جواب سوالات کتاب قرآن پایه هشتم

جواب فعالیت های درس 12 قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 12 قرآن هشتم

درس دوازدهم قرآن هشتم

نام درس : درس دوازدهم | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

درس دوازدهم قرآن هشتم

گام به گام قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 12 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 114 و 115 و 117 و 118 درس دوازدهم آموزش قرآن پایه هشتم

جواب جلسه اول درس دوازدهم

جواب فعالیت اول

 جواب فعالیت اول درس 12 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
آمرزنده، قبول کننده، قبول می کند، بازگشت، فروفرستادن، کیفر

1-تَنزیلنازل کردن، فرو فرستادن5-عِقابکیفر، مجازات
2-غافِرآمرزنده6-ذو، ذا، ذی صاحب، دارای
3-قابِلپذیرنده، قبول کننده7-طَولنعمت فراوان
4-تَوب، تَوبَه توبه، بازگشت8-یَقبَلُقبول می کند، می پذیرد

فعالیت دوم

 جواب فعالیت دوم درس 12 قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید.

1 .تَنزیلُ الکِتابِ: نازل کردن کتاب

2 .مِنَ اللهِ العَزیزِ العَلیمِ: از سوی خداوند شکست ناپذیر دانا

3 .غافِرِ الذَّنبِ: آمرزنده گناه

4 .قابِلِ التَّوبِ: پذیرنده ی توبه

5 .شَدیدِ العِقابِ: سخت کیفرکننده

6 .ذِی الطَّولِ: صاحب نعمت فراوان

7 .اِلَیهِ المَصیرُ: به سوی اوست بازگشت

8 .یَقبَلُ التَّوبَهَ: می پذیرد(قبول می کند) توبه را

 جواب انس با قرآن درس 12 قرآن هشتم: ترجمه ی آیه ی 1 تا 3 سوره ی غافر را کامل کنید.

1 .حم* حا میم

2 .تَنزیلُ الکِتابِ مِنَ اللهِ العَزیزِ العَلیمِ:

فرو فرستادن کتاب از سوی خداوند شکست ناپذیر داناست.

3 .غافِرِ الذَّنبِ وَ قابِلِ التَّوبِ:

آمرزنده ی گناه و پذیرنده ی توبه است.

4 .شَدیدِ العِقابِ ذِی الطَّولِ:

سخت کیفر(کننده) و صاحب نعمت فراوان است.

5 لا اِلهَ اِلّا هُوَ:

نیست معبودی جز او.

6 .اِلَیهِ المَصیرُ:

به سوی اوست بازگشت.

ج ـ از صفحه 468 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید. 

الفَوزُ العَظیمُ: آن رستگاری بزرگ است

د- پیام قرآنی درس 12 قرآن هشتم

پیام قرآنی درس 12 قرآن هشتم

جواب جلسه دوم درس دوازدهم

جواب فعالیت اول

 جواب فعالیت اول درس دوازدهم قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
شکل داد، غذاهای پاک، صورت ها، بَنا

1-اُدعوابخوانید5-صَوَّرَشکل داد
2-اَستَجِب(تا) پاسخ دهم6-صُوَرصورت ها، جمع صورَه
3-قَرارجایگاه امن7-طَیِّبات غذاهای پاک
4-بِناءبَنا، سرپناه8-تَبارَکَبرقرار و پر خیر است

فعالیت دوم

 جواب فعالیت دوم درس دوازدهم قرآن هشتم : این ترکیب را معنا کنید.

1 .ادعُونی: بخوانید مرا

2 .اَستَجِب لَکُم: تا پاسخ دهم به شما

3 .صَوَّرَکُم: شکل داد شما را

4 .فَأَحسَنَ صُوَرَکُم: پس نیکو ساخت صورت های شما را

5 .وَ رَزَقَکُم مِنَ الطَّیِّباتِ: و روزی داد به شما از غذاهای پاک

6 .فَتَبارَکَ اللهُ: پس برقرار و پرخیر است خداوند


 جواب انس با قرآن درس دوازدهم قرآن هشتم: ترجمه ی آیات سوره ی غافر را کامل کنید.

1 .وَ قالَ رَب کُم ادعُونی اَستَجِب لَکُم …:

و گفت پروردگارتان بخوانید مرا تا پاسخ دهم به شما.

2 .اَللهُ الَّذی جَعَلَ لَکُمُ الاَرضَ قَرارًا وَ السَّماءَ بِناءً:

خدا کسی است که قرار داد برای شما زمین را جایگاه امن و آسمان را سرپناه.

3 .وَ صَوَّرَکُم فَأحسَنَ صُوَرَکُم وَ رَزَقَکُم مِنَ الطَّیِّباتِ:

و شکل داد شما را پس نیکو ساخت صورت هایتان را و روزی داد به شما از غذاهای پاک.

4 .ذلِکُ اللهُ رَب کُم:

این خدا است پروردگار شما.

5 .فَتَبارَکَ اللهُ رَب العالَمینَ:

پس برقرار و پر خیر است خداوند، پروردگار جهانیان.

ج ـ از صفحه 474 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید. 

لِرَبِّ العالَمینَ: برای پروردگار جھانیان

د- پیام قرآنی درس دوازدهم قرآن هشتم

پیام قرآنی درس دوازدهم قرآن هشتم

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا