فارسی هفتم

گام به گام درس 17 فارسی هفتم

فارسی هفتم درس 17 : ما میتوانیم با پاسخ

جواب سوالات درس هفدهم فارسی هفتم – حل صفحه 159 . 160 . 165 | خودارزیابی فارسی هفتم درس 17 ، درس : ما میتوانیم گام به گام درس 17 فارسی هفتم جواب سوالات درس به درس پایه هفتم پاسخ به سوال نوشتن کار گروهی درک و دریافت ، جواب کتاب فارسی درس هفدهم بصورت کامل در این پست برای کاربران منوجان قرار داده شده است. سوالات های کتاب فارسی هفتم شامل چه صفحاتی است؟
  1. جواب صفحه 159 فارسی هفتم
  2. جواب صفحه 160 فارسی هفتم
  3. جواب صفحه 165 فارسی هفتم

manujani تمام جواب سوالات خودارزیابی فارسی هفتم درس هفدهم صفحه به صفحه را در قسمت زیر برای شما قرار داده است که میتوانید تا انتهای همین مقاله که گام به گام فارسی هفتم درس 17 با جواب قرار داده شده است را مطالعه کنید.

جواب سوالات درس هفدهم فارسی هفتم – حل صفحه 159 . 160 . 165

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

نام درس : ما میتوانیم | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام هفتم درس فارسی

فارسی هفتم درس هفدهم: ما میتوانیم

معنی کلمات درس 17 فارسی هفتم

خود ارزیابی صفحه 159 فارسی هفتم

 1- دانش آموزان چه جمله‌ هایی روی برگه های خود می‌نوشتند؟

پاسخ: جمله هایی که نشان دهنده ناتوانی های آنها در انجام کاری بود مثل : من نمیتوانم به توپ ضربه بزنم ، من نمیتوانم کاری کنم که دیگران مرا دوست داشته باشند و …

 2- چرا دونا از دانش‌آموزان خواسته بود که «نمی‌توانم»های خود را بنویسند؟
پاسخ: چون می خواست با این کار تمامی نمی توانم ها را از بین ببرد و آن ها را درون خاک بگذارد و به همه بگوید که ما می توانیم.

 3- منظور بازرس از جمله «فهمیدم که این شاگردان هرگز چنین روزی را فراموش نخواهند کرد» چیست؟
پاسخ: با این حرکت، دانش آموزان همیشه به یاد این روز و مراسم تدفین «نمی‌دانم» می‌مانند و هرگاه کلمه‌ی «نمی‌توانم» را می‌شنود، یاد مراسم تدفین و ترحیم آن می‌افتد.

 4- چرا آقای دونا از بچه ها خواست که نمی توان های خود را داخل خاک بگذارند؟

پاسخ: زیرا می خواست به بچه ها بگوید که من می توانم برای همین مراسم تدفین نمی توانم را بر گزار کردیم.

جواب کارگروهی صفحه 160 فارسی هفتم

1- درباره شخصیت‌ های داستان «ما می‌توانیم» گفت‌وگو کنید.
 2- یکی از داستان ‌های قرآنی را بخوانید و درباره شخصیت ها و محتوای آن تحقیق کنید.
پاسخ: داستان حضرت یوسف که در آن یوسف دارای برادرانی می‌باشد که با حسد به او کینه ورزی می‌کنند و او را در چاهی حفر می‌کنند و او را در چاهی حفر می‌نمایند. برده فروشان یوسف را از چاه خارج و سپس به عزیز مصر فروختند. یوسف توانست با ایمان به خدا پس از عزیز مصر جانشین او شود و با تدبیر و اندیشه به مردم فقیر و قحطی زده کمک رساند و برادرانش که دچار فقر شده بودند به او روی آوردند و یوسف با بزرگواری به آنان نیز کمک کرد.

جواب نوشتن صفحه 160 فارسی هفتم

 1- واژه های ساده و غیر ساده را مشخص کنید و در جدول بنویسید.

سادهغیر ساده
روزورقه
دستخاکی
شاگردسخنرانی
کاغذنمادین
گوشتخته

 2- ده کلمه مهم املایی از پنج درس گذشته، انتخاب کنید و بنویسید.
پاسخ: مأمن، لحن، مدهوش، اخلاص، محزون، محدب، مصاحبت، ملاعت، اذیت، حصار

 3- برای هر یک از کلمه‌های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
وسط
واسطه، وساطت
اطاعت
مطیع، مطاع
رحمت
رحیم، ترحیم
اعلامیه
اعلام، علائم

 4- جدول زیر را حل کنید.

1) اصطلاحی در رایانه و نام کوچک نویسنده آخرین درس کتاب
کلیک
2) نام یکی از کشورهای امریکایی
کوبا
3) مادر در عربی
ام
4) اهل کرمان
کرمانی
5) همان «اُحد» است.
یکتا
6) از انواع جمله
امری
7) این نوع جمله، خبری را می‌رساند.
خبری
8) تمنا، درخواست
خواهش
9) به معنای نکوهش است.
سرزنش
10) منفی فعل امر
نهی
11) واژه‌ای که با نام «نیما» پدر شعر نو فارسی می‌آید.
یوشیج
12) درخت همیشه سبز
کاج

جواب درک و دریافت صفحه 165 فارسی هفتم

 ١- به نظر شما، راز پیروزی‌های پسر جوان، چه بود؟
پاسخ: مشورت با پدر پیرش و استفاده از تجربیات او
 ٢- چگونه رفتار کنیم که مورد احترام دیگران باشیم؟
پاسخ: قبل از هرکسی سلام کنیم، مغرور نباشیم، مهربان باشیم، همه را با یک چشم ببینیم، به دیگران احترام بگذاریم، در کار خیر شریک شویم، دست ضعفا را بگیریم، به پدر و مادر تا آخرین لحظه احترام بگذاریم و حرف‌هایشان را گوش دهیم و…

 

معنی شعر های فارسی هفتم درس هفدهم ما میتوانیم

تاریخ ادبیات درس هفدهم 

نام کتاب: نغمهی عشق، نام نویسنده: کلیک مورمان

معنی کلمات ما میتوانیم فارسی هفتم

بازنشستگی: پایان دورهی کار
/ تسهیلات: جمع تسهیل، امکانات، اقداماتی برای آسان شدن کار
/ فراهم آورم: تهیه کنم
/ سخت: بسیار
/مشغول: سرگرم
/ اوراق: جمع ورقه، برگهها
/ اراده: خواست
/ سماجت: پافشاری، اصرار کردن
/ کنجکاو: جست و جو گر
/ وادار: مجبور
/عاقبت: پایان
/ کافی: بس
/ بالاخره: سرانجام
/ دفن: خاکسپاری
/ گودال: چاله
/ حدّاقل: دست کم، کمترین مقدار
/ موقع: هنگام
/ بلافاصله: فوری، تند، بدون اتلاف وقت
/ اطاعت: پیروی
/ متأسفانه: با اندوه
/ انجمن: محل جلسه
/ ادارات: جمع اداره، سازمانها
/ اینک: حالا
/ ابدی: همیشگی، جاودان
/ قرین: همراه، نزدیک
/ رحمت: بخشش )قرین رحمت: همراه با بخشش و مهربانی(
/ عنایت: لطف، توجّه
/ آمین: دعا برای استجابت دعا
/ شکوهمند: باعظمت، باشکوه
/ نمادین: نمایشی
/ نقش میبست: شکل میگرفت
/ترحیم: طلب آمرزش و مغفرت برای مُرده
/ برگزار کردن: برپا کردن و ترتیب دادن
/ اعلامیّه: اطلاعیه کتبی و شفاهی
/ فوت: مرگ
/ تدفین: دفن کردن

معنی کلمات درس 17 فارسی هفتم (کلمات ساده تر)

ملت: مردم
سروری: سربلندی، عزت
تقدیر: سرنوشت
جذّاب ترین: زیباترین، دوست داشتنی ترین
مرتبه: دفعه، بار
جالب: در خور توجّه، زیبا
آهنین: از جنس آهن
خشن (صدای خشن): ناخوشایند
خُرخُر: صدای ناصاف و آزاردهنده (نام آوا، صوت)
اصلاً: به هیچ وجه، هرگز
فهرست: لیست
خیره میشدند: با دقّت نگاه میکردند
به موقع: در زمان مناسب، سرِ وقت
موریانه: با شیطنت
جلب: جذب
نچشید هام: مزه نکرده ام
متأسفانه: بدبختانه، با ناراحتی و افسوس
فرق داشت: تفاوت داشت
غلط: نادرست، ناصحیح
تحسین = تشویق: آفرین گفتن
خوشایند: دلنشین، دوست داشتنی
افکار: جمع فکر
ملاقات: دیدار با کسی
انبوه: تعداد فراوان
به سراغ او آمد: به دنبال او آمد.
سرشناس: مشهور، معروف
عصبانیت: خشم و ناراحتی
مطمئنم: اطمینان دارم، یقین دارم
نگران: مضطرب
نجوا: صحبت آرام
غرّش: صدای بلند و ترسناک
مودّبانه: همراه با ادب
مرتّباً: دائم، همیشه
بد جنس: بد ذات، بد سرشت
گونه: چهره، صورت
زمزمه: کلام زیرلبی

آرایه ها ما میتوانیم فارسی هفتم

همه با سرهای خم منتظر ماندند ⇐ کنایه از حلات عزاداری گرفتن
/ دنیای خاکی ⇐ استعاره از زمین
/ جایگاه ابدی ⇐ استعاره از قبر

در پایان حل تمرینات فارسی پایه هفتم دیدگاه و سوالات خود را با manujani در میان بگذارید . امیدوارم که این سوالات پاسخگو و جوابگویه مشکلات درسی شما را رفع کرده باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا