دور او حلقه زدند ⇐ تشبیه و کنایه از توجه و تمرکز
/ ملافه مثل کفن ⇐ تشبیه

در پایان حل تمرینات فارسی پایه هفتم دیدگاه و سوالات خود را با manujani در میان بگذارید . امیدوارم که این سوالات پاسخگو و جوابگویه مشکلات درسی شما را رفع کرده باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا