جواب کاربرگ های مطالعات هشتم

جواب کاربرگ 8 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ 8 مطالعات اجتماعی هشتم

پاسخ کاربرگه شماره 8 مطالعات هشتم

نام درس : شماره 8 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم

پاسخ کاربرگه شماره 8 مطالعات هشتم

جواب کاربرگ مطالعات هشتم

شماره 8

قزنویان و سلجوقیان

1ــ به طور گروهی با مطالعه درس و توجه به نقشه ها و نمودار خط زمان، جدول زیر را کامل کنید:

جواب کاربرگ شماره 8 مطالعات هشتم

غزنویان:

1-تسلط محمود غزنوی بر خراسان

2- خارج کردن ری و اصفهان از تسلط ال بویه توسط سلطان محمود

3-لشکر کشی های پیاپی سلطان محمود به هندوستان به عنوان جهاد در راه اسلام

4-شکست سلطان مسعود غزنوی از طغرل سلجوقی و محدود شدن قلمرو غزنویان به مناطقی از شرق ایران و بخش هایی از هندوستان

سلجوقیان

جواب کاربرگ شماره 8 مطالعات هشتم

2ــ همفکری کنید و با مقایسه قلمرو و رویدادهای مهم دوران غزنویان و سلجوقیان، بگویید کدامیک از این سلسله ها در تاریخ ایران، اهمیت بیشتری داشته اند. چرا؟

جواب سوال  سلجوقیان – زیرا چه از نظر قدرت و وسعت و ثبات سیاسی و چه از نظر فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی و رشد و توسعه علم و دانش سرآمد حکومت های ایران بعد از اسلام بوده اند

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا